กรุณาเข้าสู่ระบบด้วย Chrome Browser

Login เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

เป้าหมายและคู่มือระบบ
แนวทางการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (www.thaismartfarmer.net) ปรัปรุง ก.พ.61
เป้าหมายการประเมินเกษตรกรในระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (www.thaismartfarmer.net) แยกรายจังหวัด
คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง
คู่มือการบริหารผู้ใช้งานระดับอำเภอ สาหรับสำนักงานเกษตรจังหวัด
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (www.thaismartfarmer.net)
แบบฟอร์ม Smart Farmer ก.ย. 2560
แบบฟอร์ม Smart Farmer Model ก.ย. 2560


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170