รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายไชยา บุญญานุภาพ
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : บางกระสอ  อำเภอ/เขต : เมืองนนทบุรี  จังหวัด : นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ :11000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :025916921  มือถือ :0897441371  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จังหวัด : นนทบุรี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด : ชื่อ นายไชยา  บุญญานุภาพ เลขที่บัตรประชาชน  3149900335426 เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502 บ้านเลขที่ 52/46 หมู่บ้านปริญสิริ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพตำแหน่งปัจจุบัน สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการทำงาน
ปี 2526 นักข่าว สำนักพิมพ์เศรษฐกิจการเมือง เป็นหนังสือพิมพ์ด้านเศรษฐกิจที่ออกเป็นรายวันฉบับแรก
16 มกราคม ปี 2527 รับราชการตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 3-4 สำนักงานสหกรณ์อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
1 ธันวาคม 2529  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 4-5 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
1 สิงหาคม 2540  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6ว. ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
17 ตุลาคม 2543  เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7 สหกรณ์อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 ธันวาคม 2545 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
30 มิถุนายน 2546 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4จังหวัดขอนแก่น
17 พฤศจิกายน 2547นักทรัพยากรบุคคล 8ว ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น
ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2526 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ปีการศึกษา 2541 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีการศึกษา 2547 ประกาศนียบัตร "การพัฒนาทักษะการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการรุ่นที่ 2 (150 ช.ม.)”
ปี 2552 ประกาศนียบัตร "นักบริหารสหกรณ์ ระดับต้น ระดับก้าวหน้าและระดับสูง”จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

ประวัติการฝึกอบรม
ปี 2528 นักวิชาการสหกรณ์กองฝึกอบรม
ปี 2530 เสริมสมรรถนะการพูดกองฝึกอบรม
ปี 2531 วิทยากร รุ่นที่ 11กองฝึกอบรม
ปี 2531 การสอนด้วยเกม ก.พ.
ปี 2532 เยาวชนสหกรณ์อาเซียนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานเยาวชนแห่งชาติ
ปี 2547 การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2552 นักบริหารสหกรณ์ ระดับต้น ระดับก้าวหน้า ระดับขั้นสูงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2554  7 อุปนิสัยแห่งผู้นำกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปี 2556  นักบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูงรุ่น 60 (นบส.)ก.พ. 

ประวัติการศึกษาดูงาน          
ปี 2537 ศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศสิงคโปร์ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจการค้า วัฒนธรรม สังคม การท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อียิปต์ จีน ฮ่องกง มาเลเซีย เวียตนาม เขมร พม่า ลาว (โดยทุนส่วนตัว) ประวัติการบรรยายและการเป็นวิทยากร  การพัฒนาทีมงาน ให้แก่ บริษัท KFC ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์  การพัฒนาศักยภาพนักบริหารสหกรณ์ ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด  การจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ให้แก่  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด                   สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด  สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด  สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญนครพนม จำกัด  การให้บริการที่เป็นเลิศ ให้แก่ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ์ สกต.หนองบัวลำภูสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ การจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์ ภายใต้โครงการเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจสหกรณ์ในความส่งเสริมของ ธกส.นครพนม ธกส.มหาสารคาม
คำจำกัดความ : “จะฝึกคนให้คิดเพื่อพิชิตความยากจน และไม่ย่อท้อต่อการทำงานหนัก เพราะงานหนักไม่เคยฆ่าคน”
1. ความรู้เฉพาะสาขา : มีความเชี่ยวชาญด้านสหกรณ์ เนื่องจาก สำเร็จการศึกษาด้านสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ และมีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมเป็นเวลา 30 ปี โดยเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ทั้งยังได้รับการอบรมมากกว่า 30 หลักสูตร
รูปภาพ

