การลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง
1. เรื่อง  การลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง
2.ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้  นายกาเรียน  พรมอยู่          
ที่อยู่ 43/2 หมู่ 2 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร        โทรศัพท์  081-8873788
3. ความเป็นมา        
เกิดในครอบครัวประกอบอาชีพทำนา พอมีครอบครัวก็ยังประกอบอาชีพทำนาโดย ว่าวิธีที่ดีที่สุด เช่น ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และรวมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเผยแพร่ความรู้ให้เกษตรกรในหมู่บ้าน และเกษตรกรในหมู่บ้านปฏิบัติต่ามจึงเกิดความสามัคคีในกลุ่ม
4. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และงานที่ภาคภูมิใจ         
 - ลดต้นทุนโดยการไม่เผาฟางเพื่อเพิ่มคุณภาพให้ดินและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยการปลูกพืชบำรุงดิน 
(พืชตระกูลถั่ว)          
-สามารถเป็นวิทยากรให้ชุมชนจนเกิดกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งบริษัท และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
5, สรุปองค์ความรู้ที่ใช้          
5.1 การผลิต  ไถกลบตอซัง ปลูกพืชตระกูลถั่ว ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช          
5.2 การตลาด  ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของเกษตรกรและตามความต้องการของตลาด  เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ          
- ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่สู่เกษตรกรในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง          
- วางแผนการผลิตเพื่อนำไปสู่ความต้องการของตลาด
7. แนวคิดในการทำงาน          
มีขั้นตอนในการทำงาน เช่น วางแผน รับฟังปัญหาที่เกิดเพื่อแก้ไขและนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
8. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร          
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่ออยู่แบบพอเพียง และเพียงพอ
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170