ชื่อ - สกุล : นายบุญเพิ่ม พลเขตต์
ต้นแบบสาขา : โคนม
ที่อยู่ : ขอนแก่น
 
ชื่อ - สกุล : นายวินัย แทนคุณ
ต้นแบบสาขา :
ที่อยู่ : ประจวบคีรีขันธ์
 
 
การปลูกผักปลอดสารพิษ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
   การปลูกผักปลอดสารพิษ
การกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
   การกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
เทคนิคการผลิตลำไยคุณภาพ
   ปรับปรุงคุณภาพลำไย
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
   การผลิตเมล็ดพันธุ์ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตข้าว
การทำเกษตรพอเพียง
   การทำเกษตรพอเพียงในชุมชนเมือง นายนิคม มหาวรรณ
การทำไร่มันสำปะหลัง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
   การทำไร่มันสำปะหลัง
ไร่นาสวนผสม ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
   ไร่นาสวนผสม
Smart Farmer ต้นแบบสาขาเกษตรอินทรีย์
   การปลูกข้าวและพืชผักโดยใช้หลักการทำเกษตรอินทรีย์
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
   การผลิตข้าวอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) ครบวงจร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
smart farmer อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กับความยั่งยืนของการผลิตเห็ด
   ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในอาชีพการเพาะเห็ด
การทำข้าวนาโยน ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
   การทำข้าวนาโยน
การกำดอกไม้บูชาพระ
   วิธีการกำดอกไม้บูชาพระ
ลิ้นจี่รวยที่ไชยปราการ
   ลิ้นจี่รวยที่ไชยปราการ
Smart Farmer ต้นแบบ สาขาข้าว อ.สันป่าตอง
   การผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์
-
   -
พันธุ์ข้าว
   ความสำคัญของพันธุ์ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
   การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
มันสำปะหลังอ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
   การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง
เกษตรแบบพอเพียง นายดวงติ๊บ สันนิถา
   การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
มันสำปะหลัง
   มันสำปะหลัง
เกษตรผสมผสาน นายบุญส่ง ราชวงศ์
   เกษตรผสมผสาน นายบุญส่ง ราชวงศ์
การแปรรูปข้าวฮาง
   ข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าภูไทในภาคอีสาน ที่เล่าขานกันมากกว่า 200 ปี มาแล้วโดยท้าวผาอิม อพยพมาอยู่บ้านย่อ ท่านมีลูกหลายคน พื้นที่ทำนามีน้อยข้าวไม่พอกินตลอดปี จึงได้เกี่ยวข้าวที่ใกล้จะสุกคือ ข้าวที่แก่เกินทำนำมานึ่งกิน จึงกลายเป็นตำนานของ “ข้าวฮาง”
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   เกษตรกรที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจำวัน
การเพาะเห็ดนางฟ้า
   การเพาะเห็ดนางฟ้า
การผลิตสารกำจัดศัตรูพืช
   การผลิตสารกำจัดศัตรูพืช
พลิกฟื้นคืนชีวิตตำนานลองกองซีโป
   พลิกฟื้นคืนชีวิตตำนานลองกองซีโป
การผลิตลองกองคุณภาพ นราธิวาส
   การผลิตลองกองคุณภาพ นราธิวาส
การเพิ่มคุณภาพพริก
   สมใจ สุขสมบุตร กับการเพิ่มคุณภาพพริกสดแห่งอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีะเกษ
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ม.7 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   มะนาว พืชอาหารที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของไทย
น้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตร หมู่ 6 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   น้ำส้มควันไม้เป็นของเหลวสีน้ำตาลใสมีกลิ่นควันไฟ
การทำเห็ดโคนนอกฤดู ม.9 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   เห็ดโคน เป็นเห็ดที่จัดได้ว่ามีความสัมพันธ์กับสัตว์จำพวกแมลงอย่างปลวก
การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ม.1 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
เก็บเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง หมู่ 1 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลผลิต
น้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช
