ชื่อ - สกุล : นายนุสัน กิ่งทวยหาญ
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สกลนคร
 
ชื่อ - สกุล : นางสาววนิชา วรยันต์
ต้นแบบสาขา :
ที่อยู่ : นครราชสีมา
 
 
การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันdoae86ชุมพร เมืองชุมพร
   การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันdoae86ชุมพร เมืองชุมพร
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว doae93พัทลุง ปากพะยูน
   การเพิ่มผลผลิตข้าว
โคเนื้อปากท่อ
   การเลี้ยงโคเนื้อ
เรื่องไร่นาสวนผสม doae 44 มหาสารคาม วาปีปทุม
   ไร่นาสวนผสม doae 44 มหาสารคาม วาปีปทุม
สับปะรดหวานบ้านคา
   การปลูกสับปะรด
ปลาสวยงามเมืองโอ่ง
   ปลาสวยงาม
เกษตรผสมผสาน
   เกษตรผสมผสาน ที่อำเภอสวนผึ้ง
นายบุญส่ง ชุนฬหวานิช ผู้บุกเบิกเกษตรอินทรีย์แห่งบ้านหนองพลับ
   นายบุญส่ง ชุนฬหวานิช ผู้บุกเบิกเกษตรอินทรีย์แห่งบ้านหนองพลับ
เรื่องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม ทำการเกษตรผสมผสาน doae 44 มหาสารคาม บรบือ
   การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม ทำการเกษตรผสมผสาน doae 44 มหาสารคาม บรบือ
ทอผ้าไหมนายาว นาอุดม
   ทอผ้าไหมนายาว นาอุดม
ทุเรียน doae 58 เขาสมิง ตราด
   ทุเรียน (เขาสมิง)
การทำหมวกยางเพื่อเพิ่มวันกรีด doae85ระนอง สุขสำราญ
   การทำหมวกยางเพื่อเพิ่มวันกรีด
การห่อผลลิ้นจี่DOAE58 พะเยา แม่ใจ
   การห่อผลลิ้นจี่
ดาบตำรวจสมนึก โมราศิลป์ doae85 ระนอง เมืองระนอง
   การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
การใช้น้ำหมักชีวภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตยางพารา doae58(ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด)
   การใช้น้ำหมักชีวภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตยางพารา
ลุงจวบข้าวโอสถ
   ข้าวอินทรีย์
เรื่องสูตรน้ำหมักย่อยสลายฟาง doae 44 มหาสารคาม โกสุมพิสัย
   สูตรน้ำหมักย่อยสลายฟาง doae 44 มหาสารคาม โกสุมพิสัย
เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ doae 44 มหาสารคาม พยัคภูมิพิสัย
   การทำน้ำหมักชีวภาพ doae 44 มหาสารคาม พยัคภูมิพิสัย
เรื่องเกษตรทฤษฏีใหม่ ไร่นาสวนผสม doae 44 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
   เกษตรทฤษฏีใหม่ ไร่นาสวนผสม doae 44 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
เศรษฐกิจพอเพียง doae58(เกาะช้าง)
   เศรษฐกิจพอเพียง(เกาะช้าง)
นกแสก doae85ระนอง เมืองระนอง
   การส่งเสริมใช้นกแสกควบคุมประชากรหนูในสวนปาล์มน้ำมันในชุมชนนำร่อง
การผลิตลองกอง doae 85 ระนอง กระบุรี
   การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกอง
การประกอบอาชีพทำสวนมะม่วง
   การประกอบอาชีพทำสวนมะม่วง
การประกอบอาชีพทำสวนมะม่วง
   การประกอบอาชีพทำสวนมะม่วง
การเตรียมดินปลูกข้าว
   การเตรียมดินปลูกข้าว
การประกอบอาชีพปลูกฝรั่ง
   การประกอบอาชีพปลูกฝรั่ง
ข่าตาแดงdoae58
   ข่าตาแดง
เรื่องปรับเปลี่ยนที่นาไม่เหมาะสมปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ doae 44 มหาสารคาม เชียงยืน
   ปรับเปลี่ยนที่นาไม่เหมาะสมปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ
การตอนกิ่งมะนาวที่ปลูกในท่อซีเมนต์ เพื่อสร้างรายได้ doae58 สงขลา เทพา
   การตอนกิ่งมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตรที่ปลูกในท่อซีเมนต์ เพื่อสร้างรายได้
แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
   การผลิตข้าว
การผลิตข้าวโดยใช้สารปรับปรุงบำรุงดิน
   การผลิตข้าวโดยใช้สารปรับปรุงบำรุงดิน
ลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว
   ลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว
การผลิตข้าวปลอดภัยสู่ข้าวอินทรีย์
   การผลิตข้าวปลอดภัยสู่ข้าวอินทรีย์
เทคนิคการปลูกมะม่วงคุณภาพ
   เทคนิคการปลูกมะม่วงคุณภาพ
ส้มโอส่งออก
   ส้มโอส่งออก
ข้าวหอมมะลิ 105
   ข้าวหอมมะลิ 105
การผลิตข้าวคุณภาพดี doae58 นครพนม อ.ศรีสงคราม
   การผลิตข้าวคุณภาพดี doae58 นครพนม อ.ศรีสงคราม
การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี
   การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้ระบบน้ำหยด
   การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้ระบบน้ำหยด
การประกอบอาชีพทำนา
   การประกอบอาชีพทำนา
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
   การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
การปลูกเมล่อนในมุ้งไนล่อน
   การปลูกเมล่อนในมุ้งไนล่อน
นายสมชาย บุญเขื่อง doae85 ระนอง ละอุ่น
   การทำเกษตรผสมผสาน
ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมัน doae85 ระนอง กะเปอร์
   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปาล์มน้ำมัน
smart farmer ปราดเปรื่อง doae58 อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
   smart farmer ปราดเปรื่อง doae58 อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
การปรับเปลี่ยนที่นาไม่เหมาะสมโดยการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน doae44 มหาสารคาม นาดูน
   การปรับเปลี่ยนที่นาไม่เหมาะสมโดยการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน doae44 มหาสารคาม นาดูน
การปรับเปลี่ยนที่นาไม่เหมาะสมโดยการปลูกอ้อย doae44 มหาสารคาม นาเชือก
   การปรับเปลี่ยนที่นาไม่เหมาะสมโดยการปลูกอ้อย doae44 มหาสารคาม นาเชือก
การปรับเปลี่ยนวิธีการทำนา doae44 มหาสารคาม กันทรวิชัย
   การปรับเปลี่ยนวิธีการทำนา
การทำนาแบบตัดใบข้าว นายประนอม บุญเกิด 164 ม.1 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   การทำนาแบบตัดใบข้าว
การทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง DOAE 58 สุโขทัย เมืองสุโขทัย
   การทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การปลูกไผ่ตง DOAE๕๘สระแก้ว วังสมบูรณ์
   การปลูกไผ่ตง
การทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง DOAE๕๘สระแก้ว วังน้ำเย็น
   การทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การปรับปรุงดินในนาข้าวdoae58สงขลา กระแสสินธุ์
   การปรับปรุงดินโดยใช้ผักกระเฉด
การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน
   การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
   การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
ไร่นาสวนผสมdoae58 อุบลราชธานี เขมราฐ
   เกษตรกรสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
การทำการเกษตรตามระบบgapของเกษตรกรอำเภอท่าแซะdoae86ท่าแซะ
   การทำการเกษตรตามระบบgapของเกษตรกรอำเภอท่าแซะdoae86ท่าแซะ
การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยเกษตรผสมผสาน DOAE58 เชียงใหม่ แม่ออน
   การทำเกษตรแบบผสมผสาน
การขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office
   แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ
ทุเรียนเสริมขา DOAE 2558 ตราด อำเภอเกาะช้าง
   การเสริมขาทุเรียน
ไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง
   พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
งานด้านเกษตรไร่นาสวนผสม doae58 สระบุรี หนองแซง
   งานด้านเกษตรไร่นาสวนผสม
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง DOAE58พะเยา เมืองพะเยา
   มันสำปะหลัง
