ชื่อ - สกุล : นายธวัช เกตุรัตน์
ต้นแบบสาขา : ข้าว
ที่อยู่ : ประจวบคีรีขันธ์
 
ชื่อ - สกุล : นายสุชาย ศิริมาตร
ต้นแบบสาขา :
ที่อยู่ : น่าน
 
 
เรื่องน้ำหยดแบบพอเพียง doae58ลพบุรี เมืองลพบุรี
   ปลูกพืชผักระบบน้ำหยดที่ประสบความสำเร็จ
เกษตรกรต้นแบบแห่งการผลิตทุเรียนคุณภาพและการจัดการตลาดอย่างยั่งยืน
   การผลิตทุเรียนคุณภาพและการจัดการตลาดอย่างยั่งยืน
การปรับปรุงดินในนาข้าวdoae58สงขลา กระแสสินธุ์
   การปรับปรุงดินโดยใช้ผักกระเฉด
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ DOAE85กระบี่ เหนือคลอง
   การปลูกผักอินทรีย์ (ไร้สารพิษ)
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ DOAE85กระบี่ ลำทับ
   การผลิตกาแฟขี้ชะมด
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ DOAE85กระบี่ เมืองกระบี่
   การใช้น้ำมูลสุกรใส่ในแปลงปาล์มน้ำมัน
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ DOAE85กระบี่ ปลายพระยา
   ข้าวไรซ์เบอรี่ในพื้นที่ทุ่งนาปากน้ำ
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ DOAE85กระบี่ เขาพนม
   การปลูกดาวเรืองในพื้นที่ภาคใต้
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ DOAE85กระบี่ เกาะลันตา
   การเลี้ยงผึ้งและชันโรง
การตอนมะละกอ doae58สระบุรี เสาไห้
   การตอนมะละกอ
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
   การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
การเลี้ยงปลานิลและตะเพียนในบ่อดินอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
   การเลี้ยงปลานิลและตะเพียนในบ่อดินอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การเลี้ยงปลานิลและตะเพียนในบ่อดินอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ DOAE85กระบี่ คลองท่อม
   การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในสวนปาล์มน้ำมัน
การเลี้ยปลาหมอในบ่อดิน
   การเลี้ยงปลาหมอแบบลดต้นทุน
การเพาะและอนุบาลลูกปลา ในบ่อดิน
   การเพาะและอนุบาลลูกปลา ในบ่อดิน
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ DOAE85กระบี่ อ่าวลึก
   ชีวินทรีย์เพื่อความยั่งยืนเกษตรกร
เรื่องข้าวอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง doae58ลพบุรี เมืองลพบุรี
   ข้าวอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง ตลอดจนแปรรูปข้าว จากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร
การปลูกอ้อยแบบลดต้นทุน doae58สระบุรี พระพุทธบาท
   การปลูกอ้อยแบบลดต้นทุน
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน DOAE580อ่างทอง เมืองอ่างทอง
   หลักการทำงานในระบบส่งเสริมการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ DOAE580อ่างทอง เมืองอ่างทอง
   การลดต้นทุนการผลิตข้าว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
การเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ นายอภิชาติ เติมสุธา
   เกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ แห่งอำเภอสว่างแดนดิน
พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอหนองม่วง ลพบุรี
   การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำ
การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาว
   การเลี้ยงกุ้ง
การเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ นายมิตรชัยยะ สุริยะวิทยะการุณ
   การเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ
ปุ๋ยน้ำและฮอร์โมนชีวภาพ
   การผลิตฮอร์โมนไข่
การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาว
   การเลี้ยงกุ้ง
การเลี้ยงปลานิล
   ปลานิล
การเพาะลูกอ๊อด นายนุสัน กิ่งทวยหาญ
   เกษตรกรต้นแบบการเพาะลูกอ๊อดแห่งตำบลไฮหย่อง
การผลิตและใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย DOAE58ปทุมธานี ธัญบุรี
   การผลิตและใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย
การเลี้ยงไส้เดือน DOAE58ปทุมธานี ลำลูกกา
   การเลี้ยงไส้เดือน
เกษตรกรต้นแบบไร่นาสวนผสม DOAE58ปทุมธานี สามโคก
   เกษตรกรต้นแบบไร่นาสวนผสม
การแปรรูปข้าวกล้องจำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่า DOAE58ปทุมธานี เมืองฯ
   การแปรรูปข้าวกล้องจำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่า
การใช้น้ำหมักชีวภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตยางพารา (ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด)
   การใช้น้ำหมักชีวภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตยางพารา
การทำนาแบบลดต้นทุน DOAE58ปทุมธานี หนองเสือ
   การทำนาแบบลดต้นทุน
การลดต้นทุนการผลิต โดยวิธีการปลูกข้าวแบบล้มตอซัง DOAE58ปทุมธานี คลองหลวง
   การลดต้นทุนการผลิต โดยวิธีการปลูกข้าวแบบล้มตอซัง DOAE58ปทุมธานี คลองหลวง
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ DOAE58ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
   การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
การทำนาแบบลดต้นทุน doae58 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่
   การใช้สารชีวภาพและสำรวจแปลง(แปลงพยากรณ์) เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
เกษตรผสมผสาน doae58 พระนครศรีอยุธยา อุทัย
   ปลูกทุกอย่างที่กินได้
การทำแปลงข้าวพันธุ์ DOAE58สระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี
   การทำแปลงข้าวพันธุ์
การตอนกิ่งผักหวานป่าDOAE58สระบุรีอำเภอบ้านหมอ
   สูตรการตอนกิ่งผักหวานป่าDOAE58อำเภอบ้านหมอ
การทำนาแบบลดต้นทุน doae58 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่
   การทำเกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค
เกษตรอินทรีย์อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
   คุณเกษรา สุภัทรพาหิรผล เกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรอินทรีย์ อันดับที่ 1 จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ปี 2555 : สวนผักคุณป้อม อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
การทำลำไยระยะชิด(พุ่มเตี้ย)
   การทำลำไยระยะชิด (พุ่มเตี้ย)ควบคุมทรงพุ่ม
การทำนาแบบลดต้นทุน doae58 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน
   ชาวนาผู้มีความขยันมั่นเพียรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ
การทำนาแบบลดต้นทุน doae58 พระนครศรีอยุธยา อุทัย
   ลดต้นทุนการผลิต
การลดต้นทุนการผลิตข้าวDOAE580อ่างทอง โพธิ์ทอง
   การทำนาลดต้นทุน เกษตรกรต้นแบบ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
