สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
  เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด  สถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ประกอบด้วย สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย จ.ประจวบฯ-เพชรบุรี สมาคมส่งเสริมอาชีพการเกษตรสุพรรณบุรี และ สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี ได้ร่วมมือกันจัดตั้งองค์กรชาวไร่อ้อย ภายใต้ชื่อว่า "สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย"
โดยมีสำนักงาน  ตั้งอยู่เลขที่  128/352  อาคารพญาไทพลาซ่า  ชั้น 32  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท   เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  และจะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งประธาน  และเลขาธิการสมาพันธ์ฯ     ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170