การปลูกบัวสี บัวประดับ
   การปลูกบัวสี บัวประดับ
“ทำนาแบบลดต้นทุน สร้างสมดุลเศรษฐกิจพอเพียง ”
   การลดต้นทุนการผลิต
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อลดต้นทุน
   การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อลดต้นทุน
การทำงานเป็นทีม DOAE58 เขมราฐ อุบลราชธานี
   การทำงานเป็นทีม
หลักการส่งเสริมการเกษตร DOAE58 เขมราฐ อุบลราชธานี
   หลักการส่งเสริมการเกษตร
การทำนาอินทรีย์ doae58สงขลา อ.รัตภูมิ
   การทำนาอินทรีย์ในนาข้าวปลอดสารพิษ
การปลูกมันสำปะหลัง doae58 อุบลราชธานี เขมราฐ
   การปลูกมันสำปะหลัง
เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง doae58อุบลราชธานี นาเยีย
   เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในบ่อดิน
   การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในบ่อดิน
จุลินทรีย์หน่อกล้วยdoae86ชุมพร สวี
   จุลินทรีย์หน่อกล้วย
น้ำส้มหมักชีวภาพสับปะรดสวีdoae86ชุมพร สวี
   น้ำส้มหมักชีวภาพสับปะรดสวี
การเพาะและการอนุบาลปลานิลกระชังในบ่อดิน
   ปลานิลกระชังในบ่อดิน
การผลิตมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออกdoae86ชุมพร หลังสวน
   การผลิตมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก
น้ำหมักบอระเพ็ดป้องกันกระรอกทำลายผลทุเรียนdoae86ชุมพร ทุ่งตะโก
   น้ำหมักบอระเพ็ดป้องกันกระรอกทำลายผลทุเรียน
การผลิตน้ำปลาdoae86ชุมพร ปะทิว
   การผลิตน้ำปลา
การผลิตเห็ดฟางโรงเรือนจากทะลายปาล์ม DOAE58ชุมพร ละแม
   การผลิตเห็ดฟางโรงเรือนจากทะลายปาล์ม
การผลิตปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไย
   การผลิตปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไย
การป้องกันศัตรูพืชผักโดยใช้น้ำร่วมกับการปลูกพืชที่มีกลิ่นฉุนไล่แมลง
   การป้องกนศัตรูพืชผักโดยใช้น้ำร่วมกับการปลูกพืชที่มีกลิ่นฉุนไล่แมลง
KM กับเทคโนโลยีการผลิตหญ้าแพงโกล่าแห้ง
   เทคโนดลยีการผลิตหญ้าแพงโกล่าแห้ง
KM กับการตัดแต่งกิ่งลำไย
   การตัดแต่งกิ่งลำไย
การใช้นำ้ตาลทางด่วนในการปลูกลำไย
   การใช้ย้ำตาลทางด่วนในการปลูกลำไย
การเพาะเห็ดตับเต่าในสวนลำไย
   การเพาะเห็ดตับเต่าในสวนลำไย
เทคนิคการทำลำไยเพื่อการส่งออก
   เทคนิคการทำลำไยเพื่อการส่งออก
KM เสียบยอดลำไยโดยใช้ระบบรากแก้ว
   การเสียบยอดลำไยโดยใช้ระบบรากแก้ว
การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
   การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
มันสำปะหลัง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
   การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
เกษตรกรสาขาอาชีพทำนา
   ข้าว
การผลิตพันธุ์ข้าว DOAE๕๘สระแก้ว อรัญประเทศ
   การผลิตพันธุ์ข้าว
การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตร
   เครื่องทำนาหยอด
การปลูกมันสำปะหลัง DOAE๕๘สระแก้ว ตาพระยา
   การปลูกมันสำปะหลัง
ปุ๋ยชีวภาพ DOAE๕๘สระแก้ว เขาฉกรรจ์
   ปุ๋ยชีวภาพ
เกษตรทฤษฎีใหม่
   รั้วของชาติกับเกษตรทฤษฎีใหม่
เรื่องการทำนาอินทรีย์doae44มหาสารคาม ยางสีสุราช
   การทำนาอินทรีย์
ลำพูน กับการตัดแต่งกิ่งลำไย
   สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เกษตรกรแนะวิธีการตัดแต่งกิ่งลำไย
ลำพูน กับการตัดแต่งกิ่งลำไย
   สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เกษตรกรแนะวิธีการตัดแต่งกิ่งลำไย
ลำพูน...กับเทคนิคการทำลำไย ลูกโต สีสวย เนื้อดี มีค่าทุกสภาวการณ์
   เทคนิคการทำลำไยเพื่อการส่งออก ของแม่หลวงสมพิศ สมพงษ์ เกษตรอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
ลำพูน...กับเทคนิคการทำลำไย ลูกโต สีสวย เนื้อดี มีค่าทุกสภาวการณ์
   เทคนิคการทำลำไยเพื่อการส่งออก ของแม่หลวงสมพิศ สมพงษ์ เกษตรอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
ลำพูน กับการเพาะเห็ดตับเตาในสวนลำไย
   การเพาะเห็ดตับเตาในสวนลำไย ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ลำพูน เทคโนโลยีการผลิตหญ้าแพงโกล่าแห้ง ณ อำเภอบ้านโฮ่ง
   เกษตรกร ทำเทคโนโลยีการผลิตหญ้าแพงโกล่าแห้ง อัดหญ้าแห้งได้วันละ 50-70 ไร่
จังหวัดลำพูน ถอด KM เสียบยอดลำไยโดยใข้ระบบรากแก้ว
   สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ถอดองค์ความรู้ การเสียบยอดลำไยโดยใช้ระบบรากแก้ว
ลำพูน... เทคนิคการจัดแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลให้มีประสิทธิภาพ
   นายนิโรจน์ แท่นงม ให้เทคนิคการจัดแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลให้มีประสิทธิภาพ
ลำพูน ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
   สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นายประหยัด อินทะอุด เกษตรอำเภอแม่ทา ให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานราชการ
KM ลำพูน ถอดองค์ความรู้ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผักอำเภอเมืองลำพูน
   การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผักโดยใช้น้ำร่วมกับการปลูกพืชที่มีกลิ่นฉุนไล่แมลง
ลำพูน กับการผลิตปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไย
   จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ถอด KM การผลิตปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไย
การใช้ไตรโคเดอร์มาในการป้องกัน กำจัดโรคข้าวDOAE๕๘อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
   การใช้ไตรโคเดอร์มาในการป้องกัน กำจัดโรคข้าว
กาใช้น้ำตาลทางด่วนในการปลูกลำไย
   เทคโนโลยีที่เกษตรกรทำการใช้น้ำตาลทางด่วน
การผลิตปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไย
   จังหวัดลำพูน กับ KM การผลิตปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไย
การเพาะเห็ดอินทรีย์ doae58 ภูเก็ต ถลาง
   จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยว เนื่องด้วยสวยงามทางธรรมชาติของท้องทะเลอันดามัน ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก ความต้องการอุปโภคบริโภคจึงสูงข
การเพาะขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งด้วยวิธีการตอนกิ่ง
   มะเดื่อฝรั่ง เป็นผลไม้ต่างถิ่นที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิยมบริโภค ซึ่งปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตต้องนำเข้าเป็นปริมาณมาก คุณวัฒนศักดิ์ ได้มองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้บนรากฐานเกษตรกรรมจึงริเริ่มเพาะปลูก
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง DOAE๕๘สระแก้ว โคกสูง
   การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง
สับปะรดภูเก็ต doae58ภูเก็ต ถลาง
   สับปะรดภูเก็ต เป็นสินค้าเกษตรที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical indications) ของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากสับปะรดภูเก็ตเป็นพันธุ์พืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและ
การผลิตกุ่ยช่ายขาวในยางรถยนต์doae58 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก
   การผลิตกุ่ยช่ายขาวในยางรถยนต์doae58 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก
การผลิตกุ่ยช่ายขาวในยางรถยนต์
   การผลิตกุ่ยช่ายขาวในยางรถยนต์
การปลูกมันสำปะหลัง DOAE๕๘สระแก้ว วัฒนานคร
   การปลูกมันสำปะหลัง
ข้าวอินทรีย์ (นาดำ) DOAE๕๘สระแก้ว เมืองสระแก้ว
   ข้าวอินทรีย์ (นาดำ)
