รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางณัฐฎาพรรณ กำปินันท์
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : บางกระสอ  อำเภอ/เขต : เมืองนนทบุรี  จังหวัด : นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ :11110  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :025807671  มือถือ :0805870005  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด : นนทบุรี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด : นางณัฐฎาพรรณ  กำปินันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
คำจำกัดความ : Smart Officer ต้นแบบแห่งบัญชี ผู้รอบรู้และมีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพอย่างง่ายให้กับเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
1. ความรู้เฉพาะสาขา : จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี) ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป) ผ่านการอบรมเทคนิคการพูดต่อที่ชุมชนและเป็นวิทยากร
รูปภาพ

2. การจัดการปัจจัยการผลิต : การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เหลือกินเหลือใช้ เอื้อเฟื้อผู้อื่น รู้จักการคำนวณต้นทุนให้รู้ถึงกำไรหรือขาดทุนที่แท้จริง ด้วยการบัญชีอย่างง่าย
รูปภาพ

3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : 1. ก่อนจะไปสอนคนอื่นให้จด เราต้องจดบัญชีรายรับ – รายจ่ายก่อน ให้รู้ถึงประโยชน์ของของการจดบัญชี เมื่อรู้แล้ว เราก็จะพูดได้อย่างธรรมชาติ ไม่ใช่การท่องจำไปสอน 2. ต้องรู้กลุ่มเป้าหมายที่จะไปสอนบัญชี ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายใด ถ้าเป็นเกษตรกรหรือชาวบ้านที่ไปให้ใช้คำพูดหรือการสื่อสารอย่างง่าย ที่เรียกว่า ภาษาชาวบ้าน กระชับได้ใจความ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ไม่ใช้ศัพท์วิชาการ สอนให้สนุกไม่น่าเบื่อ 3. พยายามจำชื่อผู้ที่เข้าอบรม หรือผู้ที่เราไปสอนบัญชีให้ได้ เพราะเขาจะภูมิใจที่วิทยากรจำเขาได้ เสมือนว่าเขามีความสำคัญ
รูปภาพ

4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : 1. ให้เกียรติและยกย่องผู้เข้าอบรม ด้วยคำพูดที่จริงใจ 2. เป็นกันเองกับผู้เข้าอบรม 3. ห่วงใย แม้ว่าจะอบรมผ่านไปแล้วก็ตาม เช่น โทรศัพท์ไปเมื่อเกิดเหตุร้ายต่าง ๆ กับเขา
รูปภาพ

5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : อุปสรรคของการทำงาน 1. เกษตรกร ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ เขียนหนังสือไม่ได้ 2. นัดอบรมไม่มาตามนัด 3. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญของการจดบัญชี เพราะคิดว่าจดหรือไม่จด ก็จนเหมือนเดิม 4. เกษตรกรส่วนใหญ่ มักจะถามว่ามาสอนให้จดแล้วจะเอาอะไรมาให้อยากให้แต่รัฐบาลช่วย การแก้ปัญหาอุปสรรค 1. สอนให้ลูกหลานจดให้ 2. ไปสอนตามบ้าน 3. ชี้ให้เป็นถึงประโยชน์ของการจด ยกตัวอย่างคนที่จดบัญชี แล้วชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 4. ให้พึ่งพาตนเองดีกว่ารอรัฐบาลหรือให้ใคร ๆ มาช่วย
รูปภาพ

6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer : เมื่อไปติดตามประเมินผล คนทำบัญชีดี มีรางวัลให้ เป็นขวัญกำลังใจให้อยากทำและไปช่วยแนะนำคนอื่นต่อไป
รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170