การควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีที่แพร่หลาย
แตนเบียนไข่ตริคโคแกรมมา เป็นแมลงจ าพวกแตน ค าว่าเบียน หมายถึงมีพฤติกรรมเป็นตัวเบียน คือ อาศัย
เกาะกิน อยู่ในหรือบนสิ่งมีชีวิตหรือแมลงชนิดอื่นๆ ค าว่าไข่ ที่ต่อท้ายค าว่าเบียนหมายถึงจะเข้าไปอาศัยหรือเบียนในระยะ
ไข่ของแมลงชนิดอื่น ค าว่าแตนเบียนไข่จึงหมายถึง แมลงเบียนจ าพวกแตนที่เข้าอาศัยในระยะไข่ของแมลงชนิดอื่นนั่นเอง แตนเบียนไข่ มีมากมายหลายชนิด ในที่นี จะกล่าวถึงเฉพาะแตนเบียนไข่ตริคโคแกรมมา ซึ่งเป็นแตนเบียนไข่ ที่น ามาใช้ใน
การควบคุมศัตรูพืชอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
แนวทางการปลดปล่อยแตนเบียนไข่ตริโกแกรมมา
1. ในระยะที่อ้อยแตกกอ (อ้อยอายุ 1-4 เดือน) หากพบมีการระบาดของหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสี
ขาว และหนอนกอสีชมพู ภายหลังการส ารวจหากพบกออ้อยที่ยอดเหี่ยวเพราะถูกหนอนกอเข้าท าลายจ านวน 1-2 ยอดต่อ
ไร่ ให้มีการปลดปล่อยแตนเบียนไข่ 20,000 ตัวต่อไร่ต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องกัน 8 สัปดาห์
2. ในระยะที่อ้อยย่างปล้องและสะสมความหวาน (อ้อยอายุ 5-12 เดือน) เป็นระยะที่อ้อยได้รับผลกระทบ
จากหนอนกอมากที่สุด เพราะหนอนกอลายจุดใหญ่จะออกจากการพักตัว มากินอาหาร และเข้าดักแด้ เป็นผีเสื อ และวางไข่
บนต้นอ้อยเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป ถ้าส ารวจพบต้นอ้อยถูกท าลาย โดยสังเกตจากมูลหนอนที่มีสีขาว หรือสีน าตาล บริเวณอ้อย
ปล้องที่ 2-3 จากยอด หรือขอบใบอ้อยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ให้มีการปล่อยแตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา อัตรา 20,000 ตัว
ต่อไร่ต่อสัปดาห์ติดต่อกันก่อนตัด อ้อย 1 สัปดาห
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170