   น้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช
ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ
   ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
   การปลูกข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
   การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีผสมผสาน
เทคนิคการใส่สารลำไย
   การใส่สารโปรตัสเซี่ยมคลอเรตลำไย
ถอดบทเรียน smart farmer ต้นแบบ กระบวนการสตรอเบอรี่ปลอดภัย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
   ถอดบทเรียน smart farmer ต้นแบบ กระบวนการสตรอเบอรี่ปลอดภัย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
การผลิตและการใช้น้ำหมักมูลสุกร อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
   การผลิตและการใช้น้ำหมักมูลสุกร ในนาข้าว
การพัฒนาการผลิตลำไย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
   การพัฒนาการผลิตลำไย โดยการปลูกระยะชิด
Smart Farmer ต้นแบบ สาขาพืชไร่ อ.สันป่าตอง
   การผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
   การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
การพัฒนาการผลิตลำไย อำเภอพร้าว
   การพัฒนาการผลิตลำไย โดยวิธีการปลูกลำไยระยะชิด อำเภอพร้าว
เกษตรผสมผสาน
   การขยายพันะุ์มะนาวโดยการชำกิ่ง
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
   กระบวนการสตรอเบอรี่ปลอดภัย
การพัฒนาการผลิตลำไย
   การพัฒนาการผลิตลำไย โดยใช้การปลูกระยะชิด
เกษตรผสมผสาน
   การปลูกพืชผักแข็งแรง
การปลูกมันสำปะหลังท่อนพันธุ์คู่
   การปลูกมันสำปะหลังท่อนพันธุ์คู่
เกษตรผสมผสาน
   เกษตรผสมผสาน
การถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่(อ.ฮอด จ.เชียงใหม่)
   ลำไยนอกฤดู
ผลิตมันสำปะหลังต้นแบบแห่งตำบล ปลูกปีละ 2 หน กับผลผลิต 10 ตัน/ไร่
   การผลิตมันสำปะหลัง ปีละ 2 ครั้ง กับผลผลิต10 ตัน/ไร่
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
   ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
ลำไยนอกฤดูคุณภาพ ณ ดอยเต่า
   การทำลำไยนอกฤดู
เกษตรผสมผสาน
   ไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสาน
   เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
   เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพจากศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองขอน
การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน
   การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน
MRCF กอ.ประหยัด โคตรัตน์ เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ
   การดำเนินงานตามระบบ MRCF
องค์ความรู้ Young Smart Farmer (ต้นแบบ)
   องค์ความรู้ Young Smart Farmer (ต้นแบบ)
พริก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
   การปลูกพริกขี้หนู อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
   การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกผักกุยช่าย
   องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกผักกุยช่าย
พริก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
   ขั้นตอนการปลูกพริก นายไสล มณีวรร ม.1 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
การปลูกสับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
   โครงการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สับปะรด)
ความสำเร็จในการทำงานในพื้นที่ ของอกม.
   ความสำเร็จในการทำงานในพื้นทีของ อกม.
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
   เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
   พื้นที่ตำบลโพธิ์ไทรเกือบทั้งหมด มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวปานกลาง ( S๒ ) และเกษตรกรเกือบทั้งหมดทำการปลูกข้าว...
องค์ความรู้ “การเพิ่มผลผลิตข้าวปลอดสารพิษ”
   เริ่มทำการเกษตรเมื่อ พ.ศ. 2544 ในพื้นที่ 12 ไร่ โดยการปลูกข้าว โดยทั่วไปได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกข้าวในอนาคต จากข้าวสารต่างๆ พบว่าความต้องการบริโภคข้าวที่มีประโยชน์และปลอดสารพิษ..