การทำนาปลอดสารพิษ doae58 พระนครศรีอยุธยา ภาชี
   ทำนาแบบปลอดสารพิษ เน้นการใช้สารอินทรีย์ คนปลูกสุขภาพดี คนกินสุขภาพดี ด้วยข้าวปลอดเคมี ชีวีปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นายสงบ กานานนท์
   Smart Farmer ต้นแบบ สาขาประมง
ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นายสมหวัง ทองเหลือง
   Smart Farmer ต้นแบบ สาขา ประมง กิจกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นายสะอาด วันโท
   Smart Farmer ต้นแบบ สาขา ประมง
ปฏิทินการทำนา doae58 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง
   ชาวนาต้นแบบแห่งตำบลคู้สลอด กับปฏิทินทำนา 120 วัน
การทำนาแบบลดต้นทุน doae58 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
   ลดบทบาทของรัฐ เพิ่มบทบาทของเกษตรกร ไม่เรียกร้อง ไม่ร้องขอ ไม่รอคอย มีแรง มีเวลา คิด ร่วมทำ นำการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นายสงัด บรรลือ
   Smart Farmer ต้นแบบ สาขา ประมง
กาแฟอินทรีย์
   การผลิตกาแฟอินทรีย์
ชื่อ นายวินิจ สุภาจันทร์
   Smart Farmer ต้นแบบ สาขาประมง
การทำนาแบบลดต้นทุน doae58 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน
   ลดต้นทุนการทำนา โดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นายบุญฮัก ตะเพียรทอง
   Smart Farmer ต้นแบบสาขา ประมง
การปลูกเมล่อน doae58 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง
   เกษตรกรต้นแบบ ชาวสวนเมล่อน
ไร่นาสวนผสม doae58 พระนครศรีอยุธยา ภาชี
   การทำไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริ เป็นการลดความเสี่ยงจากราคา ลงทุนให้พอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล ครอบครัวเป็นสุข มั่งคั่ง มั่นคงอย่างยั่งยืน
ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นายจำปา คำแพง
   Smart Farmer ต้นแบบสาขา ประมง
การทำน้ำหมักชีวภาพ doae58 พระนครศรีอยุธยา บางไทร
   การเกษตรจะก้าวหน้าต้องพัฒนาความคิดและเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามา
ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นายประภาส แก่นสาร
   Smart Farmer ต้นแบบ สาขา ประมง กิจกรรม การอนุบาลปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
ถอดบทเรียน smart farmer ต้นแบบ กระบวนการสตรอเบอรี่ปลอดภัย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
   ถอดบทเรียน smart farmer ต้นแบบ กระบวนการสตรอเบอรี่ปลอดภัย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
การขยายพันธุ์มะม่วงแบบควบแน่น
   การขยายพันธุ์มะม่วงแบบควบแน่น
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
   การผลิตเมล็ดพันธุ์ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตข้าว
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรครากขาวของยางพารา doae58 จังหวัดสงขลา อำเภอนาหม่อม
   การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรครากขาวของยางพารา
เทคนิคการควบคุมคุณภาพข้าวไรซ์เบอร์รี่
   ข้าวไรซ์เบอร์รี่
การทำนาแบบลดต้นทุน doae58 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ
   “เป็นผู้แสวงหาความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาอาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง”
การทำนาแบบลดต้นทุน doae58 พระนครศรีอยุธยา บางบาล
   ทำนาแบบชีวภาพ ลดต้นทุน
ลดต้นทุนการผลิต doae58 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง
    เรียนรู้ ปฏิบัติ ปรับใช้ ยอมรับสิ่งใหม่ ปรับตัวตามยุคสมัย คือหัวใจแห่งความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
การทำนาแบบลดต้นทุน doae58 พระนครศรีอยุธยา มหาราช
   ทำนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดจากสารเคมี
การทำนาแบบลดต้นทุน doae58 พระนครศรีอยุธยา มหาราช
   ทำนาแบบพอเพียง คิดแล้วลงมือทำ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการทำนา
การทำนาแบบลดต้นทุน doae58 พระนครศรีอยุธยา เสนา
   เกษตรกรผู้นำที่ทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต โดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไร่นาสวนผสม doae58 พระนครศรีอยุธยา เสนา
   เกษตรกรผู้นำที่ทำการเกษตรแบบ ไร่นาสวนผสม โดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบและแบบอย่างให้กับเกษตรกรทั่วไป
น้ำส้มควันไม้ doae58 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ
   “เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นกระบวนการทำนาอย่างสม่ำเสมอ”
การทำนาแบบลดต้นทุน doae58 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
   ทำงานใหญ่ให้เป็นงานเล็ก ทำงานเล็กให้ไม่มีงาน และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การกระตุ้นลำไยให้ออกดอก
   การกระตุ้นลำไยให้ออกดอก
การผลิตลำไยนอกฤดู
   การผลิตลำไยนอกฤดู
ข้าวปลอดภัยจากสารพิษ doae58 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
   ทำนาข้าวปลอดภัยจากสารพิษ ใช้เวลาทุกนาที ใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้ว
การทำนาแบบลดต้นทุน doae58 พระนครศรีอยุธยา บางบาล
   ทำนาปลูกข้าวเอง บริโภคเอง
ลดต้นทุนการผลิต doae58 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง
    ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม แบ่งปันกลับคืนสู่สังคม เดินตามรายเท้าพ่ออย่างพอเพียง
เทคนิคการสำรวจข้อมูลลำไยนอกฤดูและจับพิกัด GPS
   เทคนิคการสำรวจข้อมูลลำไยนอกฤดูและจับพิกัด GPS
การผลิตลำไยเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการตลาด
   การปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสับปะรด GI อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
   การผลิตสับปะรด GI doae58 นครพนม อำเภอท่าอุเทน
โรงเรียนชาวนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลท่าสาย
   โรงเรียนชาวนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เกษตรผสมผสานที่ราชบุรี
   การทำเกษตรผสมผสาน
ยางพาราบ้านคา
   การปลูกยางพารา
ไร่นาสวนผสมที่บางแพ
   การทำไร่นาสวนผสม
การผลิตมันสำปะหลังจอมบึง
   มันสำปะหลังพึ่งพาตนเอง
อ้อยโรงงานราชบุรี
   การผลิตอ้อยโรงงาน
ข้าวราชบุรี
   ข้าวเมล็ดพันธุ์
เกษตรผสมผสาน ที่บ้านคา
   การทำเกษตรผสมผสานพึ่งตนเอง
มะม่วงราชบุรี
   การผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก
การผลิตลำไยราชบุรี
   ลำไยนอกฤดู
มะพร้าวราชบุรี
   มะพร้าวน้ำหอมวัดเพลง
ผักปลอดภัยจากสารพิษที่ดำเนินสะดวก
   การผลิตผักปลอดภัย
