รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายสวาท นนท์พละ
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : เขื่องใน  อำเภอ/เขต : เขื่องใน  จังหวัด : อุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ :34150  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0898466118  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัด : อุบลราชธานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด : 8 ขั้นตอนเพื่อลดต้นทุนการผลิต "ข้าว” 
ราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่ขยับตัวสูงขึ้นทั้งปุ๋ยเคมี สารเคมีการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ข้าวทําให้ชาวนาต้องแบกรับภาระต้นทุนที่
เพิ่มขึ้น ที่หนักไปกว่านั้น คือ การใช้ปัจจัยการผลิตไม่ถูกต้อง ไม่ถูกชนิด 
ใช้ผิดเวลาและใช้ในอัตราไม่เหมาะสม ยังทําให้สิ้นเปลืองและได้ผลไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และหากใช้ปัจจัยการผลิตอย่างฟุ่มเฟือยยังมีความเสี่ยงที่
จะเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดได้ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได์ แนะนําให้ชาวนาทําตาม "ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว” ซึ่งจะทําให้ "ยิ้ม” ได้นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบคําแนะนําในแก่ชาวนา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดตลาดเสรีนําเข้า
สินค้าเกษตร ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (AEC) ซึ่งจะเริ่มมีผลในปี 2558 นี้ โดย
ชาวนาไทยจําเป็นต้องเร่งปรับลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ต่ําลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง
ในกลุ่มอาเซียน เช่น เวียดนาม กัมพูชา และพม่า โดยควรทําตามขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว 8 ขั้นตอน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้นางพรรณพมลิ ชัญญานุวัตร อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ทําหน้าที่ส่งเสริมและให้ความรู้ก่เกษตรกรในขั้นตอนลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามได้ คําแนะนําได้ดังนี้1.ขั้นแรกเกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธุ์าวคุณภาพดี มีความงอกไม่ต่ํากว่า 80 % โดยนาหว่านให้ใช้ เมล็ดพันธุ์ในอัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ นาดําใช้อัตรา 7 กิโลกรัม/ไร่ และนาโยนกล้าใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 5 
กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างน้อย 10 % หรือประมาณ 300 บาท/ไร่
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมดินอย่างพิถีพิถัน ห้ามเผาตอซังฟางข้าวเพราะจะทําลายสภาพดิน ให้ไถพลิกหน้าดินเพื่อกลบฟางข้าว แล้วระบายน้ําเข้านาและใช้สารเร่ง พด.2 หมักฟางข้าวอย่างน้อย 2 สัปดาห์จากนั้นต้องปรับหน้าดินให้เรียบสม่ําเสมอ สําหรับนาหว่านน้ำตมให้ทําร่องน้ำเป็นทางระบายอากาศในแปลงปลูกข้าวด้วย จะช่วยให้เมล็ดข้าวงอกสม่ําเสมอและไม่มีวัชพืชขึ้นในนา สามารถลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันกําจัดวัชพืชได้ ประมาณ 250 บาท/ไร่ 
ขั้นตอนที่ 3 การกำจัดวัชพืชใหใช้ สารป้องกันกําจัดวัชพืชทันทีหลังหว่านข้าว หรืออย่างช้าไม่เกิน 4 วันหลังหว่านข้าว โดยใช้สารกําจัดวัชพืชให้ตรงตามชนิดของวัชพืชที่ระบาด ก่อนใช้ควรประเมินการระบาดของ
วัชพืชด้วย ถ้าไม่ถึง 20 % ของพื้นที่นา ยังไม่ต้องใช้ ขณะพ่นสารกําจัดวัชพืชครั้งแรกต้องไม่มีฝนตก ไม่มีน้ำขังในนา และต้องระบายน้ำเข้านาหลังพ่น 3 วัน จะช่วยให้การงอกของต้นกล้าข้าวสม่ำเสมอ ลําต้นแข็งแรง 