การปลูกกุยช่ายขาว
   การปลูกกุยช่ายขาว
การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
   การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเองในสวนปาล์มน้ำมัน
การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
   การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเองในสวนปาล์มน้ำมัน
ไร่นาสวนผสม
   ไร่นาสวนผสม
การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
   การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
ดาบตำรวจสมนึก โมราศิลป์
   การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
มะนาว ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
   สวนมะนาวแป้นพัทธนันท์ ต.ยางสักกระโพหลุ่มอ.ม่วงสามสิบ
เกษตรผสมผสาน
   ไร่นาสวนผสม
การทำเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง
   เกษตรกรแห่งปากาตะลุโบะต้นแบบยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำมาประกอบอาชีพด้านการเกษตร
การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตยางพารา (อ.มายอ )
   การเปิดกรีด
การป้องกันกำจัดหนูโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
   การป้องกันกำจัดหนูโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
ไร่นาสวนผสม
   การบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตร โดยใช้ระบบเกษตรผสมผสาน
ขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
   การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการขยายครั้งต่อไปเพื่อประหยัดเวลา
ไร่นาสวนผสม เกษตรกรต้นแบบอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
   องค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ
ปาล์มน้ำมัน
   การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปาล์มน้ำมัน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
   การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวมะลิ
   การผลิตข้าวฮางงอก
เกษตรผสมผสาน
   ไร่นาสวนผสม
การทำนาข้าวอินทรีย์ สนง.เกษตรอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
   การทำนาข้าวอินทรีย์ บ้านบึงหมอก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
แก้วมังกรอินทรีย์ (สวนท่านขุนเจริญ)
   แก้วมังกรอินทรีย์ (สวนท่านขุนเจริญ) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตร
   การผลิตลองกองคุณภาพ
ยางพารา
   การเพาะกล้ายางพาราจากเมล็ด
ยางพารา
   เพาะกล้ายางพาราจากเมล็ด
การเลี้ยงไส้เดือน
    การทำการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน สมาชิกโครงการ ศดปช.อำเภอโนนคูณ จังหวัด จึงเสนอการเลี้ยงไส้เดือน เป็นวิธีง่ายๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาอีกทาง
“ไร่นาสวนผสม” ปลอดสารพิษ ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
   -ทำไร่นาสวนผสม พืชหลัก ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวดอกมะลิ 105 มะนาว และกล้วยน้ำว้า โดยนำเทคโนโลยีการผลิตแบบปลอดสารพิษมาใช้ในทุกขั้นตอนการผลิต
ไซซิ่ง จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ส่งออก AEC
   ไซซิ่ง เป็นเครื่องมือดักสัตว์น้ำ
เทคนิคการตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
   เทคนิคการตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ทดสอบ-อ.พุทไธสง จ.บุรีร้ัมย์
   ทดสอบ-อ.พุทไธสง จ.บุรีร้ัมย์
ทดสอบ บ้านด่าน บุรีรัมย์
   การจัดการไร่นาสวนผสม ของนายทองคำ ยิ้มรัมย์
การจัดการสวนไม้ผล อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
   การปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน
ทดสอบ-ชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
   ทดสอบการนำเสนอองค์ความรู้จังหวัดบุรีรัมย์
การทำมันคอนโด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
   เทคนิตการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ทดสอบ โดย เขต 7
   ทดสอบ
การทำนาอินทรีย์
   การทำนาอินทรีย์
ทำนาแบบประณีต ต้นทุนลด ผลผลิตเพิ่ม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
   "การทำนาแบบประณีตเป็นการทำนาที่เหมาะสมกับชาวนาในเขตภาคอีสาน" นายไพรมาตร ศรีนนท์ smart farmer อำเภอบึงพ์ จังหวัดศรีสะเกษ จริงหรือไม่ต้องพิสูจน์!
การปลูกส้มโอ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
   การปลูกส้มโอ
การทําดอกไมจากไหมพรม อ.พยุห์
   วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองทุ่ม
การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
   การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ลดต้นทุนโดยเกษตรอินทรีย์
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา
   ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ธูปหอมสมุนไพร อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
   การทำธูปหอมสมุนไพร
ทดสอบ-ศิลาลาด
   ทดสอบ-ศิลาลาด
ทดสอบ-ยุทธศรีสะเกษ
   ทอสอบวันที่ 4 ก.พ. 58
น้ำพริกปลากรอบ อำเภอราษีไศล
   น้ำพริกปลากรอบ อำเภอราษีไศล
ประโยชน์ของสารกาบาจากข้าวกล้องอำเภอขุนหาญ
   ประโยชน์ของสารกาบาจากข้าวกล้องอำเภอขุนหาญ
การปลูกข้าวอินทรีย์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
   นาข้าวอินทรีย์วิถีลุงมง
การทําดอกไมจากไหมพรม อ.พยุห์
   วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองทุ่ม
หอมเจียว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
   การแปรรูปหอมแดง
ควบคุมโรคไหม้อำเภอศรีรัตนะ
   ควบคุมโรคไหม้อำเภอศรีรัตนะ
ทดสอบ-สสข.7นม.