2. การจัดการปัจจัยการผลิต : ควรเรียนรู้วิธีการทำงานแบบสหกรณ์ คำว่า สห (สะหะ คือ ร่วมกัน ด้วยกัน พร้อม ร่วม) กรณ (กะระนะ) คือ การกระทำ ดังนั้น สหกรณ์ หมายถึง การทำงานร่วมกัน การทำงานแบบสหกรณ์หน่วยงานอื่น ๆ สามารถนำไปใช้ได้เพราะเป็นหลักการทำงานอย่างมีความสุข โดยมีหลักสำคัญ 7 ข้อ ดังนี้ 1. สมัครใจเข้าร่วมสหกรณ์ 2. บริหารโดยประชาธิปไตย 3. ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน 4. ต้องอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้ใด 5. สอนคนให้มีความรู้ในการงานอาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 6. ต้องร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อหาพันธมิตร 7. การเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ต่อสังคม ชุมชน เอกสารที่ต้องใช้ในการทำงานด้านสหกรณ์ ได้แก่ พรบ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ และคู่มือต่าง ๆ
รูปภาพ

3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : ศึกษา พรบ. ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์นั้น ๆ เพื่อชี้แจงแนวทางที่ถูกต้อง หากมีการกระทำหรือดำเนินงานไม่ถูกต้องนายทะเบียนสามารถแจ้งให้รับทราบอำนาจของนายทะเบียนและสั่งให้แก้ไขในข้อบกพร่องนั้น
รูปภาพ

4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรม ซึ่งปัจจัยพื้นฐานมี 4 ประเภท หรือที่เรียกว่า 4M ได้แก่ 1) คน (Man) ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด หากคนขาดศักยภาพ โอกาสที่งานจะ ประสบความสำเร็จเป็นไปได้ยาก ต้องทำให้คนเป็นคนดีคนเก่ง ต้องใช้คนให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับงานมากที่สุด 2) เงิน (Money) เป็นปัจจัยอีกชนิดหนึ่งที่ต้องนำมาประกอบเพื่อทำกิจกรรม ต้อง บริหารเงิน โดยจ่ายให้คุ้มค่ามากที่สุด 3) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) ต้องบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพเกิดการสิ้นเปลือง น้อยที่สุด เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ และทำให้ได้ผลของงานมากที่สุด 4) วิธีปฏิบัติงาน (Method) การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการทำกิจกรรม ควรมีการวางแผน และควบคุมให้การปฏิบัติงานนั้นเกิดประสิทธิภาพ
รูปภาพ

5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : ปัญหาอุปสรรค - มีบุคลากรที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะน้อย ไม่เพียงพอกับงานขนาดใหญ่ เนื่องจาก ในจังหวัดจังหวัดนนทบุรี มีสหกรณ์ขนาดใหญ่ จำนวนมาก เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงสาธารณสุข สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ และสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นต้น ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีจะต้องดูแล แนวทางแก้ไข - ต้องสลับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไปดูแลสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ - ให้กำลังใจและทำงานควบคู่กับบุคลากรที่ยังไม่เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการสอนแนะการทำงานที่ถูกต้อง
รูปภาพ

6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer : ข้อควรระวังในการทำงาน ในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายขององค์กรนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนการทำงาน การดำเนินงานตามแผน การติดตามประเมินผล และปรับปรุงการทำงาน ตามวรจร PDCA : Plan Do Check Act ที่จะทำงานงานนั้นถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบครบวงจร แต่สิ่งที่ควรระวังในการทำงานคือ 1. ต้องควบคุมระบบที่ตั้งขึ้นมาให้เกิดความเสถียรภาพอยู่เสมอ 2. ต้องติดตามงานอย่างใกล้ชิด ให้ดำเนินงานตามแผนงาน หากไม่เป็นไปตามแผนงานต้องรีบแก้ไขสถานการณ์ทันที 3. ต้องควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ให้ไว้กับกรม 4. ต้องมีการประเมินผลงานอยู่เสมอ 5. ปรับแก้ไขในสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง แนวคิดในการปฏิบัติงาน 1. คน ต้องครองใจคนให้ได้ ลดความเหลื่อมล้ำ ให้เกิดความยุติธรรมโดยตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินใจ 2. งาน 2.1 ต้องจัดลำดับงานให้ได้ งานที่สำคัญและเร่งด่วนต้องดำเนินการก่อน 2.2 จ่ายงานให้ตรงกับสมรรถนะของคน 2.3 เงินและอุปกรณ์ ต้องเพียงพอและมีความพร้อมเสมอ
รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170