ข้าวราชบุรี
   การผลิตข้าวลดต้นทุน
มันสำปะหลังโพธาราม
   การผลิตมันสำปะหลังลดต้นทุน
ข้าวราชบุรี
   ข้าวนาโยน
การผลิตสับปะรดบ้านคา
   สับปะรดโรงงาน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราชบุรี
   การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ยังสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ราชบุรี
   การปลูกกุ้ยช่าย
องค์ความรู้ Young Smart Farmer (ต้นแบบ)
   องค์ความรู้ Young Smart Farmer (ต้นแบบ)
การลดต้นทุนการปลูกมันสำปะหลัง DOAE 58 พะเยา เมือง
   การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง
"การแก้ปัญหาโรคไวรัสด่างในใบมะละกอ" doae54 แพร่ อำเภอเด่นชัย
   "การแก้ปัญหาโรคไวรัสด่างในใบมะละกอ"
การผลิตลำไยคุณภาพ
   doae58 จังหวัดพะเยา อำเภอภูซาง
การลดต้นทุนการปลูกข้าวโดยใช้อุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวงอก อ.ฝาง
   การใช้อุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวงอก
สวนไผ่รวกหวาน doae42 เลย ภูกระดึง
   สวนไผ่รวกหวานที่บ้านชำบ่าง ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
ผักหวานป่า doae58 พะเยา จุน
   เกษตรกรผู้ปลูก ผลิตต้นพันธุ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาผักหวานป่า
เศรษฐกิจพอเพียง
   เศรษฐกิจพอเพียง
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ doae 54 จังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น
   การเพาะเห็ดจากที่บ้าน ชุมชน จากบิดามารดา แต่หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านไฟฟ้าก็ไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัด หลังจากแต่งงานก็พาครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน ที่ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่นจ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
   การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
การผลิต ข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องผง DOAE58 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย
   การผลิต ข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องผง
การจัดการฟาร์มตามแนวทางพระราชดำริ DOAE58 แม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม
   หลักเศรษฐกิจพอเพียง
การขยายพันธุ์มะม่วงแบบควบแน่น
   การขยายพันธุ์มะม่วงแบบควบแน่น
เรื่องการผลิตผักปลอดภัยจากสารเคมี doae58แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า
   การผลิตผักปลอดภัยจากสารเคมี
ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ เรื่องการป้องกันจิ้งหรีดกัดกินต้นแตงโมอ่อน doae58 พังงา คุระบุรี
   การป้องกันจิ้งหรีดกัดกินต้นแตงโมอ่อน
เชื้อราไตรโคเดอร์มา doae58 แม่ฮ่องสอน สบเมย
   ไตรโคเดอร์มา เชื้อราเป็นมิตรคู่เกษตรกร
การผลิตข้าวหอมนิลปลอดสารพิษโดยใช้สารไตรโคเดอร์มา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   การผลิตข้าวหอมนิลปลอดสารพิษโดยใช้สารไตรโคเดอร์มา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การห่อผลลิ้นจี่DOAE58 พะเยา แม่ใจ
   การห่อผลลิ้นจี่
เกษตรกรต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน doae58 พังงา ทับปุด
   การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบ DRFT doae 58 พังงา ท้ายเหมือง
   การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบ DRFT
การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว doae58อุบลราชธานี นาเยีย
   วิธีปลูกข้าวนาปี (นาดำ)
การใช้จุลินทรีย์และสารชีวภาพที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร doae58 พังงา เกาะยาว
   เกษตกรต้นแบบ การใช้จุลินทรีย์และสารชีวภาพที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร
การเลี้ยงโคเนื้อ
   ซื่อสัตย์ มุ่งพัฒนาพันธุกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ข้าว
   องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพข้าว
ข้าว
   การทำนาหว่านน้ำตม ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การปลูกกุยช่าย อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
   วิธีการปลูกกุยช่าย
เทคนิคการปลูกมันสำปะหลัง
   เทคนิคการปลูกมันสำปะหลัง
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยโคลน (นาหว่านข้าวแห้ง)
   การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยโคลน (นาหว่านข้าวแห้ง)
การทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   การทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต
แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา อำเภอพานทอง
   วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา อำเภอพานทอง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอพนัสนิคม
   ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี อำเภอพนัสนิคม
การปลูกสับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
   โครงการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สับปะรด)
การทำไร่มันสำปะหลัง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
   การทำไร่มันสำปะหลัง
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง อำเภอหนองใหญ่
   การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
การทำฮอร์โมนไข่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว อำเภอเกาะจันทร์
   วิธีการทำฮอร์โมนไข่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว
พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
   การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
การตัดแต่งกิ่งมะนาวเพื่อบังคับการออกดอก
   วิธีการตัดแต่งกิ่งมะนาวเพื่อบังคับการออกดอก
เกษตรผสมผสาน
   เกษตรผสมผสาน
เกษตรผสมผสาน
   เกษตรผสมผสาน
การปลูกผักปลอดสารพิษ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
   การปลูกผักปลอดสารพิษ
พืชไร่
   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ไร่นาสวนผสม ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
   ไร่นาสวนผสม
การกำดอกไม้บูชาพระ
   วิธีการกำดอกไม้บูชาพระ
การกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
   การกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
เทคนิคการผลิตลำไยคุณภาพ
   ปรับปรุงคุณภาพลำไย
การทำเกษตรพอเพียง
   การทำเกษตรพอเพียงในชุมชนเมือง นายนิคม มหาวรรณ
Smart Farmer ต้นแบบสาขาเกษตรอินทรีย์
   การปลูกข้าวและพืชผักโดยใช้หลักการทำเกษตรอินทรีย์