   ทดสอบเชื่อมโยง youtube
การปลูกลิ้นจี่พันธ์ุค่อมภูสิงห์
   เทคนิคการดึงดอกลิ้นจี่และการดูแลรักษาช่วงการแทงช่อดอก
ทดสอบ-เบญจลักษ์
   ทดสอบ-เบญจลักษ์
ทดสอบ-เกษตรอ.ขุนหาญ
   เกษตรสมหวัง
การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
   การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ทดสอบ-อำเภอขุขันธ์2_จังหวัดศรีสะเกษ
   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการสีข้าว
ทดสอบ-อำเภอขุขันธ์_จังหวัดศรีสะเกษ
   การเพาะเห็ด
ทดสอบ-สำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
   ปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักอะตอมมิคนาโน เพื่อใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะเพื่อใช้ในการทำนา ซึ่งได้มาจากการศึกษาดูงาน จากที่ต่างๆ แล้วมาทดลอง ปัจจุบันได้ทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มโรงปุ๋ย ชีวภาพบ้านทุ่ม
ทดสอบ-ยุทธศรีสะเกษ
   ทดสอบยุทธ
ทดสอบ-จังหวัดศรีสะเกษ
   ทดสอบการนำไฟล์จากยูทูปมานำเสนอองค์ความรู้
สับปะรดปราณบุรี และ การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม
   สับปะรดปราณบุรี และ การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ข้าวหอมมะลิคุณภาพ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
   การลดต้นทุนการผลิต
ปาล์มน้ำมันกับการเพิ่มผลผลิตปลอดสารเคมี.ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
   ปาล์มน้ำมันกับการเพิ่มผลผลิตปลอดสารเคมีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียบ
การเพาะเลี้ยงปลานิล
   การเพาะเลี้ยงปลานิล
การปลูกมะนาวในท่อ
   การปลูกมะนาวในท่อ
การปลูกผักไฮโดรโปนิก
   การปลูกผักไฮโดรโปนิก
การใช้น้ำยาล้างผ้าป้องกันศัตรูที่ทำให้เกิดโรคใบหงิกของมะกรูด
   การใช้น้ำยาล้างผ้าป้องกันศัตรูที่ทำให้เกิดโรคใบหงิกของมะกรูด
น้ำหมักมูลสุกร
   น้ำหมักมูลสุกร
บิวเวอร์เรีย
   บิวเวอร์เรีย
การตอนกิ่งมะละกอ
   การตอนกิ่งมะละกอ
น้ำส้มควันไม้ ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
   น้ำส้มควันไม้.นายพิพิส สังขะพงษ์.เกษตรกรต้นแบบ.ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
เกษตรผสมผสาน
   ไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสาน
   ไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสาน
   ไร่นาสวนผสม
เทคนิคการปลูกบัวกินฝักแบบผสมผสาน
   เทคนิคการปลูกบัวกินฝักแบบผสมผสาน
ข่าตาแดง
   การผลิตข่าตาแดง
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง (การปลูกข้าวโพดหวาน)
   วิธีการปลูกข้าวโพดหวาน
องค์ความรู้วิธีการทำข้าวเม่า
   วิธีการทำข้าวเม่า
องค์ความรู้การปลูกเผือก
   วิธีการปลูกเผือก
การเพาะเลี้ยงปลาดุก
   การเพาะเลี้ยงปลาดุก
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
   ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
องค์ความรู้ Young Smart Farmer (ต้นแบบ)
   องค์ความรู้ Young Smart Farmer (ต้นแบบ)
องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกพืชแซมยาง
   องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกพืชแซมยาง
องค์ความรู้ เทคนิคการเพาะเห็ดฟาง
   องค์ความรู้ เทคนิคการเพาะเห็ดฟาง
องค์ความรู้ ของนายวีระศักดิ์ ประยงค์
   องค์ความรู้ ของนายวีระศักดิ์ ประยงค์
องค์ความรู้ การแปรรูปหน่อไม้
   องค์ความรู้ การแปรรูปหน่อไม้
องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกผักกุยช่าย
   องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกผักกุยช่าย
องค์ความรู้ “การเพิ่มผลผลิตข้าวปลอดสารพิษ”
   เริ่มทำการเกษตรเมื่อ พ.ศ. 2544 ในพื้นที่ 12 ไร่ โดยการปลูกข้าว โดยทั่วไปได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกข้าวในอนาคต จากข้าวสารต่างๆ พบว่า ความต้องการบริโภคข้าว ที่มีประโยชน์ และปลอดสารพิษ ...
ความสำเร็จในการทำงานในพื้นที่ ของอกม.
