การทำนาแบบไม่ไถพรวน โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ
ปัจจุบันเกษตรกรปลูกข้าวแบบเร่งรีบเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัวในการเพาะปลูกข้าวเกษตรกรจะเผาฝางทิ้งเพื่อสะดวกรวดเร็วซึ่งเป็นการทำลายวัสดุเหลือใช้และการเผาเป็นการกระตุ้นให้เมล็ดพันธุ์พืชงอกทำให้มีวัชพืชมากและสังเกตว่าในฤดูฝนซึ่งเกษตรกรจะหยุดพักการเพาะปลูกข้าวเพราะกลัวน้ำท่วม เกษตรกรจะไม่เผาฝาง หลังจากน้ำลดแล้วจึงปลูกข้าว ข้าวจะงามใช้ปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชน้อย จึงได้หันมาทำนาแบบไม่ไถพรวนโดยการหมักฝางเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปรับโครงสร้างให้ดินสมบูรณ์ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชได้ด้วย ควบคู่กับการใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมี 
ขั้นตอนการทำนาแบบไม่ไถพรวน
วิธีทำ  1.      ปล่อยน้ำเข้านาพร้อมหยดน้ำหมักชีวภาพอัตรา 5 ลิตรต่อพื้นที่นา 1 ไร่ ไปกับน้ำตามปากทางน้ำเข้า ปล่อยน้ำสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตรหรือท่วมทั่วพื้นที่นา
           2.      นำรถไถติดลูกขลุบย่ำช้า ๆ ทั่วนาเพื่อกดฟางให้จมน้ำทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน ย่ำซ้ำ 2-3 รอบหมักทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน ย่ำซ้ำแล้วชักร่องน้ำ เตรียมหว่านเมล็ดข้าวได้
           3.      คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างดีเพื่อให้ได้เมล็ดที่สมบูรณ์ การเจริญของข้าวดีจะช่วยให้หล่อน้ำได้เร็ว และช่วยกำจัดวัชพืชให้น้อยลงได้
 
การใส่น้ำหมักชีวภาพ
1.      ใช้ครั้งแรกเมื่อนำน้ำเข้าแปลงนาเพื่อหมักฟาง
2.      ใส่ทุกครั้งที่นำน้ำเข้าแปลงนา งบประมาณไร่ละ 30 บาท (ประมาณ 100 ลิตร) 

การทำฮอร์โมนข้าว
ฮอร์โมน้ำแม่
ฮอร์โมนน้ำพ่อ
- หน่อกล้วย หน่อไม้ อย่างละ 4 กก.
- น้ำตาลทรายแดง 4 กก.
- ฟักทอง มะละกอสุก กล้วยสุก อย่างละ 2 กก.
- ผักบุ้ง พืชตระกูลถั่ว (ก้ามปู โสน) อย่างละ 2 กก- น้ำตาลทรายแดง 3 กก
ระยะเวลาการหมัก 10 – 15 วันระยะเวลาการหมัก 10 – 15 วัน
น้ำผสมสูตร 1 น้ำแม่ 5 ส่วน น้ำพ่อ 1 ส่วน ฉีดข้าว 10 – 45 วัน
น้ำผสมสูตร 2 น้ำแม่ 5 ส่วน น้ำพ่อ 5 ส่วน ฉีดข้าว 50 – 80 วัน
น้ำผสมสูตร 3 น้ำแม่ 1 ส่วน น้ำพ่อ 10 ส่วน ฉีดข้าว 80 วัน จนถึงเก็บเกี่ยว

                                         
การปลูกข้าวแบบไม่ไถพรวนพร้อมใส่น้ำหมักชีวภาพ สามารถย่อยฟางได้ดี ดินมีไส้เดือนจำนวนมาก แก้ปัญหาปุ๋ยเคมีสารเคมีราคาแพง สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนและเป็นการเพิ่มทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในแปลงนา
  เจ้าของผลงาน : นางศศิธร สอดส่องที่อยู่/สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 089-548-4480   แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร

 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170