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
   การผลิตข้าวอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) ครบวงจร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
smart farmer อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กับความยั่งยืนของการผลิตเห็ด
   ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในอาชีพการเพาะเห็ด
การทำข้าวนาโยน ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
   การทำข้าวนาโยน
Smart Farmer ต้นแบบ สาขาข้าว อ.สันป่าตอง
   การผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
   การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
-
   -
พันธุ์ข้าว
   ความสำคัญของพันธุ์ข้าว
ลิ้นจี่รวยที่ไชยปราการ
   ลิ้นจี่รวยที่ไชยปราการ
เกษตรแบบพอเพียง นายดวงติ๊บ สันนิถา
   การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
มันสำปะหลัง
   มันสำปะหลัง
เกษตรผสมผสาน นายบุญส่ง ราชวงศ์
   เกษตรผสมผสาน นายบุญส่ง ราชวงศ์
การแปรรูปข้าวฮาง
   ข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าภูไทในภาคอีสาน ที่เล่าขานกันมากกว่า 200 ปี มาแล้วโดยท้าวผาอิม อพยพมาอยู่บ้านย่อ ท่านมีลูกหลายคน พื้นที่ทำนามีน้อยข้าวไม่พอกินตลอดปี จึงได้เกี่ยวข้าวที่ใกล้จะสุกคือ ข้าวที่แก่เกินทำนำมานึ่งกิน จึงกลายเป็นตำนานของ “ข้าวฮาง”
เทคนิคการปลูกกล้วยหอมทองยักษ์ doae58แพร่ อำเภอลอง
   เทคนิคการปลูกกล้วยหอมทองยักษ์
เกษตรผสมผสานdoae15อ่างทองไชโย
   เกษตรผสมผสานแบบพึ่งธรรมชาติ
เกษตรผสมผสานdoae58อ่างทองไชโย
   เกษตรผสมผสานพึ่งธรรมชาติ
เกษตรผสมผสานdoae58อ่างทองไชโย
   เกษตรผสมผสานโดยใช้ธรรมชาติ
ผู้นำยุคใหม่ในการเลี้ยงปลา แห่งทุ่งกุลาเกษตรวิสัย
   ผู้นำยุคใหม่ในการเลี้ยงปลา แห่งทุ่งกุลาเกษตรวิสัย
การตอนมะละกอ doae58สระบุรี เสาไห้
   การตอนมะละกอ
เกษตรกรต้นแบบสาขาเกษตรผสมผสาน doae58นครพนม เรณูนคร
   นายทวิช เพ็งเวลุน เกษตรกรต้นแบบสาขาเกษตรผสมผสาน อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
กาแฟอินทรีย์
   การผลิตกาแฟอินทรีย์
กาแฟอินทรีย์
   การปลูกกาแฟอินทรีย์
การทำน้ำหมักชีวภาพนมน้ำเหลือง doae58สระบุรี มวกเหล็ก
   การทำน้ำหมักชีวภาพนมน้ำเหลือง
doae58สระบุรี มวกเหล็ก - การทำน้ำหมักชีวภาพนมน้ำเหลือง
   การทำน้ำหมักชีวภาพนมน้ำเหลือง
การเพิ่มคุณภาพ Smart Product ด้วย QR Code DOAE58สมุทรสงคราม บางคนที
   การเพิ่มคุณภาพ Smart Product ด้วย QR Code
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตส้มโอโดยการตัดแต่งกิ่งแบบไว้ตอDOAE58สมุทรสงคราม อัมพวา
   เทคนิคการเพิ่มผลผลิตส้มโอโดยการตัดแต่งกิ่งแบบไว้ตอ
เกษตรกรผู้มีใจรักด้านการเกษตรDOAE58สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
   เกษตรกรผู้มีใจรักด้านการเกษตร
การลดต้นทุนการผลิตข้าวDOAE58 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
   การลดต้นทุนการผลิตข้าวDOAE58 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   เกษตรกรที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจำวัน
การเลี้ยงปลากัด
   ปลาสวยงาม
ไร่นาสวนผสม
   ไร่นาสาวนผสม
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
   การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
   การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี
พลิกฟื้นคืนชีวิตตำนานลองกองซีโป
   พลิกฟื้นคืนชีวิตตำนานลองกองซีโป
การเพาะเห็ดนางฟ้า
   การเพาะเห็ดนางฟ้า
การผลิตลองกองคุณภาพ นราธิวาส
   การผลิตลองกองคุณภาพ นราธิวาส
การผลิตสารกำจัดศัตรูพืช
   การผลิตสารกำจัดศัตรูพืช
smart farmer ต้นแบบ สาขาทำสวน (ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด)
   การทำไร่นาสวนผสมผสาน (ผลไม้)
แปรรูปอาหาร (บอระเพ็ดแซ่อิ่ม) ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
   แปรรูปอาหาร
การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตยางพารา
   น้ำหมักชีวภาพ
เรื่องเทคนิคการปลูกอ้อยโรงงานให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น doae๕๘สระบุรี วังม่วง
   เกษตรกรต้นแบบตำบลวังม่วง สาขาอ้อยโรงงาน
อ้อยโรงงาน
   เทคนิคการปลูกอ้อยโรงงานให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นdoae58สระบุรี วังม่วง
ถอดองค์ความรู้
   การลดต้นทุนการผลิตจากฮอร์โมนหน่อกล้วย
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
   การลดต้นทุนการผลิตจากฮอร์โมนหน่อกล้วย
การผลิตสารป้องกันกำจัดแมลง
   การผลิตน้ำส้มควันไม้
การแปปรูปกล้วย doae58 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย
   แปรรูปถนอมอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
เศรษฐกิจพอเพียง doae58 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย
   Smart Farmer ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
การใช้สารชีวภัณฑ์ doae58 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก
   เป็นผู้สืบทอดความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ มาถ่ายทอดให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจในการลดต้นทุนการผลิตในด้านต่างๆ
การแปรรูปปลา doae58 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก
   ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่หาได้ในพื้นที่และเขตใกล้เคียงเพื่อนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า
Smart Farmer ต้นแบบ สาขา อ้อยโรงงาน DOAE๑๒ สระบุรี อำเภอวังม่วง
   เกษตรกรต้นแบบตำบลวังม่วง สาขาอ้อยโรงงาน
ชื่อ น.ส.ณัฐสุดา คณาโรจน์
   Smart Farmer ต้นแบบ สาขาประมง
นายวิเศษ ระสาสม
   Smart Farmer ต้นแบบ สาขาประมง กิจกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายบวร สาริเพ็ง
   Smart Farmer ต้นแบบ สาขาประมง กิจกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Smart Farmer ต้นแบบ นางอังคาร กาลบุญ
   Smart Farmer ต้นแบบ สาขาประมง
ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นายเวียงจันทร์ ธิมาทาน
   Smart Farmer ต้นแบบ สาขา ประมง
ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นายชมเชย ป้องเพชร
   Smart Farmer ต้นแบบสาขา ประมง
การลดต้นทุนในการทำนา DOAE580อ่างทอง ป่าโมก
   การลดต้นทุนในการทำนา
การเพิ่มคุณภาพพริก
   สมใจ สุขสมบุตร กับการเพิ่มคุณภาพพริกสดแห่งอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีะเกษ
การปฏิบัติงานของ อกม.doae58 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย
    เกษตรกรรุ่นใหม่ ต้องปลูกพืชอย่างมีระบบ ตั้งแต่การเตรียมพันธุ์จนถึงเก็บเกี่ยว เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร สิ่งแวดล้อมต่อผู้บริโภค
การทำนาแบบลดต้นทุน doae58 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย
   พอมี พอกิน พอใช้ พอเลี้ยงสังขารได้ ไม่ขัดสน
ข้าว
   การเพิ่มผลผลิตข้าว doae58 นครพนม อ.ธาตุพนม
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยเกษตรผสมผสาน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
   การทำเกษตรแบบผสมผสาน
การทำนาแบบล้มตอซัง doae58 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
    ความภาคภูมิใจ อีกทางเลือกใหม่ของชาวนาไทยกับการทำนาแบบล้มตอซัง ช่วยลดต้นทุนการผลิต
การทำนาแบบลดต้นทุน doae58 พระนครศรีอยุธยา บางไทร
   การเกษตรกรไทยจะก้าวไกลด้วย 1 สมองและ 2 มือของเกษตรกร
ประสบการณ์ทำงานตามระบบกรมส่งเสริมการเกษตรDOAE580อ่างทอง ป่าโมก
   ประสบการณ์ทำงานตามระบบกรมส่งเสริมการเกษตรDOAE580อ่างทอง ป่าโมก
การลดต้นทุนในการทำนา DOAE580อ่างทอง ป่าโมก
   การลดต้นทุนในการทำนา
ยางพาราบ้านคา
   การปลูกยางพารา
การปลูกข้าวแบบแยกกอ DOAE58 แม่ฮ่องสอน เมือง
   การปลูกข้าวแบบแยกกอ (การปลูกโดยใช้กล้าชำ)
การปลูกข้าว
   การปลูกข้าวแบบแยกกอ(การปลูกโดยใช้กล้าชำ)DOAE๕๘จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมือง
การปลูกแก้วมังกร
   การปลูกแก้วมังกร
เศรษฐกิจพอเพียง DOAE58 แม่ฮ่องสอน ปาย
   เศรษฐกิจพอเพียง
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
   การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
การตอนมะละกอ
   การตอนมะละกอ
2h
   dfsf
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ม.7 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   มะนาว พืชอาหารที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของไทย
การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ม.1 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
การทำเห็ดโคนนอกฤดู ม.9 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   เห็ดโคน เป็นเห็ดที่จัดได้ว่ามีความสัมพันธ์กับสัตว์จำพวกแมลงอย่างปลวก
เก็บเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง หมู่ 1 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลผลิต
น้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตร หมู่ 6 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   น้ำส้มควันไม้เป็นของเหลวสีน้ำตาลใสมีกลิ่นควันไฟ
พันธุ์ข้าว
   ความสำคัญของพันธุ์ข้าว
การผลิตลำไยเพื่อลดความเสี่ยงด้านการตลาด
   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ข้าว
   การผลิตข้าวปลอดภัยโดยการใช้สารชีวภัณฑ์
ข้าว
   องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพข้าว
ข้าวไรซ์เบอรี่
   ข้าวไรซ์เบอรี่ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ข้าว
   ข้าว
เรื่องข้าว
   ข้าว
น้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช
   น้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช
ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ
   ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ
พันธุ์ข้าว
   ความสำคัญของพันธุ์ข้าว
การปลูกส้มแบบสลับฟันปลา
   การปลูกส้มแบบสลับฟันปลา
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
   การผลิตปุ๋ยหมัก
องค์ความรู้เรื่องการปลูกถั่วเขียวหลังการทำนา อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
   วิธีการปลูกถั่วเขียวหลังการทำนา
การขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
   วิธีการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
   การปลูกข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
   การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีผสมผสาน
เทคนิคการใส่สารลำไย
   การใส่สารโปรตัสเซี่ยมคลอเรตลำไย
การผลิตและการใช้น้ำหมักมูลสุกร อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
   การผลิตและการใช้น้ำหมักมูลสุกร ในนาข้าว
การพัฒนาการผลิตลำไย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
   การพัฒนาการผลิตลำไย โดยการปลูกระยะชิด
Smart Farmer ต้นแบบ สาขาพืชไร่ อ.สันป่าตอง
   การผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
   การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
การพัฒนาการผลิตลำไย อำเภอพร้าว
   การพัฒนาการผลิตลำไย โดยวิธีการปลูกลำไยระยะชิด อำเภอพร้าว
เกษตรผสมผสาน
   การขยายพันะุ์มะนาวโดยการชำกิ่ง
องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
   กระบวนการสตรอเบอรี่ปลอดภัย
การพัฒนาการผลิตลำไย
   การพัฒนาการผลิตลำไย โดยใช้การปลูกระยะชิด
เกษตรผสมผสาน
   การปลูกพืชผักแข็งแรง
การปลูกมันสำปะหลังท่อนพันธุ์คู่
   การปลูกมันสำปะหลังท่อนพันธุ์คู่
เกษตรผสมผสาน
   เกษตรผสมผสาน
การถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่(อ.ฮอด จ.เชียงใหม่)
   ลำไยนอกฤดู
ผลิตมันสำปะหลังต้นแบบแห่งตำบล ปลูกปีละ 2 หน กับผลผลิต 10 ตัน/ไร่
   การผลิตมันสำปะหลัง ปีละ 2 ครั้ง กับผลผลิต10 ตัน/ไร่
ลำไยนอกฤดูคุณภาพ ณ ดอยเต่า
   การทำลำไยนอกฤดู
เกษตรผสมผสาน
   ไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสาน
   เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
   เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพจากศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองขอน
การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน
   การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
   การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
พริก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
   ขั้นตอนการปลูกพริก นายไสล มณีวรร ม.1 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
MRCF กอ.ประหยัด โคตรัตน์ เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ
   การดำเนินงานตามระบบ MRCF
องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกผักกุยช่าย
   องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกผักกุยช่าย
พริก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
   การปลูกพริกขี้หนู อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
   พื้นที่ตำบลโพธิ์ไทรเกือบทั้งหมด มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวปานกลาง ( S๒ ) และเกษตรกรเกือบทั้งหมดทำการปลูกข้าว...