   ความสำเร็จในการทำงานในพื้นที่ ของ อกม.
ทดสอบ3
   ทดสอบ
“เกษตรกรเงินใช้รายวัน เงินเก็บรายปี”
   การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (นายทองหล่อ แดงอร่าม)
การผลิตข้าว
   การผลิตข้าว
การผลิตข้าว
   การผลิตข้าว
การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม
   องค์ความรู้ เรื่องการเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม
สวนปาล์มน้ำมัน
   การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
การกรีดยางตามหลักวิชาการ (อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี)
   การกรีดยางต้องยึดหลักที่ว่า เมื่อกรีดแล้วจะต้องได้น้ำยางมากที่สุด เปลือกเสียหายน้อยที่สุด
การปลูกแตงโมไร้สารพิษ เพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์ (อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี)
   การปลูกแตงโมไร้สารพิษ เพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์ (อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี)
ปลูกกล้วยหอมทองเพิ่มรายได้ในสวนยาง
   ปลูกกล้วยหอมทองเพิ่มรายได้ในสวนยาง
มวนเพชฌฆาต
   การใช้มวนเพชฌฆาตในการกำจัดหนอน
ฮอร์โมนผลไม้
   การผลิตฮอร์โมนจากพืชผักและผลไม้ เพื่อบำรุงผลผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต
องค์ความรู้ ปลูกผักกางมุ้ง
   เทคนิคการปลูกผักกางมุ้ง
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวมะลิ
   ข้าวฮางงอก
การเลี้ยงโคเนื้อ
   ซื่อสัตย์ มุ่งพัฒนาพันธุกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
การเลี้ยงโคนม
   ผลิตโคนมสาวท้องจำหน่าย รายได้ดี
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
   เลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยวัตถุดิบอาหารสัตว์พื้นบ้าน กำไรงามราคาไก่ชน
การเลี้ยงโคเนื้อ
   นายสุเทพ ทำขุนทด
การเลี้ยงโคนม
   การจัดการฟาร์มโคนม ที่สำคัญคือความสะอาด
การเลี้ยงสุกร
   การเลี้ยงหมูหลุม นำไปสู่การผลิตอาหารปลอดภัย
การเลี้ยงสุกร
   มุ่งลดต้นทุนเลี้ยงสุกร โดยการผลิตลูกสุกรเองและใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในฟาร์มเป็นหลัก
การเลี้ยงโคเนื้อ
   เลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นอาชีพหลัก
การเลี้ยงโคนม
   เกษตรกรรุ่นใหม่กับการเลี้ยงโคนม
การเลี้ยงโคเนื้อ
   มุ่งพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุ เพื่อจำหน่ายโคพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่ดี
การเลี้ยงโคนม
   บัณฑิตใหม่กับอาชีพพระราชทาน
การเลี้ยงโคเนื้อ
   ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น พัฒนาโคเนื้อ
การเลี้ยงโคนม
   บัณฑิตใหม่กับอาชีพพระราชทาน
การปลูกหวายเพื่อตัดหน่อขาย
   การปลูกหวายเพื่อตัดหน่อขาย
การปลูกหวายเพื่อตัดหน่อขาย
   การปลูกหวายเพื่อตัดหน่อขาย
การทำนาหยอดแบบใช้เครื่อง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
   การทำนาหยอดแบบใช้เครื่อง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ไซซิ่ง
   ไซซิ่ง
ไซซิ่ง จากภูมิปัญญาของท้องถิ่น ก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ส่งออก AEC
   ไซซิ่ง เครื่องมือดักจับสัตว์น้ำ
การผลิตข้าวปลอดภัย
   การผลิตข้าวไรช์เบอรี่ เทคนิคให้ช้าวแตกกอ เพื่อเพิ่มเมล็ดโดยการใช้น้ำหมักจากหัวปลี โดยการฉีดพ่นก่อนระยะข้าวแตกกอและก่อนออกรวง
ทดสอบ-อ.พุทไธสง จ.บุรีร้ัมย์
   ทดสอบ-อ.พุทไธสง จ.บุรีร้ัมย์
ทดสอบ-อ.พุทไธสง จ.บุรีร้ัมย์
   ทดสอบ-อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ทดสอบหนองกี่
   ทดสอบ
ทดสอบ - พลับพลาชัย
   กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้อน ต.จันดุม
ทดสอบ-จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอหนองหงส์
   ทดสอบ - จังหวัดบุรีรัมยื อำเภอหนองหงส์
ทดสอบ
   ทดสอบอำเภอคูเมือง
ทดสอบ-จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอหนองหงส์
   ทดสอบการนำเสนอองค์ความรู้บุรีรัมย์ อำเภอหนองหงส์
ทดสอบสตึก
   สตึก
ทดสอบ-เมืองบุรีรัมย์
   ทดสอบองค์ความรู้
ทดสอบ
   ทดสอบอำเภอคูเมือง
ทดสอบ - อำเภอพลับพลาชัย
   ทดสอบ
ทดสอบ-นางรอง บร.