การปลูกปาล์มน้ำมัน DOAE๕๘สระแก้ว คลองหาด
   การปลูกปาล์มน้ำมัน
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน doae58 ลพบุรี ชัยบาดาล
   การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในสวนผสม
เกษตรผสมผสาน
   เกษตรผสมผสาน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุดและลองกอง
   การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุดและลองกอง
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
   การทำนาโยน การทำนาในปัจจุบันมีต้นทุนสูง เนื่องจากค่าจ้างแรงงานแพง ขาดแรงงานในฤดูทำนา จึงมีแนวคิดว่าจะลดต้นทุนทำนาได้อย่างไร จึงสรุปได้ว่าการทำนาโยนจะลดต้นทุนการทำนาได้มากกว่าการทำนาดำ สำหรับการทำนา
การทำกับดักแมลงวันทองในผลไม้
   องค์ความรู้การทำกับกักแมลงวันทองในผลไม้อย่างง่าย
การทำกับดักแมลงวันทองในผลไม้
   องค์ความรู้การทำกับดักแมลงวันทองในผลไม้อย่างง่าย
กำพล ปานสุวรรณ การเลี้ยงปลาสลิด แบบพัฒนา จังหวัดสมุทรสาคร
   การเลี้ยงปลาสลิดแบบพัฒนา ตำบลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน doae58 พังงา ตะกั่วทุ่ง
   การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน
การแกล้งข้าว doae58 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
   การแกล้งข้าว doae58 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
ลดต้นทุนการผลิตข้าว Doae65 พิษณุโลก บางระกำ
   ลดต้นทุนการผลิตข้าว "นางพชรกมล เหลืองทอง" ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูDOAE๕๘ ตามสุม อุบลราชธานี
   การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูDOAE๕๘ ตามสุม อุบลราชธานี
การตัดแต่งกิ่งมะขามเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต
   การตัดแต่งกิ่งมะขามเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต
การปลูกผักเหมียงในสวนยางพารา
   การปลูกผักเหมียงในสวนยางพารา (สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา)
เทคนิคการปลูกมะขามเทศ DOAE58 สุโขทัย เมืองสุโขทัย
   เทคนิคการปลูกมะขามเทศ
การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก
   องค์ความรู้ เรื่อง การเพาะเลี้ยงกุ้งในบ่พลาสติก
การผลิตมังคุดคุณภาพดี
   การผลิตมังคุดคุณภาพดี
เกษตรกรเลี้ยงปลาน้ำจืดตามแนวเกษตรผสมผสาน
   เกษตรกรเลี้ยงปลาน้ำจืดตามแนวเกษตรผสมผสาน
เกษตรผสมผสาน
   เกษตรผสมผสาน (สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน จังหวัดยะลา)
การดำเนินงานตามระบบ MRCF doae 58 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ
   การดำเนินงานตามระบบ MRCF
สูตรปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ DOAE58 สุโขทัย คีรีมาศ
   สูตรปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
การแปรรูปปลาสลิด ผู้ใหญ่เจ้ย ชื่นภิรมย์ สมุทรสาคร
   ปลาสลิดน้ำเกลือ จ.สมุทรสาคร
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดผสมกับน้ำ doae58 อุตรดิตถ์ ตรอน
   การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดผสมกับน้ำ doae58 อุตรดิตถ์ ตรอน
การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
   การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากผลไม้สุก doae 58 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ
   การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากผลไม้สุก
การปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง โดยการผ่าหน่อ Doae65 พิษณุโลก บางกระทุ่ม
   การปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง โดยการผ่าหน่อ "นางสาวศิลาพร สิงหลักษณ์" อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
เกษตรผสมผสาน DOAE 2558 ตราด อำเภอคลองใหญ่
   เกษตรผสมผสาน Young Smart Farmer ต้นแบบ ตำบลไม้รูด
การลดต้นทุนการผลิตข้าว Doae65 พิษณุโลก เนินมะปราง
   การลดต้นทุนการผลิตข้าว "นายจันที ชมภูมี" ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
การลดต้นทุนการผลิตข้าว Doae65 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
   การลดต้นทุนการผลิตข้าว "นายเกษม โตมา" อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพข้าว Doae65 พิษณุโลก วัดโบสถ์
   การลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพข้าว "นางจรูญ ราชบรรจง" ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
การขยายพันธุ์ผักหวานป่า DOAE58 จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอฟากท่า
   การขยายพันธุ์ผักหวานป่า
ปลูกไผ่หวานสีทองปราจีน DOAE58 จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอทองแสนขัน
   จริงไหมปลูกไผ่ รายได้ปีละแสน
การปลูกพืชในวัสดุปลูก DOAE58 ตราด อำเภอเมืองตราด
   เกษตรกรผู้มีรายได้ทุกวัน
ทุเรียนสามขา ทนทานต่อโรค
   การเสริมขาทุเรียน
การทำนาแบบตัดต้นข้าว
   การทำนาแบบตัดต้นข้าว
เกษตรผสมผสานผลไม้อินทรีย์ (มังคุด,ลองกอง) DOAE 58 ตราด อำเภอเขาสมิง
   เกษตรผสมผสานผลไม้อินทรีย์(มังคุด,ลองกอง)
เกษตรทฤษฎีใหม่
   การทำเกษตรทฤษฎีใหม่
การใส่ปุ๋ยยางให้มีประสิทธิภาพ doae 58 พังงา ตะกั่วทุ่ง
   การใส่ปุ๋ยยางให้มีประสิทธิภาพ
การทำนาแบบไม่ไถ่พรวน DOAE58 สุโขทัย
   การทำนาแบบไม่ไถ่พรวน
ลดต้นทุนการผลิตข้าว Doae65 พิษณุโลก พรหมพิราม
   ลดต้นทุนการผลิตข้าว "นางเสน่ห์ เรืองดี" ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
การใช้ศูนย์บริการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร
   องค์ความรู้ เรื่อง การใช้ศูนย์บริการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร
การปลูกผักในกระถาง DOAE ตราด อำเภอเกาะกูด
   การปลูกผักในกระถาง
การปลูกพืชกลับหัว
   การปลูกพืชกลับหัว
เกษตรกรนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ doae58ภูเก็ต กะทู้
   ทำตัวเหมือนน้ำไม่เต็มแก้ว พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา และลงมือทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ
ภูมิปัญญาเรื่องการป้องกันโรคใบหยิก doae 58 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ
   ภูมิปัญญาเรื่องการป้องกันโรคใบหยิก
วิธีการปลูกทุเรียน ของชาวลับแลdoae58 อุตรดิตถ์ ลับแล
   วิธีการปลูกทุเรียน ของชาวลับแลdoae58 อุตรดิตถ์ ลับแล
เทคนิคการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง Doae65 พิษณุโลก ชาติตระการ
   เทคนิคการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง "นางวิลาวัลย์ จันทะวงษ์" ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
การเลี้ยงเป็ดเนื้อเพื่อเพิ่มรายได้ในสวนยางพารา doae58 สงขลา คลองหอยโข่ง
   การเลี้ยงเป็ดเนื้อเพื่อเพิ่มรายได้ในสวนยางพารา
การใช้สารชีวภาพป้องกันกำจัดศัตรูมะม่วง
   การใช้สารชีวภาพในสวนมะม่วง
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา
   การตัดต้นข้าวเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชในนาหว่าน
การตัดแต่งกิ่งมะขามเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตDOAE58 อุตรดิตถ์ บ้านโคก
   การตัดแต่งกิ่งมะขามเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
   หมูหลุม
องค์ความรู้อกม. doae 58 อุบลราชธานี ดอนมดแดง
   ความส าเร็จในการรับขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2558 ใน การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านประจำตำบลท่าเมือง
