การบริการให้กับประชาชน (e-Service)

ให้บริการออนไลน์กับประชาชน ดังนี้
  1. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร / ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ให้บริการที่จุดให้บริการ)
  2. ขอรับสารปรับสภาพดิน / สารเร่งพด.
  3. ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชบำรุงดิน
  4. ขอรับหญ้าแฝก
  5. ขอวิเคราะห์ตัวอย่างดิน (ให้บริการที่จุดให้บริการ)
  6. ขอรับบริการฝนหลวง
  7. ค้นหาข้อมูลองค์ความรู้
  8. ค้นหาเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ / เจ้าหน้าที่ต้นแบบ (Smart Farmer /Smart Office)
*** สามารถใช้บริการได้ที่นี่ กด ลงทะเบียน/ลงชื่อผู้ใช้งาน หรือที่จุดให้บริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ***สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170