รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายทศพล บุ่งอุทม
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 142/1  หมู่ที่ : 1  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : โนนบุรี  อำเภอ/เขต : สหัสขันธ์  จังหวัด : กาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ประมง
รายละเอียด

นาย ทศพล นามสกุล บุ่งอุทุม    อายุ  32 ปี  บ้านเลขที่ 142/1  หมู่ 1  ตำบล โนนบุรี

อำเภอ สหัสขันธ์  จังหวัด กาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์ 46140 โทรศัพท์ 08 1966 0916

 
คำจำกัดความ
เกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
ความรู้เฉพาะสาขา
นายทศพล บุ่งอุทุม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา เทคโนโลยีการประมง จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร มีที่ดินอยู่ 6 ไร่ ในการทำการประมง โดยมีความรู้ด้านการประมงและเป็นคนรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ สินค้าที่ผลิตได้สามารถขายได้ทั้งในพื้นที่และทาง Internet จัดส่งทางไปรษณีย์ด้วย จึงเป็นจุดเด่นของฟาร์ม ปัจจุบันผลิตพันธุ์ปลาหลายชนิด เช่น
ปลาสวยงาม ได้แก่ ปลากัด ปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาหางนกยูง ฯลฯ
ปลาดุก ปลาหมอ ปลาตะเพียน ฯลฯ จำหน่ายลูกปลาและเลี้ยงเป็นปลาเนื้อ
และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ วิตามิน จุลินทรีย์ และอื่น ๆ
การจัดการปัจจัยการผลิต
มีการจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ
การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง
ปัจจุบันผลิตพันธุ์ปลาหลายชนิด เช่น
ปลาสวยงาม ได้แก่ ปลากัด ปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาหางนกยูง ฯลฯ
ปลาดุก ปลาหมอ ปลาตะเพียน ฯลฯ จำหน่ายลูกปลาและเลี้ยงเป็นปลาเนื้อ
และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ วิตามิน จุลินทรีย์ และอื่น ๆ
ข้อคิดในการประกอบอาชีพ
ทำให้ดีที่สุด/ผลิตสินค้าคุณภาพ
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer
เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาด้านการประมงและนำความรู้ที่เรียนมาประกอบอาชีพและใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170