รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวศิริวรรณ เนินชัด
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : เมืองคง  อำเภอ/เขต : คง  จังหวัด : นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ :30260  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0872355688  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอคง จังหวัด : นครราชสีมา
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : รูปภาพ

2. การจัดการปัจจัยการผลิต : รูปภาพ

3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : รูปภาพ

6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer : รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170