รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายวิทวัส เตียวัฒนรัฐติกาล
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : บางกระสอ  อำเภอ/เขต : เมืองนนทบุรี  จังหวัด : นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ :11110  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :025807671  มือถือ :0897844272  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด : นนทบุรี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด : นายวิทวัส  เตียวัฒนรัฐติกาล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี 
คำจำกัดความ : Smart Officer ต้นแบบแห่งบัญชี ผู้รอบรู้และมีเทคนิค ในการถ่ายทอด ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพอย่างง่าย และการคำนวณผลกำไรขาดทุน เบื้องต้นให้กับ เกษตรกร เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป
1. ความรู้เฉพาะสาขา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) ผ่านการอบรมเทคนิคการพูดต่อที่ชุมชนและเป็น วิทยากร
รูปภาพ

2. การจัดการปัจจัยการผลิต : บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 2.1 ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2.2 กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี 2.3 ให้คำปรึกษาแนะนำให้ความรู้ด้านบริหารการเงินการบัญชีแก่ คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและ บุคลากรเครือข่าย 2.4 ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
รูปภาพ

3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : 3.1 ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะไปสอนบัญชี ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายใด เป็นเกษตรกรประเภทใด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับใดหรือ เป็นชาวบ้านทั่วไป เพื่อจะได้กำหนดสื่อการสอนและใช้วิธีการ สื่อสารให้เหมาะสม 3.2 กำหนดหลักสูตรการสอน ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้สามารถ นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันได้ โดยเบื้องต้นแล้วจะเป็นการสอนการจัดทำบัญชีรับ จ่ายในครัวเรือน อย่างง่าย ๆ และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้สามารถคำนวณต้นทุน ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น 3.3 ระหว่างการสอน ถ้าเป็นเกษตรกรหรือ ชาวบ้านจะใช้คำพูด หรือการสื่อสารอย่างง่าย ที่เรียกว่า ภาษาชาวบ้านเพื่อให้ กระชับได้ใจความ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ 3.4 เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมจะได้มีการติดตามและเมินผลการอบรม ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและมีการสอนเสริมเพิ่มเติมให้สำหรับ ผู้ทีสนใจจะศึกษาต่อไป
รูปภาพ

4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : 4.1. ให้เกียรติและยกย่องผู้เข้าอบรม 4.2. เป็นกันเองกับผู้เข้าอบรม มีความจริงใจ 4.3. คอยติดตามและให้ปรึกษาแนะนำ ได้ตลอดเวลา
รูปภาพ

5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : อุปสรรคของการทำงาน ๑ นัดอบรมไม่มาตามนัด ๒ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญของการจดบัญชี   ๓ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่เป็นผู้สูงอายุเขียนหนังสือไม่ได้ การแก้ปัญหาอุปสรรค ๑. สอนให้ลูกหลานจดให้ ๒. ไปสอนตามบ้าน ๓. ชี้ให้เป็นถึงประโยชน์ของการจด ยกตัวอย่างคนที่จดบัญชีแล้วชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ๔. ให้พึ่งพาตนเองดีกว่ารอรัฐบาลหรือให้ใคร ๆ มาช่วย
รูปภาพ

6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer : เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ เมื่อไปติดตามประเมินผล คนทำบัญชีดี มีรางวัลให้ เป็นขวัญกำลังใจให้อยากทำและไปช่วยแนะนำคนอื่นต่อไป


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170