รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางกาญจนา จ้ายเกิด
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ปากน้ำ  อำเภอ/เขต : เมืองกระบี่  จังหวัด : กระบี่  รหัสไปรษณีย์ :81000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :075623951  มือถือ :0937274571  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ จังหวัด : กระบี่
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด : นางกาญจนา จ้ายเกิด  ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่  อายุงาน 12 ปี  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
จัดทำแผนงานโครงการงบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด  รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมอาชีพการประมงด้านการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังการอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ำ  การแปรรูปอาหารทะเล 

คำจำกัดความ : ส่งเสริมอาชีพการประมง (สาขาประมง)
1. ความรู้เฉพาะสาขา : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คุณภาพน้ำ
2. การจัดการปัจจัยการผลิต : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปเพิ่มมูลค่า


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170