สมบูรณ์ และทําให้ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 10-15 %ขั้นตอนที่ 4 การใช้ปุ๋ยเคมีต้องใช้ปุ๋ยที่ถุงบรรจุระบุเป็นปุ๋ยสําหรับข้าว โดยนาดินเหนียวควรใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 และปุ๋ยสูตร 16-16-8 สําหรับนาดินทราย ซึ่งต้องใช้ในอัตราที่เหมาะสม และใช้ในช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของข้าว โดยพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ควรใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง ให้ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และควรใส่ปุ๋ยตามชนิดและปริมาณปุ๋ยที่ดินมีไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยใดๆ หลังข้าวออกดอกเพราะจะทําให้เกิดโรค/แมลงระบาดได้ หากทําตามขั้นตอนนี้ จะลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยลง 50 % หรือประมาณ 500-600 บาท/ไร่ และยังช่วยประหยัดต้นทุน
ค่าสารป้องกันกําจัดโรค/แมลงได้ครึ่งหนึ่งสําหรับขั้นตอนที่ 5 การป้องกันและกําจัดศัตรูข้าว ถ้าเกษตรกรปฏิบัติตาม 4 ขั้นตอนข้างต้นจะลดการระบาดของโรค/แมลงได้ และต้องหมั่นตรวจแปลงนาอย่างสม่ําเสมอ ทั้งยังควรเรียนรู้การคาดคะเนอาการที่
เสี่ยงต่อการระบาดของโรค/แมลง นอกจากจะลดค่าสารป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู พืชได้ครึ่งหนึ่ง หรือ
ประมาณ 420 บาท/ไร่แล้ว ยังสามารถรักษาสุขภาพของผู้ใช้สารเคมีและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมด้วย 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดการน้ำอย่างเหมาะสม หลังทําเทือกเสร็จแล้วต้องระบายน้ําออก ให้ดินแห้งแบบหมาดๆ แล้วจึงหว่านข้าวงอก ช่วงข้าวยังเล็กให้รักษาระดับน้ำอยู่ที่ 5 เซนติเมตร ช่วงข้าวแตกกอ สร้างรวง
อ่อน และข้าวออกดอกให้รักษาระดับน้ำอยู่ที่ 10-15 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ําได้ 30 % หรือประมาณ 360 บาท/ไร่ และยังช่วยลดปัญหาวัชพืชได้ 
ขั้นตอนที่ 7 การเก็บเก็บเกี่ยวควรเก็บเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึงหรือหลังข้าวออกดอก 30 วันเท่านั้น โดยให้ระบายน้ำออกจากนาข้าวเมื่อข้าวออกดอกแล้ว 15 วัน เพื่อให้ดินนาแห้งในช่วงเก็บเกี่ยวข้าว ทําให้รถเกี่ยว
ข้าวลงในนาได้ จะสามารถลดการสูญเสียผลผลิตข้าวที่ร่วงระหว่างเก็บเกี่ยว 20 % และขั้นสุดท้ายต้องรู้จักทําบัญชฟาร์ม โดยต้องบันทึกบัญชีฟาร์มอย่างสม่ําเสมอทุกฤดูปลูกข้าว เพื่อจะได้เปรียบเทียบบัญชีฟาร์มด้วย
ตนเองก่อนปลูกข้าวฤดูถัดไป จะทําให้เห็นว่า สามารถปรับลดต้นทุนอะไรลงได้บ้าง ซึ่งทําได้ไม่ยาก อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ถ้าพี่น้องเกษตรกรทําตามคําแนะนำ 8 ขั้นตอนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะทําให้ผลผลิตมากขึ้นและต้นทุนการผลิตข้าวลดลง ไม่น้อยกว่า 1,500 บาทต่อไร่ มีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอน
คำจำกัดความ : ต้นทุนคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการผลิตสินค้า หรือบริการ ต้นทุนจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การทดสอบ การจัดเก็บ และการขนส่ง ต้นทุนประกอบด้วย 1. ต้นทุนวัตถุดิบ คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบต่างๆ ในกระบวนการผลิตรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ ในการผลิตสินค้าและบริการ 2. ต้นทุนการทำงานของเครื่องจักร คือต้นทุนในการจัดหา จัดซื้อเครื่องจักร ต้นทุนการทำงาน ต้นทุนพลังงาน ที่ใช้กับเครื่องจักร และการดูแลรักษาเครื่องจักร 3. ต้นทุนแรงงาน คือ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานที่มาทำงาน สวัสดิการของพนักงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพนักงาน


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170