การลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง
1. เรื่อง  การลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง2.ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้  นายกาเรียน  พรมอยู่          วันเดือนปีเกิด 25 มกราคม พ.ศ. 2515          หมายเลขบัตรประชาชน  3660600372943          ที่อยู่ 43/2 หมู่ 2 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร          โทรศัพท์  081-88737883. ความเป็นมา          เกิดในครอบครัวประกอบอาชีพทำนา พอมีครอบครัวก็ยังประกอบอาชีพทำนาโดย ว่าวิธีที่ดีที่สุด เช่น ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และรวมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเผยแพร่ความรู้ให้เกษตรกรในหมู่บ้าน และเกษตรกรในหมู่บ้านปฏิบัติต่ามจึงเกิดความสามัคคีในกลุ่ม4. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และงานที่ภาคภูมิใจ          - ลดต้นทุนโดยการไม่เผาฟางเพื่อเพิ่มคุณภาพให้ดินและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยการปลูกพืชบำรุงดิน (พืชตระกูลถั่ว)          - สามารถเป็นวิทยากรให้ชุมชนจนเกิดกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งบริษัท และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น5, สรุปองค์ความรู้ที่ใช้          5.1 การผลิต  ไถกลบตอซัง ปลูกพืชตระกูลถั่ว ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช          5.2 การตลาด  ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของเกษตรกรและตามความต้องการของตลาด        เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ          - ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่สู่เกษตรกรในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง          - วางแผนการผลิตเพื่อนำไปสู่ความต้องการของตลาด7. แนวคิดในการทำงาน          มีขั้นตอนในการทำงาน เช่น วางแผน รับฟังปัญหาที่เกิดเพื่อแก้ไขและนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต8. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร          ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่ออยู่แบบพอเพียง และเพียงพอ
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170