รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายประเด็น มณีจันทึก
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : สีคิ้ว  อำเภอ/เขต : สีคิ้ว  จังหวัด : นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ :30140  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :044411351  มือถือ :0810738789  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว จังหวัด : นครราชสีมา
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170