   การคัดพันธุ์ข้าวจิ๊บ
ทดสอบ จังหวัดบุรีรัมย์
   จังหวัดบุรีรัมย์
ทดสอบ
   ทดส
ทดสอบสำนักงานเกษ๖รอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
   ทดสอบการนำเสนอความรู้
ทดสอบ-จังหวัดบุรีรัมย์
   ทดสอบการนำเสนอองค์ความรู้เกษตรกร จ.บุรีรัมย์
เทคนิคการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน อ.เบญจลักษ์
   เทคนิคการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
เทคนิคการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
   เทคนิคการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
“สาธารณชน คนขยัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งบ้านหนองตะลุมพุก”
   “สาธารณชน คนขยัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งบ้านหนองตะลุมพุก”
Young Smart Farmer “เจ้าพ่อ 1,000 เห็ด”(นายพิสิทธิ์ชัย บุญมา)
   นายพิสิทธิ์ชัย บุญมา
Young Smart Farmer (นายสมหมาย เกตุแก้ว)
   “เกษตรกรต้นแบบวิถีพอเพียงแห่งบ้านทุ่งกระโปรง”
Khon kaen Knowledge test
   Khon kaen Knowledge test
การเพาะเห็ดฟาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
   การเพาะเห็ดฟาง
การทําดอกไมจากไหมพรม อ.พยุห์
    วิสาหกิจชุมชนถักทอไหมพรมบานหนองทุม
ทอดสอบ-ห้วยทับทัน
   ทอดสอบ-ห้วยทับทัน
ทดสอบ-อำเภอยางชุมน้อย
   การแปรรูปหอมแดง
ทดสอบ ศรีสะเกษ
   ทดสอบ
การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี
   การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี
การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี
   การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี
การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี
   การปลูกข้าวมะลิคุณภาพ
การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี
   การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี
การคัดเลือกข้าวขาวดอกมะลิเพื่อการประกวด
   การคัดเลือกข้าวขาวดอกมะลิเพื่อการประกวด
การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
   การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
   การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
การปลูกปาล์มน้ำมัน
   การปลูกปาล์มน้ำมัน
กาแฟอาราบิก้า
   การปลูกกาแฟอาราบิก้า
การปลูกสละเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางพารา
   การปลูกสละแซมในสวนยางพารา (0-3 ปี) (พื้นที่สวนยางพารา ขนาด 6 ไร่)
น้ำส้มควันไม้.อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
   น้ำส้มควันไม้
การใช้แหนแดงในนาข้าว
   การใช้แหนแดงในนาข้าว
ไอศกรีมหลอดน้ำข้าวกล้องงอก อร่อยดี มีประโยชน์
   ไอศครีมเป็นอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน การนำนำ้ข้าวกล้องงอกซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาเป็นส่วนผสมทำให้ได้ไอศครีมที่มีความอร่อย หอมหวาน
อธิบดีพบเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (ทดลองใช้โปรแกรมนะครับ)
   ท่านอธิบดีให้กำลังใจนักส่งเสริมการเกษตรทุกคน
การเลี้ยงไก่ชน
   การเลี้ยงไก่ชน
เกษตรกรผู้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเกษตร
   เกษตรกรผู้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเกษตร
การใช้เครื่องกลช่วยเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
   การใช้เครื่องกลช่วยเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
เทคนิคการปลูกพุทรานมสด
   เทคนิคการปลูกพุทรานมสด
เศรษฐีพุทรานมสด
   เศรษฐีพุทรานมสด
การทำเกษตรอินทรีย์
   การทำเกษตรอินทรีย์
การชักนำตาดอกมะนาว
   การชักนำตาดอกมะนาว
การผลิตหน่อไม้นอกฤดู
   การผลิตหน่อไม้นอกฤดู
กระบวนการผลิตมังคุดคุณภาพสู่ผู้บริโภค
   การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้าวอินทรีย์
   การคัดพันธุ์ข้าวจิ๊บ
กาแฟอาราบิก้า
   การปลูกกาแฟอาราบิก้า
ทดสอบนำข้อมูลขึ้นระบบ
   ข้าว
เกษตรกรอกำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ปลูกกล้วยหอมทองเพิ่มรายได้ในสวนยาง
   เกษตรกรอกำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ปลูกกล้วยหอมทองเพิ่มรายได้ในสวนยาง
