รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางนพวรรรณ แก้วมณี
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : สะบารัง  อำเภอ/เขต : เมืองปัตตานี  จังหวัด : ปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ :94000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0814244646  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด : ปัตตานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
ความเป็นมา
    ข้าพเจ้าเป็นคนจังหวัดปัตตานีโดยกำเนิดจบการศึกษาและกลับมาทำงานบ้านตนเองต้องการพัฒนาบ้านตนเองให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อปี พ.ศ 2547 บรรจุงานในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับ 3 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น ต่อมาเมื่อปี 2550ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเดิมที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้เห็นความแตกต่างของเกษตรกรจังหวัดปัตตานีในหลายๆด้านโดยเฉพาะสังคมชนบทกับสังคมเมือง การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรจะต่างบริบทกัน คนเมืองมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพน้อย ขาดแรงงาน ทุนและการจัดการที่ดีและด้วยจิตวิญญาน ความศรัทธาในวิชาชีพของตนเองจึงเริ่มพัฒนา ส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้การเกษตรสมัยใหม่และการจัดระบบการบริหารจัดการใช้กระบวนการกลุ่ม(Group Dynamic) การทำงานเป็นทีม (Team Work)กระบวนการมีส่วนร่วม(Participle Process)ตลอดจนเน้นให้เกษตรกรใช้ ประโยชน์ของพื้นที่  (Land Reform)และฝึกการปฏิบัติจริงที่บ้านตนเอง(Learning  by doing) ได้ขอและรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐของตำบลตะลุโบะที่รับผิดชอบ ในปี พ.ศ 2550 ได้ดำเนินโครงการเรียนรู้ที่ฟาร์มทำจริงที่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านแบรอบูแยสะมิแล หมู่ที่ 4 ตำบลตะลุโบะ เป้าหมาย 20 ครัวเรือน โดยจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรต่างๆตามความต้องการของชุมชนโดยผ่านการจัดเวทีชุมชนในระยะเวลา 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2550 ผลสำเร็จของงานโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีผลชัดเจนเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องตะลุโบะที่ได้จากโครงการดังกล่าวจึงทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรบ้านแบรอบูแยสะมิแลดีขึ้น เป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านอื่นๆอีกจำนวน 8 หมู่บ้าน หันมาร่วมมือและให้ความสำคัญด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นทำให้ตนเองเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานตั้งแต่บัดนั้นจึงให้นโยบายของการทำงานตนเองต่อพี่น้องเกษตรกรว่า "เกษตรแบบกระจาย ไม่กระจุก"และ " คนจะมีสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง เศรษฐกิจสมดุล อยู่อย่างพอเพียง กินพอดี อยู่พอดี สังคมสันติ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน"
     

คำจำกัดความ : เกษตรกรแห่งตะลุโบะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมีการพัฒนาไม่เคยหยุดนิ่ง ภายใต้สโลแกน "มีห้วยหนองเป็นขุมทรัพย์ รองรับชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงยาวไกลคู่ไทยปัตตานี"
1. ความรู้เฉพาะสาขา : การส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รูปภาพ

2. การจัดการปัจจัยการผลิต : เกษตรผสมผสาน การลดต้นทุนการผลิต การทำบัญชีครัวเรือน การปลูกผักปลอดสารพิษ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารพด.เร่งสูตรต่างๆ สารกำจัดศัตรูพืช/ฮอร์โมน การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ระบบการส่งเสริมการเกษตรที่ดีและยั่งยืน ฯลฯ
รูปภาพ

3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : 1วางแผนการดำเนินงาน2ประชุมศบกต.3เขียนโครงการโดยศบกต.4ขอสนับสนุนจากอบต.5.จัดกระบวนการเรียนรู้ 6.ดำเนินการ 7.ประเมินผล/รายงานผล
รูปภาพ

4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ วิชาการ สื่อสมัยใหม่ แหล่งเรียนรู้ หน่วยงานภาคี(อบต) ศบกต. อกม. กม. ผู้นำ 4 เสาหลักที่เข้มแข็ง
รูปภาพ

5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : เตรียม/สร้าง/ส่งเสริมให้เกิด ความพร้อมของตนเองและเกษตรกร (เกษตรตำบลและเกษตรกรแบบมิติใหม่) การบูรณาการงาน ใช้กระบวนการกลุ่ม การทำงานเป็นทีม ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการทำงาน ภายใต้ We Learn /We Share /We Lead & We Move
รูปภาพ

6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer : รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170