ฮอร์โมนไข่เพิ่มผลผลิตข้าว
เนื่องจากการผลิตข้าวของเกษตรกรในปัจจุบัน มีการใช้สารเคมีค่อนข้างมากโดยเฉพาะการผลิตข้าวทำให้คุณภาพของผลผลิตและสุขภาพของเกษตรกรลดลง แต่ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นและสภาพดินเสื่อมลง สภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเสียหาย การทำฮอร์โมนไข่ จะเป็นการเพิ่มคุณภาพให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งทำให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น และเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง          
 การผลิตฮอร์โมนไข่เพิ่มผลผลิตข้าว
          
วัสดุ/อุปกรณ์   
สูตรปกติ
สูตรเร่งรัด
1.      ไข่ไก่เบอร์ 1 จำนวน 100 ฟอง ( 5 กก.)1.      ไข่ไก่เบอร์ 1 จำนวน 3 ฟอง
2.      กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง จำนวน 3 กก.2.      กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง จำนวน 1 ช้อนโต๊ะ
3.      ยาคูลล์ จำนวน 10 ขวด3.      ยาคูลล์ จำนวน 1 ขวด
4.      ลูกแห้งข้าวหมาก จำนวน 5 ลูก4.      ลูกแป้งข้าวหมาก จำนวน ¼ ลูก
5.      ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 10 ลิตร จำนวน  1 ใบ5.      ขวดพลาสติก ขนาด 600 มล. จำนวน 1 ขวด
            
ขั้นตอนการทำ
1.      นำไข่ไก่มาบดทั้งเปลือกให้ละเอียด แล้วนำมาใส่ถังพลาสติก
2.      นำส่วนผสมที่เหลือมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วคนทุกวัน ๆ ละ 1 ครั้ง
3.      หมักทิ้งไว้ 5 – 7 วัน

การนำไปใช้
1.      น้ำฮอร์โมนไข่ในอัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นข้าวตั้งแต่อายุ 60 วันขึ้นไป จะทำให้ต้นข้าวมีความสมบูรณ์ มีการผสมเกสรที่ดีได้รวงข้าวที่มีขนาดใหญ่ เมล็ดสมบูรณ์ โดยทำการฉีดทุก ๆ 7 วัน โดยเฉพาะในช่วงที่ข้าวเริ่มตั้งท้อง
2.      ควรฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็น

การเก็บรักษา
ควรเก็บรักษาไว้ในถังพลาสติกมีฝาปิด และวางไว้ในที่ร่ม ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นาน 5 – 6 เดือน  

ฮอร์โมนไข่ที่ได้จากการหมัก เมื่อนำไปฉีดพ่นในแปลงข้าว ทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น และคุณภาพดี รวงมีขนาดใหญ่และเมล็ดสวย ต้นข้าวมีความแข็งแรงต้านทานต่อโรค นอกจากนี้ยังมีผลทำให้สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น เนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมี ควรหลีกเลี่ยงการใช้ฮอร์โมนไข่ร่วมกับสารเคมีและควรมีการบำรุงแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การใช้ฮอร์โมนจากพืชผัก ผลไม้ก็สามารถทำให้ผลผลิตดีขึ้น และควรมีการใช้ฮอร์โมนไข่อย่างต่อเนื่อง 
เจ้าของผลงาน : นายจำปี แดงบุตรดีที่อยู่/สถานที่ติดต่อ : ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0-3437-1617  แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมส่งเริมการเกษตร
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170