Smart Farmer ต้นแบบ สาขาข้าว
   Best practice Smart Farmer ต้นแบบ นายสงคราม ฉัตราวรรณ
การใช้น้ำหมักชีวภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตยางพารา
   การใช้น้ำหมักชีวภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตยางพารา
แนวทางลดต้นทุนการผลิตข้าวอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
   แนวทางลดต้นทุนการผลิตข้าว
การเพิ่มรายได้ในสวนยางพารา
   การเพิ่มรายได้ในสวนยางพารา
การปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ท่อนพันธุ์อย่างมีคุณภาพ
   การปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ท่อนพันธุ์อย่างมีคุณภาพ
สาธารณชน คนขยัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งบ้านหนองตะลุมพุก
   นายนรินทร์ เบญจวงษ์-เกษตรผสมผสาน
ทองหล่อ แดงอร่าม
   เกษตรผสม ผสาน
ฝนหลวง
   การทำฝนหลวง
เกษตรผสมผสาน
   เกษตรกรเงินใช้รายวัน เงินเก็บรายปี
การลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง
   การลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี
   การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี
ลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง
   ลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง
การผลิตข้าว
   การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การผลิตข้าว
   เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน
ยาพารา
   ยาพารา
วิธีกำจัดหนอนกอข้าว
   วิธีกำจัดหนอนกอข้าวโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน
วิธีกำจัดหนอนกอข้าว
   วิธีกำจัดหนอนกอข้าวโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน
การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน
   การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน
ข้าวหอมนิล
   ข้าวหอมนิล
ดอกไม้
   ดอกไม้
สับปะรด
   สับปะรด
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ
   การปลูกข้าวปลอดสารพิษ
การแก้ปัญหาโรคไวรัสด่างในใบมะละกอ
   การแก้ปัญหาโรคไวรัสด่างในใบมะละกอ
การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
   สารชีวภัณฑ์
การผลิตหน่อไม้นอกฤดู
   เกษตรผสมผสาน
การผลิตหน่อไม้นอกฤดู
   การผลิตหน่อไม้นอกฤดู
การผลิตมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก
   การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
กระบวนการผลิตมังคุดคุณภาพสู่ผู้บริโภค
   การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
   การปรับปรุงคุณภาพสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
ข้าวโพดหวาน
   การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
   การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
แนวทางลดต้นทุนการผลิตข้าว
   แนวทางลดต้นทุนการผลิตข้าว
การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง
   การหมักยอดมันเทศ
การผลิตสารชีวภัณฑ์สำหรับใช้ในนาข้าว
   การผลิตสารชีวภัณฑ์ โดยเกษตรกรหัวก้าวหน้า ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา และ ผู้นำศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
การเพิ่มประสิทธิภาพยางพารา
   1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา โดยการป้องกันโรครากยางพารา 2. การแปรรูปยางพารา 3. การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา (สหกรณ์กองทุนสวนยาง)
ข้าว
   แผนการประกันภัย
การผลิตไม้ผลอินทรีย์คุณภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   “ลุงปลื้ม” เป็นเกษตรกรผู้นำที่ดำเนินชีวิตและทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนใฝ่หาเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
การผลิตไม้ผลอินทรีย์คุณภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   “ลุงปลื้ม” เป็นเกษตรกรผู้นำที่ดำเนินชีวิตและทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนใฝ่หาเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน
   การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน
การผลิตข้าวโดยใช้สารปรับปรุงบำรุงดิน
