รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางจิรา ทองศรีนวล
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : พะวง  อำเภอ/เขต : เมืองสงขลา  จังหวัด : สงขลา  รหัสไปรษณีย์ :90100  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :074313093  มือถือ :0822636148  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา จังหวัด : สงขลา
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : ผลิตสารป้องกันกำจัดแมลงและฮอรโมนเร่งดอกเร่งผล (กาแฟยกล้อ)
รูปภาพ

2. การจัดการปัจจัยการผลิต : การผลิตสารป้องกันกำจัดโรคเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า,สารป้องกันกำจัดแมลง,บิววาเรียและเมตาไรเซียม,การลดต้นทุนการผลิตข้าว
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : การประชุมชี้แจงงานสำนักงานประสานงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบและหน่วยงานภาคี
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : ประชุมชี้แจงก่อนการปฏิบัติงาน
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer : รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170