รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายสมทบ พู่เข็มประยูร
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : วังหมี  อำเภอ/เขต : วังน้ำเขียว  จังหวัด : นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ :30370  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :044228239  มือถือ :081-4708845  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัด : นครราชสีมา
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer : รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170