รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายธีระศักดิ์ คำทอง
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : บ้านสหกรณ์  อำเภอ/เขต : แม่ออน  จังหวัด : เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ :50130  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :053929142  มือถือ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด : เศรษฐกิจพอเพียง และ การเกษตรแบบผสมผสาน จะสามารถนำพาให้เกษตรกรไทยหลุดพ้นจากวังวนแห่งหนี้สินได้
คำจำกัดความ : รู้จัก "พอ" ชีวิตก็เป็นสุข
1. ความรู้เฉพาะสาขา : เศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรผสมผสาน
รูปภาพ

2. การจัดการปัจจัยการผลิต : การใช้สารขีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี
รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170