การทำนาแบบตัดต้นข้าว
ชาวนาในเขตอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จะทำนาโดยวีหว่านข้าวแห้งรอฝนเมื่อฝนแรกตก ดินมีความชื้นต้นข้าวจะงอก ถ้าทำการเตรียมดินไม่ดีหรือฝนทิ้งช่วงจะมีปัญหาเรื่องวัชพืชมากหญ้าและข้าวงอกขึ้นมาพร้อม ๆ กัน หญ้าจะแย่งอาหารของต้นข้าวทำให้ผลผลิตลดลงและต้นทุนในการกำจัดวัชพืชสูง ในการทำนาแบบตัดต้นข้าวสามารถลดปัญหาวัชพืชได้ เนื่องจากเมื่อเราตัดต้นข้าววัชพืชจะถูกตัดด้วยและวัชพืชจะตายแต่ต้นข้าวสามารถแตกยอดเจริญได้ดี ทำให้ข้าวมีใบน้อย ต้นเตี้ยและใบข้าวยังเป็นปุ๋ยพืชสดได้ด้วย 
วัสดุ/อุปกรณ์
- เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง- ปุ๋ยชีวภาพ
- เครื่องพ่น บัวรดน้ำ 
ขั้นตอนการตัดต้นข้าว
1. ก่อนตัดฉีดน้ำหมักชีวภาพหรือหว่านปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 50 กิโลกรัม /ไร่
2. ตัดต้นข้าวเมื่อต้นข้าวสูงประมาณ 50 ซม. 
3. ถ้านาไม่มีน้ำให้ตัดเหลือต้นข้าวประมาณ 2 – 3 นิ้วถ้ามีน้ำให้ตัดระดับน้ำหรือตัดใต้สะดือข้าว (ปล้องแรกของต้นข้าว)
4. เกลี่ยใบข้าวและหญ้าที่ถูกตัด ให้คลุมตอข้าวให้มิดหลังตัดประมาณหนึ่งอาทิตย์ห้ามลงไปในแปลง เพราะจะไปเหยียบหน่อข้าวที่ขึ้นใหม่และจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังเพราะอยู่ในช่วงหมัก สังเกตดูน้ำจะมีสีดำ การย่อยสลายจะสิ้นสุดภายใน 1 เดือนหลังตัด พบว่าต้นข้าวจะแตกหน่อใหม่และไม่มีวัชพืชงอก หลังจากตัดต้นข้าวได้ 1 เดือน ข้าวจะตั้งท้อง ใบและก้านใบน้อย สามารถลดการระบาดของโรคและแมลงได้เนื่องจากแปลงโปร่ง ได้ผลผลิตสูง และคุณภาพดี นอกจากนี้ยังทำให้โครงสร้างของดินดี มีความโปร่ง หน้าดินลึก 

เจ้าของผลงาน : นายจันทะวงค์ ศรีโพนทอง ประธารกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ  หมู่ 9 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 087-234-5265   แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170