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
   เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ความสำเร็จในการทำงานในพื้นที่ ของอกม.
   ความสำเร็จในการทำงานในพื้นทีของ อกม.
องค์ความรู้ “การเพิ่มผลผลิตข้าวปลอดสารพิษ”
   เริ่มทำการเกษตรเมื่อ พ.ศ. 2544 ในพื้นที่ 12 ไร่ โดยการปลูกข้าว โดยทั่วไปได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกข้าวในอนาคต จากข้าวสารต่างๆ พบว่าความต้องการบริโภคข้าวที่มีประโยชน์และปลอดสารพิษ..
การปลูกกุยช่ายขาว
   การปลูกกุยช่ายขาว
การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
   การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเองในสวนปาล์มน้ำมัน
การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
   การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเองในสวนปาล์มน้ำมัน
ไร่นาสวนผสม
   ไร่นาสวนผสม
การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
   การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
ดาบตำรวจสมนึก โมราศิลป์
   การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
มะนาว ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
   สวนมะนาวแป้นพัทธนันท์ ต.ยางสักกระโพหลุ่มอ.ม่วงสามสิบ
เกษตรผสมผสาน
   ไร่นาสวนผสม
การทำเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง
   เกษตรกรแห่งปากาตะลุโบะต้นแบบยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำมาประกอบอาชีพด้านการเกษตร
การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตยางพารา (อ.มายอ )
   การเปิดกรีด
ไร่นาสวนผสม เกษตรกรต้นแบบอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
   องค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ
ปาล์มน้ำมัน
   การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปาล์มน้ำมัน
ขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
   การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการขยายครั้งต่อไปเพื่อประหยัดเวลา
ไร่นาสวนผสม
   การบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตร โดยใช้ระบบเกษตรผสมผสาน
การป้องกันกำจัดหนูโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
   การป้องกันกำจัดหนูโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
   การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวมะลิ
   การผลิตข้าวฮางงอก
เกษตรผสมผสาน
   ไร่นาสวนผสม
การทำนาข้าวอินทรีย์ สนง.เกษตรอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
   การทำนาข้าวอินทรีย์ บ้านบึงหมอก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
แก้วมังกรอินทรีย์ (สวนท่านขุนเจริญ)
   แก้วมังกรอินทรีย์ (สวนท่านขุนเจริญ) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตร
   การผลิตลองกองคุณภาพ
ยางพารา
   การเพาะกล้ายางพาราจากเมล็ด
ยางพารา
   เพาะกล้ายางพาราจากเมล็ด
การเลี้ยงไส้เดือน
    การทำการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน สมาชิกโครงการ ศดปช.อำเภอโนนคูณ จังหวัด จึงเสนอการเลี้ยงไส้เดือน เป็นวิธีง่ายๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาอีกทาง
“ไร่นาสวนผสม” ปลอดสารพิษ ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
   -ทำไร่นาสวนผสม พืชหลัก ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวดอกมะลิ 105 มะนาว และกล้วยน้ำว้า โดยนำเทคโนโลยีการผลิตแบบปลอดสารพิษมาใช้ในทุกขั้นตอนการผลิต
ไซซิ่ง จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ส่งออก AEC
   ไซซิ่ง เป็นเครื่องมือดักสัตว์น้ำ
เทคนิคการตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
   เทคนิคการตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ทดสอบ-ชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
   ทดสอบการนำเสนอองค์ความรู้จังหวัดบุรีรัมย์
ทดสอบ บ้านด่าน บุรีรัมย์
   การจัดการไร่นาสวนผสม ของนายทองคำ ยิ้มรัมย์
การจัดการสวนไม้ผล อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
   การปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน
การทำมันคอนโด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
   เทคนิตการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ทดสอบ-อ.พุทไธสง จ.บุรีร้ัมย์
   ทดสอบ-อ.พุทไธสง จ.บุรีร้ัมย์
ทดสอบ โดย เขต 7
   ทดสอบ
การทำนาอินทรีย์
   การทำนาอินทรีย์
ทำนาแบบประณีต ต้นทุนลด ผลผลิตเพิ่ม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
   "การทำนาแบบประณีตเป็นการทำนาที่เหมาะสมกับชาวนาในเขตภาคอีสาน" นายไพรมาตร ศรีนนท์ smart farmer อำเภอบึงพ์ จังหวัดศรีสะเกษ จริงหรือไม่ต้องพิสูจน์!
การปลูกส้มโอ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
   การปลูกส้มโอ
การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
   การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ลดต้นทุนโดยเกษตรอินทรีย์
การทําดอกไมจากไหมพรม อ.พยุห์
   วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองทุ่ม
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา
   ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ธูปหอมสมุนไพร อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
   การทำธูปหอมสมุนไพร
ทดสอบ-เกษตรอ.ขุนหาญ
   เกษตรสมหวัง
ข้าวหอมมะลิคุณภาพ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
   การลดต้นทุนการผลิต
การปลูกลิ้นจี่พันธ์ุค่อมภูสิงห์
   เทคนิคการดึงดอกลิ้นจี่และการดูแลรักษาช่วงการแทงช่อดอก
ทดสอบ-ศิลาลาด
   ทดสอบ-ศิลาลาด
ทดสอบ-ยุทธศรีสะเกษ
   ทอสอบวันที่ 4 ก.พ. 58
น้ำพริกปลากรอบ อำเภอราษีไศล
   น้ำพริกปลากรอบ อำเภอราษีไศล
ทดสอบ-อำเภอขุขันธ์_จังหวัดศรีสะเกษ
   การเพาะเห็ด
การปลูกข้าวอินทรีย์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
   นาข้าวอินทรีย์วิถีลุงมง
หอมเจียว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
   การแปรรูปหอมแดง
การทําดอกไมจากไหมพรม อ.พยุห์
   วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองทุ่ม
ทดสอบ-สสข.7นม.
