รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายณรงค์ เลี่ยนยงค์
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ศาลาแดง  อำเภอ/เขต : เมืองอ่างทอง  จังหวัด : อ่างทอง  รหัสไปรษณีย์ :14000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :035-611125  มือถือ :0982740189  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :email:lianyong_rong@hotmail.com
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง จังหวัด : อ่างทอง
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด : ปฏิบัติงานตามภาระกิจกรมประมง  " สำรวจ  พัฒนา   รักษาให้ย่ังยืน "   ภายใต้  "ในน้ำมีปลา"
คำจำกัดความ : "สำรวจ พัฒนา รักษาไว้ให้ยั่งยืน" สำรวจ :ข้อมูลด้านการประมง เพื่อเป็นฐานการในการพัฒนา พัฒนา :พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และต่อยอดอาชีพประมงให้ย่ังยืน รักษาไว้ให้ย่ังยืน :ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรย์สัตว์น้ำ
1. ความรู้เฉพาะสาขา : ส่งเสริมด้วยงาน สนับสนุนด้วยคนและเงินงบประมาณ เพื่อสู่เป้าหมาย เกษตรกรไทยยั่งยืน ผลักดันด้วยศิลปะ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายความสุขของประชาชน
รูปภาพ

2. การจัดการปัจจัยการผลิต : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเบื้องต้น อาศัยหลักการเรียนรู้เป็นพื้นฐาน และหลักการเลี้ยงปลาที่สำคัญ หลัก 5 ดี คือ น้ำดี พันธุ์ดี อาหารดี การจัดการดี และตลาดดี เกษตรกรอยู่ได้ สังคมอยู่ได้ ประะเทศชาติอยู่ได้
รูปภาพ

3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : เตรียมกาย เตรียมใจให้พร้อมอยู่เสมอ พร้อมยอมรับกับงานและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ใจเป็นสิ่งสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด หากตั้งใจแล้วทำอะไรก็สำเร็จ และสำเร็จแบบตั้งใจ
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : ปัจจัยทีี่สนับสนุนการปฏิบัติงานและหน้าาที่ความรับผิดชอบ ที่สำคัญนอกจากตัวเองมีกายใจพร้อมแล้ว ทีมงานที่รู้งานและเข้าใจงานในหน้าที่ก็เป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญที่จะร่วมกันผลักดันงานให้สำเร็จไปได้ แม้งานบางอย่างจะยาก แต่หากเราร่วมแรงร่วมใจกันก็ไม่ยากเกินฝ่าฟันไปได้
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : ปัญหาอุปสรรค์ทุกอย่างล้วนมีปัญหา หากว่าเรามองเป็นปัญหา แต่หากเรามองว่าไม่ใช่ปัญหา เราก็สามารถผ่านมันไปได้ด้วยดี มองโลกในแง่ดี ดีแน่นอน ส่งเสริม สร้างสรรค์ เพิ่มพลังให้ตนเองและทีมงาน สานฝันให้เป็นจริงตามเป้าหมายที่วางไว้ "อุปสรรคมีไว้ให้ข้าม มีไว้ให้แก้ ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ่ม"
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer : สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ ครอบครัวดี สังคมดี กรมกองดี ประเทศชาติเจริญ
รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170