รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายสมบัติ อาจารีย์
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : สว่างแดนดิน  อำเภอ/เขต : สว่างแดนดิน  จังหวัด : สกลนคร  รหัสไปรษณีย์ :๔๗๑๑๐  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด : สกลนคร
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170