   ทดสอบเชื่อมโยง youtube
ทดสอบ-จังหวัดศรีสะเกษ
   ทดสอบการนำไฟล์จากยูทูปมานำเสนอองค์ความรู้
ควบคุมโรคไหม้อำเภอศรีรัตนะ
   ควบคุมโรคไหม้อำเภอศรีรัตนะ
สับปะรดปราณบุรี และ การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม
   สับปะรดปราณบุรี และ การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ทดสอบ-เบญจลักษ์
   ทดสอบ-เบญจลักษ์
ทดสอบ-สำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
   ปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักอะตอมมิคนาโน เพื่อใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะเพื่อใช้ในการทำนา ซึ่งได้มาจากการศึกษาดูงาน จากที่ต่างๆ แล้วมาทดลอง ปัจจุบันได้ทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มโรงปุ๋ย ชีวภาพบ้านทุ่ม
การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
   การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ทดสอบ-อำเภอขุขันธ์2_จังหวัดศรีสะเกษ
   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการสีข้าว
ทดสอบ-ยุทธศรีสะเกษ
   ทดสอบยุทธ
ประโยชน์ของสารกาบาจากข้าวกล้องอำเภอขุนหาญ
   ประโยชน์ของสารกาบาจากข้าวกล้องอำเภอขุนหาญ
ปาล์มน้ำมันกับการเพิ่มผลผลิตปลอดสารเคมี.ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
   ปาล์มน้ำมันกับการเพิ่มผลผลิตปลอดสารเคมีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียบ
การเพาะเลี้ยงปลานิล
   การเพาะเลี้ยงปลานิล
การปลูกมะนาวในท่อ
   การปลูกมะนาวในท่อ
การปลูกผักไฮโดรโปนิก
   การปลูกผักไฮโดรโปนิก
การใช้น้ำยาล้างผ้าป้องกันศัตรูที่ทำให้เกิดโรคใบหงิกของมะกรูด
   การใช้น้ำยาล้างผ้าป้องกันศัตรูที่ทำให้เกิดโรคใบหงิกของมะกรูด
น้ำหมักมูลสุกร
   น้ำหมักมูลสุกร
บิวเวอร์เรีย
   บิวเวอร์เรีย
การตอนกิ่งมะละกอ
   การตอนกิ่งมะละกอ
น้ำส้มควันไม้ ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
   น้ำส้มควันไม้.นายพิพิส สังขะพงษ์.เกษตรกรต้นแบบ.ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
เกษตรผสมผสาน
   ไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสาน
   ไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสาน
   ไร่นาสวนผสม
เทคนิคการปลูกบัวกินฝักแบบผสมผสาน
   เทคนิคการปลูกบัวกินฝักแบบผสมผสาน
ข่าตาแดง
   การผลิตข่าตาแดง
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง (การปลูกข้าวโพดหวาน)
   วิธีการปลูกข้าวโพดหวาน
องค์ความรู้วิธีการทำข้าวเม่า
   วิธีการทำข้าวเม่า
องค์ความรู้การปลูกเผือก
   วิธีการปลูกเผือก
การเพาะเลี้ยงปลาดุก
   การเพาะเลี้ยงปลาดุก
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
   ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
องค์ความรู้ Young Smart Farmer (ต้นแบบ)
   องค์ความรู้ Young Smart Farmer (ต้นแบบ)
องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกพืชแซมยาง
   องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกพืชแซมยาง
องค์ความรู้ เทคนิคการเพาะเห็ดฟาง
   องค์ความรู้ เทคนิคการเพาะเห็ดฟาง
องค์ความรู้ ของนายวีระศักดิ์ ประยงค์
   องค์ความรู้ ของนายวีระศักดิ์ ประยงค์
องค์ความรู้ การแปรรูปหน่อไม้
   องค์ความรู้ การแปรรูปหน่อไม้
องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกผักกุยช่าย
   องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกผักกุยช่าย
องค์ความรู้ “การเพิ่มผลผลิตข้าวปลอดสารพิษ”
   เริ่มทำการเกษตรเมื่อ พ.ศ. 2544 ในพื้นที่ 12 ไร่ โดยการปลูกข้าว โดยทั่วไปได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกข้าวในอนาคต จากข้าวสารต่างๆ พบว่า ความต้องการบริโภคข้าว ที่มีประโยชน์ และปลอดสารพิษ ...
ความสำเร็จในการทำงานในพื้นที่ ของอกม.
   ความสำเร็จในการทำงานในพื้นที่ ของ อกม.
“เกษตรกรเงินใช้รายวัน เงินเก็บรายปี”
   การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (นายทองหล่อ แดงอร่าม)
ทดสอบ3
   ทดสอบ
การผลิตข้าว
   การผลิตข้าว
การผลิตข้าว
   การผลิตข้าว
การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม
   องค์ความรู้ เรื่องการเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม
สวนปาล์มน้ำมัน
   การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
การกรีดยางตามหลักวิชาการ (อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี)
   การกรีดยางต้องยึดหลักที่ว่า เมื่อกรีดแล้วจะต้องได้น้ำยางมากที่สุด เปลือกเสียหายน้อยที่สุด
การปลูกแตงโมไร้สารพิษ เพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์ (อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี)
   การปลูกแตงโมไร้สารพิษ เพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์ (อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี)
ปลูกกล้วยหอมทองเพิ่มรายได้ในสวนยาง
   ปลูกกล้วยหอมทองเพิ่มรายได้ในสวนยาง
มวนเพชฌฆาต
   การใช้มวนเพชฌฆาตในการกำจัดหนอน
ฮอร์โมนผลไม้
   การผลิตฮอร์โมนจากพืชผักและผลไม้ เพื่อบำรุงผลผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต
องค์ความรู้ ปลูกผักกางมุ้ง
   เทคนิคการปลูกผักกางมุ้ง
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวมะลิ
   ข้าวฮางงอก
การเลี้ยงโคนม
   ผลิตโคนมสาวท้องจำหน่าย รายได้ดี
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
   เลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยวัตถุดิบอาหารสัตว์พื้นบ้าน กำไรงามราคาไก่ชน
การเลี้ยงโคเนื้อ
   นายสุเทพ ทำขุนทด
การเลี้ยงโคนม
   การจัดการฟาร์มโคนม ที่สำคัญคือความสะอาด
การเลี้ยงสุกร
   การเลี้ยงหมูหลุม นำไปสู่การผลิตอาหารปลอดภัย