การเพาะเห็ดนางฟ้า
   เทคนิคการเพาะเห็ดนางฟ้าของเกษตรกร สองพี่น้อง
เรื่องมะม่วงหิมพานต์ พืชเศรษฐกิจทำรายได้doae58อุตรดิตถ์ ท่าปลา
   เรื่องมะม่วงหิมพานต์ พืชเศรษฐกิจทำรายได้doae58อุตรดิตถ์ ท่าปลา
Smart Officer วิธีการกรีดยางเพื่อยืดระยะเวลาการกรีด DOAE58 พังงา คุระบุรี
   วิธีการกรีดยางเพื่อยืดระยะเวลาการกรีด
Smart Officer การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่เหมืองร้าง DOAE58 พังงา ท้ายเหมือง
   การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่เหมืองร้าง
Smart Officer การผลิตน้ำพริกต่าง ๆ ของภาคใต้ DOAE58 พังงา สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
   การผลิตน้ำพริกต่าง ๆ ของภาคใต้
การให้น้ำกับต้นมะนาวที่ถูกต้อง
   การให้น้ำกับต้นมะนาวที่ถูกต้อง
การปรับปรุงดิน โดยวิธีการใช้ “ปุ๋ยพืชสด”
   การปรับปรุงดิน โดยวิธีการใช้ “ปุ๋ยพืชสด”
การทำปุ๋ยอินทรีย์จากสัตว์ (หอยเชอรี่)
   การทำปุ๋ยอินทรีย์จากสัตว์ (หอยเชอรี่)
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพความงอกของหัวหอมแบ่งก่อนปลูก
   เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพความงอกของหัวหอมแบ่งก่อนปลูก
Young Smart Farmer
   องค์ความรู้ในการนัดประชุมกลุ่มให้ประสบผลสำเร็จ
การแปรรูป
   การดักเก็บน้ำส้มควันไม้จากเตาเผาถ่านพื้นบ้าน
อารักขาพืช
   การกำจัดการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้กล้า
การทำสวนแก้วมังกร
   การทำสวนแก้วมังกร
การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม DOAE๕๘ ตาลสุม อุบลราชธานี
   การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม DOAE๕๘ ตาลสุม อุบลราชธานี
การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม DOAE๕๘ ตาลสุม อุบลราชธานี
   การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม DOAE๕๘ ตาลสุม อุบลราชธานี
เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในสวนปาล์มน้ำมันdoaeชุมพร สวี
   เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในสวนปาล์มน้ำมันdoaeชุมพร สวี
การเลี้ยงไส้เดือนดิน DOAE58 อุบลราชธานี ดอนมดแดง
   การเลี้ยงไส้เดือนดิน
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
   หมูหลุม
องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
   การแปรรูปยาสระผม
องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
   การแปรรูปยาสระผม
การผลิตสับประรดคุณภาพตรงตามความต้องการของโรงงาน Doae65 พิษณุโลก นครไทย
   ผลิตสับประรดคุณภาพตรงตามความต้องการของโรงงาน "นายสมชาติ พิมพ์หอม" ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เทคนิคการปลูกอินทผาลัม อ.ม่วงสามสิบ โดยนายไสล มณีวรรณ
   เทคนิคการปลูกอินทผลัม โดยเกษตรกรต้นแบบนายไสล มณีวรรณ
องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
   การแปรรูปยาสระผม สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
องค์ความรู้เรื่องหมูหลุม
   องค์ความรู้เรื่องหมูหลุม
นายถาวร สุนทร ผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิด จังหวัดสมุทรสาคร
   นายถาวร สุนทร ผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิด จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานเกษตรอำเภอ smart office
   สำนักงานเกษตรอำเภอ smart office อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
การพัฒนาคุณภาพมะม่วงเพื่อการส่งออก และเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดู Doae65 พิษณุโลก วังทอง
   การพัฒนาคุณภาพมะม่วงเพื่อการส่งออก และเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดู "นายเสาร์ ปรีชาวนา" ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เกษตรกรนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ doae58ภูเก็ต กะทู้ 3
   เกษตรกรนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับการมีส่วนร่วมของชุมชน DOAE58 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
   ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน DOAE58 อุบลราชธานี ดอนมดแดง
   การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกองทุนปั้มน้ำมันบ้านยางกระเดา
เกษตรกรนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ doae58ภูเก็ต กะทู้
   แบบถอดบทเรียนเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต บทเรียนต้นแบบ เรื่อง เกษตรกรนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การปฏิบัติในพื้นที่ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรและผู้นำหมู่บ้าน DOAE58 อุบลราชธานี ดอนมดแดง
   “ความสาเร็จในการปฏิบัติในพื้นที่ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรและผู้นำหมู่บ้านประจำตำบลท่าเมือง"
การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า DOAE58 สุโขทัย กงไกรลาศ
   การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า
การปลูกมะปราง มาตรฐานส่งออก DOAE58 สุโขทัย สวรรคโลก
   การปลูกมะปราง มาตรฐานส่งออก
เกษตรกรเลี้ยงปลาน้ำจืดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
   เกษตรกรเลี้ยงปลาน้ำจืดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในกระชังบ้านนาเมร่ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
   กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในกระชังบ้านนาเมร่ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ไม่ธรรมดาทำนา เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย doae58 สุโขทัย ศรีนคร
   ไม่ธรรมดาทำนา เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย
การให้น้ำหยดตุ้มทาบไม้ผลในการทาบกิ่ง DOAE58 สุโขทัย ศรีสำโรง
   การให้น้ำหยดตุ้มทาบไม้ผลในการทาบกิ่ง
การปลูกมันสำปะหลัง DOAE58นราธิวาส สุไหงปาดี
   การปลูกมันสำปะหลัง
การปลูกผักปลอดสารพิษ DOAE58นราธิวาส สุคิริน
   การปลูกผักปลอดสารพิษ
การปลูกทุเรียนให้อายุยืน DOAE58นราธิวาส ศรีสาคร
   การปลูกทุเรียนให้อายุยืน
การปรับปรุงโครงสร้างของดินและกำจัดเชื้อโรคในดินโดยใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย DOAE58นราธิวาส เมืองนราธิวาส
   การปรับปรุงโครงสร้างของดินและกำจัดเชื้อโรคในดินโดยใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย
การบำรุงให้สละมีรสหวานแบบปลอดสารพิษ DOAE58นราธิวาส ศรีสาคร
   การบำรุงให้สละมีรสหวานแบบปลอดสารพิษ
การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จ นำไปสู่เกษตรอำเภอดีเด่น DOAE58นราธิวาส
   การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จ นำไปสู่เกษตรอำเภอดีเด่น
การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตประจำวัน DOAE58นราธิวาส สุคิริน
   การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตประจำวัน
การทำแยมมะละกอสุข DOAE58นราธิวาส จะแนะ
   การทำแยมมะละกอสุข
การทำนาปีนาหว่านน้ำตม DOAE58นราธิวาส สุไหงปาดี
   การทำนาปีนาหว่านน้ำตม
การทำการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง DOAE58นราธิวาส สุไหงโก-ลก
   การทำการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง DOAE58นราธิวาส บาเจาะ
   การทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง DOAE58นราธิวาส เจาะไอร้อง
   การทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การใช้ลำต้นกล้วยรักษาความชื้นในดินให้กับพืช DOAE58นราธิวาส ศรีสาคร
   การใช้ลำต้นกล้วยรักษาความชื้นในดินให้กับพืช
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี DOAE58นราธิวาส ยี่งอ
   การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ DOAE58นราธิวาส สุไหงโก-ลก
   การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
การใช้ปุ๋ยน้ำหมักในสวนปาล์มน้ำมัน DOAE58นราธิวาส สุไหงปาดี
   การใช้ปุ๋ยน้ำหมักในสวนปาล์มน้ำมัน
การใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน DOAE58นราธิวาส เจาะไอร้อง
   การใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน
การจัดการสวนลองกองคุณภาพ DOAE58นราธิวาส บาเจาะ
   การจัดการสวนลองกองคุณภาพ
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำเกลือ DOAE58นราธิวาส ตากใบ
   การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำเกลือ
การกำจัดหนูด้วย “กะบับ” DOAE58นราธิวาส แว้ง
   การกำจัดหนูด้วย “กะบับ”
การก่อตั้งและการพัฒนาการดำเนินงานกลุ่ม DOAE58นราธิวาส สุคิริน
   การก่อตั้งและการพัฒนาการดำเนินงานกลุ่ม
ปลาอบรมควัน
   ประมง
การเพาะอนุบาลสัตว์น้ำด้วยระบบ Zero west
   ประมง
การเลี้ยงและการแปรรูปสัตว์น้ำ
   เกษตรกรต้นแบบแห่งตำบลเกรียงไกร กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำโดยการ แปรรูปที่หลากหลาย
การอนุบาลและเลี้ยงปลากดแก้ว
   เกษตรกรต้นแบบแห่งตำบลเกรียงไกร กับการเลี้ยงปลาลูกพันธุ์ฟรี
การผลิตยาฆ่าหญ้า DOAE58 ลำปาง เถิน
   การผลิตยาฆ่าหญ้า
เกษตรผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง DOAE58 ลำปาง แม่เมาะ
   เกษตรผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ DOAE58 ลำปาง แจ้ห่ม
   การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง doae 58 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร
   การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์ doae 58 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร
   การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์
เศรษฐกิจพอพียง doae 58 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร
   เศรษฐกิจพอพียง
การเก็บรักษาและการทำลายหนังสือราชการ doae 58 อุบลราชธานี สำโรง
   การเก็บรักษาและการทำลายหนังสือราชการ
การใช้ศูนย์บริการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร doae 58 อุบลราชธานี ตระการพืชผล
   การใช้ศูนย์บริการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร
การปลูกมะนาวในกระถาง doae 58 อุบลราชธานี สำโรง
   การปลูกมะนาวในกระถาง
การแปรรูปยาสระผม doae 58 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่
   การแปรูปยาสระผม
ความส าเร็จในการปฏิบัติในพื้นที่ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรและผู้น า หมู่ บ้านประจ าต าบลท่าเมือง doae 58 อุบลราชธานี ดอนมดแดง
   ความส าเร็จในการปฏิบัติในพื้นที่ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรและผู้น า หมู่บ้านประจ าต าบลท่าเมือง
การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ doae 58 อุบลราชธานี
   การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
การดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร doae 58 อุบลราชธานี
   การดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม doae 58 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
   หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม
เทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ doae 58 อุบลราชธานี น้ำยืน
   เทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง doae 58 อุบลราชธานี บุณฑริก
   การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง
การไถกลบตอซังข้าว doae 58 อุบลราชธานี บุณฑริก
   การไถกลบตอซังข้าว
การใช้สารน้ำหมักจากหอยเชอรี่ในนาข้าว doae 58 อุบลราชธานี บุณฑริก
   การใช้สารน้ำหมักจากหอยเชอรี่ในนาข้าว
เรื่องเทคนิคการใช้แก๊สเอทธิลีน doae 58 อุบลราชธานี บุณฑริก
   เรื่องเทคนิคการใช้แก๊สเอทธิลีน
เรื่องการเพาะปลูกมันสำปะหลังที่เหมาะสม doae 58 อุบลราชธานี บุณฑริก
   เรื่องการเพาะปลูกมันสำปะหลังที่เหมาะสม
เทคนิคการบริหารบุคคลเพื่อให้เกิดการยอมรับ doae 58 อุบลราชธานี วารินชำราบ
   เทคนิคการบริหารบุคคลเพื่อให้เกิดการยอมรับ
มาตรการควบคุมการระบาดตามแนวทางส่งเสริมการเกษตร doae 58 อุบลราชธานี
   มาตรการควบคุมการระบาดตามแนวทางส่งเสริมการเกษตร
การปลูกผักหวานป่า doae 58 อุบลราชธานี เขมราฐ
   การปลูกผักหวานป่า
พันธุ์ข้าวdoae58เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา
   ความสำคัญของพันธุ์ข้าว
การใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอย่างถูกต้องและลดต้นทุน doae58 พังงา ตะกั่วทุ่ง
   การใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอย่างถูกต้องและลดต้นทุน
การทำสวน DOAE58 ลำปาง งาว
   การทำสวน
การจัดการสวนผลไม้ doae 58 พังงา ตะกั่วทุ่ง
   การจัดการสวนผลไม้
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ DOAE58 ลำปาง ห้างฉัตร
   การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
การผลิตข้าวคุณภาพ DOAE58 ลำปาง เกาะคา
   การผลิตข้าวคุณภาพ
การทำเกษตรพอเพียงdoae58เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
   การทำเกษตรพอเพียงในชุมชนเมือง นายนิคม มหาวรรณ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์doae58เชียงใหม่ แม่แจ่ม
   การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพ DOAE58 ลำปาง วังเหนือ
   การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพ(ในฤดู)
ประมง: การแปรรูปปลารมควันด้วยพลังงานแสงอาทิย์
   การแปรรูปปลารมควันด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ DOAE58 ลำปาง เมืองลำปาง
   การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
การใช้ระบบน้ำหยดในไร่มันสำปะหลัง doae 58 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก
   การใช้ระบบน้ำหยดในไร่มันสำปะหลัง
8 ขั้นตอนเพื่อลดต้นทุนการผลิต "ข้าว” doae 58 อุบลราชธานี เขื่องใน
   8 ขั้นตอนเพื่อลดต้นทุนการผลิต "ข้าว”
หลักการส่งเสริมการเกษตร doae58 อุบลราชธานี เขมราฐ
   หลักการส่งเสริมการเกษตร
มหัสจรรย์ไส้เดือนดิน doae 58 อุบลราชธานี
   มหัสจรรย์ไส้เดือนดิน
การทำงานเป็นทีม doae 58 อุบลราชธานี เขมรษฐ
   การทำงานเป็นทีม
การทาบกิ่งจำปาดะไร้เมล็ดจากต้นตอขนุน doae58 สงขลา สะบ้าย้อย
   การทาบกิ่งจำปาดะไร้เมล็ดจากต้นตอขนุน
การทำลายหนังสือ doae 58 อุบลราชธานี เขื่องใน
   การทำลายหนังสือ
การปฏิบัติงานธุรการในสำนักงาน doae 58 อุบลราชธานี วารินชำราบ
   การปฏิบัติงานธุรการในสำนักงาน
เรื่องการทาบกิ่งจำปาดะไร้เมล็ดจากต้นตอขนุน doae58 สงขลา สะบ้าย้อย
   การทาบกิ่งจำปาดะไร้เมล็ดจากต้นตอขนุน
การด าเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) doae 58 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร
   การด าเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจ าต าบล (ศบกต.)