   การผลิตข้าวโดยใช้สารปรับปรุงบำรุงดิน
ไร่นาสวนผสมวิทยาการใหม่
   ไร่นาสวนผสมวิทยาการใหม่
ไร่นาสวนผสม
   ไร่นาสวนผสม
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี (จัดทำแปลง)
   จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี (จัดทำแปลง)
การลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง
   การลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง
หญิงผู้พลิกฟื้นชีวิตและผืนดิน...จากนาข้าวสู่ไร่นาสวนผสม
   หญิงผู้พลิกฟื้นชีวิตและผืนดิน...จากนาข้าวสู่ไร่นาสวนผสม
เกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศสาขาอาชีพ ทำนา ประจำปี 2554/2555
   เกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศสาขาอาชีพ ทำนา ประจำปี 2554/2555
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยโคลน (นาหว่านข้าวแห้ง)
   การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยโคลน (นาหว่านข้าวแห้ง)
การทำนาแบบไม่ไถพรวน โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ
   การทำนาแบบไม่ไถพรวน โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ
การทำนาแบบตัดต้นข้าว
   การทำนาแบบตัดต้นข้าว
การปลูกข้าวแบบประณีต (1 ไร่ได้ผลผลิต 100 ถัง)
   การปลูกข้าวแบบประณีต (1 ไร่ได้ผลผลิต 100 ถัง)
ปลูกข้าว แบบตัดตอซัง
   ปลูกข้าว แบบตัดตอซัง
คูนดอกสวยช่วยชาวนา
   คูนดอกสวยช่วยชาวนา
ทีวีเกษตร
   ทีวีเกษตร
ข้าวและพืชไร่
   ฐานความรู้การผลิตเกษตรกรปราดเปรื่อง เรื่อง ข้าวและพืชไร่ ตอน โรงเรียนเกษตรกรข้าว
ฮอร์โมนไข่เพิ่มผลผลิตข้าว
   ฮอร์โมนไข่เพิ่มผลผลิตข้าว
กำจัดหนอนกอข้าวด้วยบอระเพ็ด
   กำจัดหนอนกอข้าวด้วยบอระเพ็ด
เพาะปลาดุกรายได้งาม ฝีมือชายพิการหัวใจไม่แพ้
   เพาะพันธุ์ปลาดุก ถือเป็นอีกอาชีพน่าสนใจ เพราะราคาค่อนข้างดี ตลาดต้องการสูง โดยหัวใจแห่งความสำเร็จ ต้องมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงลึกซึ้ง ไม่เพียงแค่ตามตำราเท่านั้น จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ปรับวิธีการให้เหมาะต่อปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกันไป ผู้ที่จะทำอาชีพนี้สำเร็จย่อม
การควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีที่แพร่หลาย
   แตนเบียนไข
อ้อย2พันธุ์ใหม่
   อ้อย2พันธุ์ใหม่...เหมาะป้อนโรงงานน้ำตาล
องค์ความรู้จาก ThaiKasetTV
 

การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด หมู่ 1 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

การทำเห็ดโคนนอกฤดู หมู่ 9 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   เห็ดโคน เป็นเห็ดที่จัดได้ว่ามีความสัมพันธ์กับสัตว์จำพวกแมลงอย่างปลวก เห็ดพวกนี้จะอาศัยอาหารและอุณหภูมิและความพอดีของปริมาณก๊าซในโพงลรังปลวก ที่เรียกว่า สวดเห็ดรา

การเก็บเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง หมู่ 1 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลต่อผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตข้าวในแต่ละฤดู

น้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตร หมู่ 6 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   น้ำส้มควันไม้เป็นของเหลวสีน้ำตาลใสมีกลิ่นควันไฟ

การปลูกมะนาวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์
   การปลูกมะนาวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์นอกฤดูกาล

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ม.7 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   มะนาว พืชอาหารที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของคนไทย เป็นทั้งอาหารและใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

แผนปฎิบัติราชการกรมการข้าว
   แผนปฎิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
   สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย

ตั้งคณะทำงานร่วมมือรัฐจัดโซนนิ่งพืช ให้ความรู้ชาวไร่อ้อยหน้าใหม่
   3 สมาคมโรงงานน้ำตาล ตั้งคณะทำงานร่วมมือรัฐจัดโซนนิ่งพืช ให้ความรู้ชาวไร่อ้อยหน้าใหม่ พร้อมรับซื้อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170