การเลี้ยงสุกร
   มุ่งลดต้นทุนเลี้ยงสุกร โดยการผลิตลูกสุกรเองและใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในฟาร์มเป็นหลัก
การเลี้ยงโคเนื้อ
   เลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นอาชีพหลัก
การเลี้ยงโคนม
   เกษตรกรรุ่นใหม่กับการเลี้ยงโคนม
การเลี้ยงโคเนื้อ
   มุ่งพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุ เพื่อจำหน่ายโคพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่ดี
การเลี้ยงโคนม
   บัณฑิตใหม่กับอาชีพพระราชทาน
การเลี้ยงโคเนื้อ
   ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น พัฒนาโคเนื้อ
การเลี้ยงโคนม
   บัณฑิตใหม่กับอาชีพพระราชทาน
การปลูกหวายเพื่อตัดหน่อขาย
   การปลูกหวายเพื่อตัดหน่อขาย
การปลูกหวายเพื่อตัดหน่อขาย
   การปลูกหวายเพื่อตัดหน่อขาย
การทำนาหยอดแบบใช้เครื่อง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
   การทำนาหยอดแบบใช้เครื่อง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ไซซิ่ง
   ไซซิ่ง
ไซซิ่ง จากภูมิปัญญาของท้องถิ่น ก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ส่งออก AEC
   ไซซิ่ง เครื่องมือดักจับสัตว์น้ำ
การผลิตข้าวปลอดภัย
   การผลิตข้าวไรช์เบอรี่ เทคนิคให้ช้าวแตกกอ เพื่อเพิ่มเมล็ดโดยการใช้น้ำหมักจากหัวปลี โดยการฉีดพ่นก่อนระยะข้าวแตกกอและก่อนออกรวง
ทดสอบ-อ.พุทไธสง จ.บุรีร้ัมย์
   ทดสอบ-อ.พุทไธสง จ.บุรีร้ัมย์
ทดสอบ-อ.พุทไธสง จ.บุรีร้ัมย์
   ทดสอบ-อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ทดสอบหนองกี่
   ทดสอบ
ทดสอบ - พลับพลาชัย
   กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้อน ต.จันดุม
ทดสอบ-จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอหนองหงส์
   ทดสอบ - จังหวัดบุรีรัมยื อำเภอหนองหงส์
ทดสอบ
   ทดสอบอำเภอคูเมือง
ทดสอบ-จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอหนองหงส์
   ทดสอบการนำเสนอองค์ความรู้บุรีรัมย์ อำเภอหนองหงส์
ทดสอบสตึก
   สตึก
ทดสอบ-เมืองบุรีรัมย์
   ทดสอบองค์ความรู้
ทดสอบ
   ทดสอบอำเภอคูเมือง
ทดสอบ - อำเภอพลับพลาชัย
   ทดสอบ
ทดสอบ-นางรอง บร.
   การคัดพันธุ์ข้าวจิ๊บ
ทดสอบ จังหวัดบุรีรัมย์
   จังหวัดบุรีรัมย์
ทดสอบ
   ทดส
ทดสอบสำนักงานเกษ๖รอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
   ทดสอบการนำเสนอความรู้
ทดสอบ-จังหวัดบุรีรัมย์
   ทดสอบการนำเสนอองค์ความรู้เกษตรกร จ.บุรีรัมย์
เทคนิคการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน อ.เบญจลักษ์
   เทคนิคการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
เทคนิคการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
   เทคนิคการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
Young Smart Farmer (นายสมหมาย เกตุแก้ว)
   “เกษตรกรต้นแบบวิถีพอเพียงแห่งบ้านทุ่งกระโปรง”
“สาธารณชน คนขยัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งบ้านหนองตะลุมพุก”
   “สาธารณชน คนขยัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งบ้านหนองตะลุมพุก”
Young Smart Farmer “เจ้าพ่อ 1,000 เห็ด”(นายพิสิทธิ์ชัย บุญมา)
   นายพิสิทธิ์ชัย บุญมา
Khon kaen Knowledge test
   Khon kaen Knowledge test
การเพาะเห็ดฟาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
   การเพาะเห็ดฟาง
การทําดอกไมจากไหมพรม อ.พยุห์
    วิสาหกิจชุมชนถักทอไหมพรมบานหนองทุม
ทอดสอบ-ห้วยทับทัน
   ทอดสอบ-ห้วยทับทัน
ทดสอบ-อำเภอยางชุมน้อย
   การแปรรูปหอมแดง
ทดสอบ ศรีสะเกษ
   ทดสอบ
การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี
   การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี
การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี
   การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี
การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี
   การปลูกข้าวมะลิคุณภาพ
การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี
   การปลูกข้าวมะลิคุณภาพดี
การคัดเลือกข้าวขาวดอกมะลิเพื่อการประกวด
   การคัดเลือกข้าวขาวดอกมะลิเพื่อการประกวด
การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
   การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
   การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
การปลูกปาล์มน้ำมัน
   การปลูกปาล์มน้ำมัน
กาแฟอาราบิก้า
   การปลูกกาแฟอาราบิก้า
การปลูกสละเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางพารา
   การปลูกสละแซมในสวนยางพารา (0-3 ปี) (พื้นที่สวนยางพารา ขนาด 6 ไร่)
น้ำส้มควันไม้.อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
   น้ำส้มควันไม้
การใช้แหนแดงในนาข้าว
   การใช้แหนแดงในนาข้าว
ไอศกรีมหลอดน้ำข้าวกล้องงอก อร่อยดี มีประโยชน์
   ไอศครีมเป็นอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน การนำนำ้ข้าวกล้องงอกซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาเป็นส่วนผสมทำให้ได้ไอศครีมที่มีความอร่อย หอมหวาน
อธิบดีพบเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (ทดลองใช้โปรแกรมนะครับ)
   ท่านอธิบดีให้กำลังใจนักส่งเสริมการเกษตรทุกคน
เศรษฐีพุทรานมสด
   เศรษฐีพุทรานมสด
การใช้เครื่องกลช่วยเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
   การใช้เครื่องกลช่วยเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
เกษตรกรผู้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเกษตร
   เกษตรกรผู้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเกษตร
การเลี้ยงไก่ชน
   การเลี้ยงไก่ชน
การผลิตหน่อไม้นอกฤดู
   การผลิตหน่อไม้นอกฤดู