รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางรัตดา คงสีไพร
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : โพธิ์  อำเภอ/เขต : เมืองศรีสะเกษ  จังหวัด : ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์ :33000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0868671295  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัด : ศรีสะเกษ
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : หลักสำคัญในการตัดแต่งกิ่งไผ่ อยู่ที่ปีที่ 2 ซึ่งจะต้องตัดต้นที่แก่และอยู่ชิดกัน ออก โดยใช้เลื่อยตัดแต่งกิ่งเฉพาะ จะสะดวกให้เหลือจำนวนต้นไว้ในแต่ละกอ ไม่เกิน 12 ตัน ต่อไป (การตัดแต่ง ควรตัดทุกปีอย่างต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั้ง) -ฤดูกาลที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่ง คือเดือน ธค. มค. และหลังตัดแต่งเสร็จให้ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ย หมัก กอละประมาณ 15-20 กก. แล้ว ให้น้ำทันที เพื่อเร่งให้ได้ผลผลิตหน่อไผ่ ช่วงต้นฤดู ซึ่งขายได้ราคาสูง -ถ้าจะเร่งการออกหน่อ และเพิ่ม ผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น ให้เสริมด้วย ปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 หรือ 46-0-0 กอละประมาณ 2 กำมือ โดยใส่รอบๆ กอ แล้วจึงกลบด้วยปุ๋ยคอกแล้วให้น้าทันที ถ้าไม่มีน้าให้ก็ต้องรอเก็บผลผลิตในฤดู ฝนตามปกติ แต่ผลผลิตก็จะได้มากกว่า ส่วนที่ไม่มีการตัดแต่งใส่ปุ๋ยอย่าง แน่นอน
2. การจัดการปัจจัยการผลิต : การเตรียมดิน ,พันธุ์ไผ่,การให้น้ำ,การดูแลรักษา
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : มีการเตรียมสถานที่และตัวอย่างจริงให้เกษตรกรเรียนรู้ได้
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : ความรู้เกี่ยวกับไผ่เลี้ยง
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : เกษตรกรได้รับความรู้ บางรายไม่สามารถนำไปขยายผลได้เนื่องจากสถานที่ไม่เหมาะสมขาดเงินทุนและการตลาดที่ต่อเนื่อง แนวทางแก้ไข แนะนำให้เกษตรกรเริ่มปลูกจากพื้นที่น้อยแล้วจึงขยายพื้นที่ออกไปตามความเหมาะสมและเงินทุนที่มีอยู่


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170