การปลูกยางพารา doae 58 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร
   การปลูกยางพารา
การใช้ปุ๋ยน้้าหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนในนาข้าว doae 58 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร
   การใช้ปุ๋ยน้้าหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนในนาข้าว
การทำนาโยน DOAE58 ลำปาง แม่ทะ
   การทำนาโยน
องค์ความรู้หมูหลุม... เพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช doae 58 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่
   องค์ความรู้หมูหลุม... เพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา doae 58 อุบลราชธานี ตระการพืชผล
   การเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา
การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว doae 58 อุบลราชธานี นาเยีย
   การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว วิธีปลูกข้าวนาปี (นาดำ)
เกษตรกรต้นแบบไร่นาสวนผสม doae 58 อุบลราชธานี น้ำยืน
   เกษตรกรต้นแบบไร่นาสวนผสม
ไร่นาสวนผสม doae 58 อุบลราชธานี บุณฑริก
   ไร่นาสวนผสม
การผลิตเมล็ดพันธุ์ DOAE58 ลำปาง เมืองปาน
   การผลิตเมล็ดพันธุ์
เทคนิคการกำจัดหญ้าในแปลงมันสำปะหลัง doae 58 อุบลราชธานี วารินชำราบ
   เทคนิคการกำจัดหญ้าในแปลงมันสำปะหลัง
การใช้แหนแดงในนาข้าว doae 58 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
   การใช้แหนแดงในนาข้าว
การเพิ่มผลผลิตข้าวปลอดสารพิษ doae 58 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร
   การเพิ่มผลผลิตข้าวปลอดสารพิษ
ฝรั่งปลอดสารเคมี ให้น้ าอย่างประหยัด ด้วยระบบแอร์แว doae 58 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร
   ฝรั่งปลอดสารเคมี ให้น้ าอย่างประหยัด ด้วยระบบแอร์แว
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์แบบคอนโด doae 58 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก
   การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์แบบคอนโด
การผลิตขยายเชื้อรา ไตรโคเดอร์มาร์ doae 58 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร
   การผลิตขยายเชื้อรา ไตรโคเดอร์มาร์
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน doae 58 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร
   การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 2
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน doae 58 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร
   การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
การแปรรูปอาหาร doae 58 อุบลราชธานี นาตาล
   การแปรรูปอาหาร
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ doae 58 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม
   เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่
การผลิตฮอร์โมนไข่ เพิ่มผลผลิตข้าว doae 58 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม
   การผลิตฮอร์โมนไข่ เพิ่มผลผลิตข้าว
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ doae 58 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม
   การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
เกษตรผสมผสาน doae 58 อุบลราชธานี ตาลสุม
   เกษตรผสมผสาน
วิสาหกิจชุมชน กองทุนปั้มน้ำมัน doae 58 อุบลราชธานี ดอนมดแดง
   ิวิสาหกิจชุมชน กองทุนปั้มน้ำมัน
วิสาหกิจชุมชน กองทุนปั้มน้ำมัน doae 58 อุบลราชธานี ดอนมดแดง
   วิสาหกิจชุมชน กองทุนปั้มน้ำมัน
การเลี้ยงไส้เดือนดิน doae 58 อุบลราชธานี ดอนมดแดง
   การเลี้ยงไส้เดือนดิน
แบบจัดเก็บความรู้ในการปฏิบัติงาน doae58 อุบลราชธานี ดอนมดแดง
   การจัดเก็บความรู้ในการปฏิบัติงาน
KMเทคนิคการปลูกและดูแลรักษามะขามหวานDOAE58กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์
   KMเทคนิคการปลูกและดูแลรักษามะขามหวานDOAE58กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์
KMทุเรียนสวนลุงเบิ้มDOAE58กาญจนบุรี ทองผาภูมิ
   KMทุเรียนสวนลุงเบิ้มDOAE58กาญจนบุรี ทองผาภูมิ
KMเกษตรกรไร่ขนุนDOAE58กาญจนบุรี หนองปรือ
   KMเกษตรกรไร่ขนุนDOAE58กาญจนบุรี หนองปรือ
KMการสำรวจการระบาดของศัตรูพืชในมันสำปะหลังDOAE58กาญจนบุรี ไทรโยค
   KMการสำรวจการระบาดของศัตรูพืชในมันสำปะหลังDOAE58กาญจนบุรี ไทรโยค
KMการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวโพดหวานDOAE58กาญจนบุรี เลาขวัญ
   KMการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวโพดหวานDOAE58กาญจนบุรี เลาขวัญ
KMการแปรรูปการผลิตดอกไม้แห้งจากวัสดุทางการเกษตรและการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนDOAE58กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
   KMการแปรรูปการผลิตดอกไม้แห้งจากวัสดุทางการเกษตรและการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนDOAE58กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
KMการปลูกอ้อยแบบ1ร่อง4แถวด้วยระบบน้ำหยอดDOAE58กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย
   KMการปลูกอ้อยแบบ1ร่อง4แถวด้วยระบบน้ำหยอดDOAE58กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย
KMการปลูกอ้อย 20 ตันต่อไร่DOAE58กาญจนบุรี ท่ามะกา
   KMการปลูกอ้อย 20 ตันต่อไร่DOAE58กาญจนบุรี ท่ามะกา
KMการปลูกเงาะสังขละบุรีDOAE58กาญจนบุรี สังขละบุรี
   KMการปลูกเงาะสังขละบุรีDOAE58กาญจนบุรี สังขละบุรี
KMการปลูกข่าตาแดงDOAE58กาญจนบุรี พนมทวน
   KMการปลูกข่าตาแดงDOAE58กาญจนบุรี พนมทวน
KMการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายตอซังข้าวDOAE58กาญจนบุรี ห้วยกระเจา
   KMการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายตอซังข้าวDOAE58กาญจนบุรี ห้วยกระเจา
การทำนาแบบลดต้นทุน DOAE58สมุทรปราการ บางเสาธง
   ถอดองค์ความรู้จาก นางมารีนา บุญเสริม เกษตรกรต้นแบบ เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๔ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
การบำบัดน้ำเสียในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ DOAE58สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
   การถอดองค์ความรู้ นายพรชัย ชีพประกิต ที่อยู่ เลขที่ 214 ม.2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
แนวคิดการผลิตไม้ประดับอย่างยั่งยืน DOAE58สมุทรปราการ พระประแดง
   การถอดองค์ความรู้นายวสันต์ รัตนวงศ์ เกษตรกรต้นแบบตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิด DOAE58สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
   การถอดองค์ความรู้ นางจรินทร์ คงบำรุง แม่บ้านเกษตรกร ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ที่อยู่ 389/166 ม.๖ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ DOAE58ชัยนาท หันคา
   ข้าวไรซ์เบอร์รี่ DOAE58ชัยนาท หันคา
การปลูกผักกระเฉด DOAE58สมุทรปราการ บางพลี
   การถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ นายสำรวย จุ้ยนิยม ประเด็นการปลูกผักกระเฉด
เทคนิคการปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตสูง DOAEตรัง เมืองตรัง
   ไม้ผล
เทคนิคการปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตสูง DOAEตรัง เมืองตรัง
   ไม้ผล
การทำการเกษตรผสมผสาน Doae48 เชียงใหม่ สันกำแพง
   “การทำการเกษตรผสมผสาน” Doae48 เชียงใหม่ สันกำแพง
การเลี้ยงจิ้งหรีด DOAEตรัง นาโยง
   แมลงเศรษฐกิจ
การผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้มีคุณภาพ doae58 สงขลา อำเภอควนเนียง
   การผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้มีคุณภาพ
การลดต้นทุนการผลิตข้าว DOAE58สมุทรปราการ บางบ่อ
   การถอดองค์ความรู้เกษตรกร นายถนอม ยังเจริญ เกษตรกรสาขาทำนา หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประเด็น “การลดต้นทุนการผลิตข้าว”
ลดต้นทุนการผลิตข้าว DOAE58ชัยนาท เนินขาม
   ลดต้นทุนการผลิตข้าว
KMการทำน้ำตาลมะพร้าวหอมไผ่ริมแควDOAE58กาญจนบุรี ท่าม่วง
   KMการทำน้ำตาลมะพร้าวหอมไผ่ริมแควDOAE58กาญจนบุรี ท่าม่วง
KMการทำไร่อ้อยโดยใช้ปุ๋ยมูลสัตว์DOAE58กาญจนบุรี บ่อพลอย
   KMการทำไร่อ้อยโดยใช้ปุ๋ยมูลสัตว์DOAE58กาญจนบุรี บ่อพลอย
การผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้มีคุณภาพ doae58 สงขลา อำเภอควนเนียง
   การผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้มีคุณภาพ
ปุ๋ยหมักกับการเกษตรที่ยั่งยืน DOAEตรัง หาดสำราญ
   ปุ๋ยอินทรีย์
ตำนานการปลูกฝรั่งแป้นสีทอง DOAEตรัง รัษฎา
   ไม้ผล
เมี่ยงคำสมุนไพรสำเร็จรูป DOAEตรัง วังวิเศษ
   การแปรรูปอาหาร
การใช้น้ำหมักชีวภาพในสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน
   เกษตรผสมผสาน
ความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลทุ่งค่าย DOAEตรัง ย่านตาขาว
   กลุ่มเกษตรกร
การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้ทะลายปาล์ม DOAEตรัง สิเกา
   ปาล์มน้ำมัน
การเพาะเห็ดด้วยทะลายปาล์ม DOAEตรัง สิเกา
   ปาล์มน้ำมัน
การพึ่งตนเองฟื้นวิถีข้าวไร่ DOAEตรัง ห้วยยอด
   ข้าว
การเลี้ยงไก่ไข่ DOAEตรัง กันตัง
   ไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่ DOAEตรัง กันตัง
   ไก่ไข่
ปุ๋ยอินทรีย์
   ปุ๋ยหมักกับการเกษตรที่ยั่งยืน DOAEตรัง หาดสำราญ
การทำเกษตรแบบผสมผสาน DOAE58ชัยนาท มโนรมย์
   การทำเกษตรแบบผสมผสาน
การจัดการเมล็ดพันธุ์ DOAE58ชัยนาท สรรคบุรี
   การจัดการเมล็ดพันธุ์
การผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้มีคุณภาพ doae58 สงขลา อำเภอควนเนียง
   การผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้มีคุณภาพ
การผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้มีคุณภาพ doae58 สงขลา อำเภอควนเนียง
   การผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้มีคุณภาพ
การผลิตมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออก DOAE58กาฬสินธุ์ ร่องคำ
   การผลิตมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออก
การลดต้นทุนการผลิตลำไยdoae58เชียงใหม่ ไชยปราการ
   การลดต้นทุนการผลิตลำไยdoae58เชียงใหม่ ไชยปราการ
การลดต้นทุนการผลิตลำไยdoae58เชียงใหม่ ไชยปราการ
   การลดต้นทุนการผลิตลำไยdoae58เชียงใหม่ ไชยปราการ
การลดต้นทุนการผลิตลำไยdoae58เชียงใหม่ ไชยปราการ
   การลดต้นทุนการผลิตลำไยdoae58เชียงใหม่ ไชยปราการ
การผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์ของนายสุทิศ มอยไข DOAE58 เชียงใหม่ สันป่าตอง
   การผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์
เรื่องกาแฟอินรีทย์doae58เชียงใหม่ อมก๋อย
   กาแฟอินทรีย์
ช่องทางการตลาด/จำหน่าย
   การวางแผนการตลาด และจำหน่ายปลาอย่างเป็นระบบ
เกษตรกรต้นแบบการทำไรนาสวนผสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
   doae58 เชียงใหม่ สันกำแพง
การใช้น้ำหมักมูลสุกร doae58 เชียงใหม่ พร้าว
   การใช้น้ำหมักมูลสุกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
การพัฒนาการผลิตลำไย doae58เชียงใหม่ พร้าว
   การพัฒนาการผลิตลำไย โดยการปลูกระยะชิด
การผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก doae58 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
   การผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก
การผลิตเชื้อเห็ดให้มีคุณภาพ
   องค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ
การผลิตเชื้อเห็ดให้มีคุณภาพ
   องค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ
การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง
   การเลี้ยงปลานิลสีแดงในกระชังมาตรฐานอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ชาวนาผู้ยึดมั่นในอาชีพทำนา DOAE 2558 ตราด อำเภอแหลมงอบ
   การทำนาน้ำเค็ม
เกษตรกรต้นแบบ เกษตรผสมผสาน DOAE58 พังงา ตะกั่วป่า
   การทำเกษตรผสมผสาน
การอนุบาลปลานิลในกระชัง
   การอนุบาลปลานิลสีแดงในกระชังมาตรฐานอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรผู้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเกษตร doae58แพร่ ลอง
   เกษตรกรผู้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเกษตร
การเลี้ยงไก่ชน doae58แพร่ ลอง
   การเลี้ยงไก่ชน
การปลูกมันสำปะหลังท่อนพันธุ์คู่ DOAE๕๘ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ
   การปลูกมันสำปะหลังท่อนพันธุ์คู่
เศรษฐีพุทรานมสด doae58แพร่ ลอง
   เศรษฐีพุทรานมสด
ลำไยนอกฤดูคุณภาพ ณ ดอยเต่า DOAE58 ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
   การทำลำไยนอกฤดู
Smart Farmer ต้นแบบ สาขาพืชไร่ DOAE58 เชียงใหม่ สันป่าตอง
   การผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์
การปลูกข้าวโดยใช้อุปกรณ์หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวงอกDOAE58เชียงใหม่ ฝาง
   การปลูกข้าวโดยใช้อุปกรณ์หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก
Smart Farmer ต้นแบบ สาขาข้าว DOAE58 เชียงใหม่ สันป่าตอง
   การผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์
เทคนิคการทำลำไยนอกฤดูDoae58 เชียงใหม่ ฮอด
   ลำไยนอกฤดู
ถอดบทเรียน smart farmer ต้นแบบ กระบวนการสตรอเบอรี่ปลอดภัย DOAE58 เชียงใหม่ สะเมิง
   ถอดบทเรียน smart farmer ต้นแบบ กระบวนการสตรอเบอรี่ปลอดภัย DOAE58 เชียงใหม่ สะเมิง
smart farmer อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กับความยั่งยืนของการผลิตเห็ดDOAE58เชียงใหม่ หางดง
   ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในอาชีพการเพาะเห็ดDOAE58เชียงใหม่ หางดง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ doae58เชียงใหม่ แม่ริม
   การผลิตข้าวอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) ครบวงจร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การปลูกพืชผักแข็งแรง doae58 เชียงใหม่ แม่วาง
   การปลูกพืชผักแข็งแรง
เกษตรแบบพอเพียง นายดวงติ๊บ สันนิถา DOAE58เชียงใหม่ เวียงแหง
   การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
เทคนิคการผลิตลำไยคุณภาพ DOAE58 เชียงใหม่ สารภี
   ปรับปรุงคุณภาพลำไย
การทำลำไยระยะชิด(พุ่มเตี้ย) DOAE58 เชียงใหม่ ดอยหล่อ
   การทำลำไยระยะชิด (พุ่มเตี้ย)ควบคุมทรงพุ่ม
Smart Farmer ต้นแบบสาขาเกษตรอินทรีย์ DOAE58เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
   การปลูกข้าวและพืชผักโดยใช้หลักการทำเกษตรอินทรีย์
การผลิตลำไยนอกฤดู doae58เชียงใหม่ จอมทอง
   การผลิตลำไยนอกฤดู
เรื่องการขยายพันธุ์มะม่วงแบบควบแน่น doae58 เชียงใหม่ แม่แตง
   การขยายพันธุ์มะม่วงแบบควบแน่น
การแก้ปัญหาโรคไวรัสด่างในใบมะละกอ doae58แพร่ เด่นชัย
   "การแก้ปัญหาโรคไวรัสด่างในใบมะละกอ"
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ doae58แพร่ สูงเม่น
   การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
การเลี้ยงปลาเบญจพรรณคู่กุ้งขาว
   การเลี้ยงปลาเบญจพรรณคู่กุ้งขาว
การพัฒนาผลผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก doae58แพร่ สอง
   การพัฒนาผลผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก
ผลิตอาหารปลาเพื่อใช้เอง
   การเลี้ยงปลาให้ประสบความสำเร็จต้องเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย การผลิตอาหารเพื่อใช้เองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิต
เทคนิคการเลี้ยงปลา
   การเลี้ยงปลาให้ประสบความสำเร็จและอยู่ได้อย่างยั่งยืน ต้องวางแผนการเลี้ยง และบริหารจัดการฟาร์มให้เป็นระบบ
กาารทำนาแบบประณีต doae58แพร่ ร้องกวาง
   การปลูกข้าวต้นเดียว
การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลานิลในกระชัง
   การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลานิลสีแดงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
การเลี้ยงปลาเบญจพรรณคู่กุ้งขาว
   การเลี้ยงปลาเบญจพรรณคู่กุ้งขาว
การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวโพดหวานDOAE58กาญจนบุรี เลาขวัญ
   การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวโพดหวานDOAE58กาญจนบุรี เลาขวัญ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ DOAE58ชัยนาท หันคา
   ข้าวไรซ์เบอร์รี่
การปลูกข้าวอินทรีย์
   การปลูกข้าวอินทรีย์
การทำนาหยอดน้ำตม doae58แพร่ หนองม่วงไข่
   การทำนาหยอดน้ำตม
smart farmer สตูล การเพาะเห็ดนางฟ้า
   smart farmer สตูล การเพาะเห็ดนางฟ้า
smart farmer สตูล การปลูกพืปลูกไม้ผล (ลองกอง)
   smart farmer สตูล การปลูกพืปลูกไม้ผล (ลองกอง)
smart farmer สตูลการปลูกข้าวโพดหวาน
   smart farmer สตูลการปลูกข้าวโพดหวาน
การปลูกอ้อยโรงงาน Young Smart Farmer อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
   พื้นที่พื้นที่แห้งแล้ง ทำนาไม่ได้ผลิตดีเท่าที่ควร จึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนา ของครอบครัวส่วนหนึ่งมาปลูกอ้อยโรงงาน เนื่องจากเป็นพืชที่ทนแล้ง มีโรงงานและแหล่งรับซื้ออยู่ใกล้ ความต้อง
การปลูกส้มแบบสลับฟันปลา doae58แพร่ วังชิ้น
   การปลูกส้มแบบสลับฟันปลา
การผลิตลำไยปลอดสารพิษ doae58แพร่ เมืองแพร่
   การผลิตลำไยปลอดสารพิษ
smart farmer สตูล การปลูกสละ
   smart farmer สตูล การปลูกสละ
smart farmer สตูล การปลูกพืชผัก
   smart farmer สตูล การปลูกพืชผัก
smart farmer สตูล การเลี้ยงไก่
   smart farmer สตูล การเลี้ยงไก่
smart farmer สตูล ต้นแบบสาขา ไม้ผล (เงาะ)
   smart farmer สตูล ต้นแบบสาขา ไม้ผล (เงาะ)
การทำไร่นาสวนผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง DOAE58 อุดรธานี หนองหาน
   การทำไร่นาสวนผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง DOAE58 อุดรธานี หนองหาน
การลดต้นทุนการผลิตข้าว DOAE๕๘ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
   การลดต้นทุนการผลิตข้าวDOAE58 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
องค์ความรู้ข้าราชการดีเด่น นายสุชาติ วงศ์เณร DOAE58 ประจวบคีรีขันธ์
   การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว
เทคนิคการปลูกกล้วยหอมทองยักษ์ doae58แพร่ ลอง
   เทคนิคการปลูกกล้วยหอมทองยักษ์
การชักนำตาดอกมะนาว doae58แพร่ ลอง
   การชักนำตาดอกมะนาว
การทำเกษตรอินทรีย์ doae58แพร่ ลอง
   การทำเกษตรอินทรีย์
เรื่องกาแฟอินทรีย์ doae58 เชียงใหม่ อมก๋อย
   เรื่องกาแฟอินทรีย์ doae58 เชียงใหม่ อมก๋อย
การผลิตหน่อไม้นอกฤดู doae58แพร่ ลอง
   การผลิตหน่อไม้นอกฤดู
การลดต้นทุนข้าว doae58เชียงใหม่ สันทราย
   การลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว
เทคนิคการปลูกพุทรานมสด doae58แพร่ ลอง
   เทคนิคการปลูกพุทรานมสด
การใช้เครื่องกลช่วยเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง doae58แพร่ ลอง
   การใช้เครื่องกลช่วยเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
การแก้ปัญหาโรคไวรัสด่างในใบมะละกอ doae58แพร่ ลอง
   การแก้ปัญหาโรคไวรัสด่างในใบมะละกอ
ส้มโอส่งออก
   ส้มโอส่งออก
การทำเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองแอวมอง อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
   การทำเกษตรอินทรีย์ นายมานพ แสงสว่าง
การผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้มีคุณภาพ doae58สงขลา อำเภอควนเนียง
   การผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้มีคุณภาพ
พืชสวนเงินล้าน นายสนิท นาคศิริศิล อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
   ใส่อะไรไม่งามเท่าใส่ใจ
การผลิตถั่วเขียวผิวมัน DOAE58ชัยนาท หนองมะโมง
   การผลิตถั่วเขียวผิวมัน
การทำไร่อ้อยโดยใช้ปุ๋ยมูลสัตว์DOAE58กาญจนบุรี บ่อพลอย
   การทำไร่อ้อยโดยใช้ปุ๋ยมูลสัตว์DOAE58กาญจนบุรี บ่อพลอย
ไผ่กิมซุงสร้างรายได้เสริม DOAE58ชัยนาท เมืองชัยนาท
   ไผ่กิมซุงสร้างรายได้เสริม
การลดต้นทุนการผลิตข้าว DOAE58ชัยนาท วัดสิงห์
   การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ DOAE58ชัยนาท สรรพยา
   การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
ลูกตาลสุก เหยื่อล่อปูนา DOAE58 อุดรธานี หนองหาน
   ลูกตาลสุก เหยื่อล่อปูนา DOAE58 อุดรธานี หนองหาน
การทำนาโดยยึดหลักเศรฐกิจพอเพียง DOAE58 อุดรธานี หนองหาน
   การทำนาโดยยึดหลักเศรฐกิจพอเพียง DOAE58 อุดรธานี หนองหาน
การปลูกข้าวแบบลดต้นทุน ในเนื้อที่ 9 ไร่ DOAE58 อุดรธานี หนองหาน
   การปลูกข้าวแบบลดต้นทุน ในเนื้อที่ 9 ไร่ DOAE58 อุดรธานี หนองหาน
การปลูกข้าวแบบลดต้นทุนการผลิต DOAE58 อุดรธานี หนองหาน
   การปลูกข้าวแบบลดต้นทุนการผลิต DOAE58 อุดรธานี หนองหาน
การเตรียมดิน และการใส่ปุ๋ยในนาข้าว DOAE58 อุดรธานี หนองหาน
   การเตรียมดิน และการใส่ปุ๋ยในนาข้าว DOAE58 อุดรธานี หนองหาน
การเพิ่มผลผลิตอ้อย DOAE58 อุดรธานี หนองหาน
   การเพิ่มผลผลิตอ้อย DOAE58 อุดรธานี หนองหาน
Smart Officer การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน DOAE58 พังงา ตะกั่วป่า
   การส่งเสริมแล