รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายณัฐพล สีสองคอน
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : หนองบัวบาน  อำเภอ/เขต : หนองวัวซอ  จังหวัด : อุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ :41220  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0813921906  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :

การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ทำไมต้องใช้สารเคมี…?

1.             ประหยัดต้นทุนค่าแรงงาน

2.             สะดวกรวดเร็วในการทำงาน

3.             ลดปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด

4.             เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต

การป้องกันตนเองจากสารเคมี

1.             เลือกซื้อสารเคมีที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

2.             อ่านฉลากให้เข้าใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

3.             ตรวจสอบอุปกรณ์พ่นสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4.             สวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี

5.             ห้ามใช้ปากเปิดขวดสารกำจัดศัตรูพืช

6.             การผสมสารห้ามใช้มือกวนสารโดยตรงควรใช้ไม้กวน

7.             ขณะพ่นสารต้องอยู่เหนือลมเสมอ และควรหยุดพ่นเมื่อลมแรง

8.             ถ้าหัวฉีดอุดตันอย่าใช้ปากเป่าหรือดูด

9.             ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ กินอาหาร ขณะปฏิบัติงาน

10.      ขณะปฏิบัติงานหากร่างกายเปื้อนสารต้องรีบล้างน้ำและฟอกสบู่ให้สะอาด

คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : -โรคพืช (วิเคราะห์อาการ สาเหตุ การป้องกันกำจัด) -เทคนิคการใช้สารเคมีให้ถูกต้องและปลอดภัย
รูปภาพ

2. การจัดการปัจจัยการผลิต : รู้จักพืช รู้จักอาการและสาเหตุ รู้หลักวิธีป้องกันและกำจัด คือแนวทางในการสร้างผลผลิตให้กับเกษตรกร
รูปภาพ

3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : ศึกษาข้อมูล สถิติและเชื่อมโยงประสบการณ์ที่มี นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : สถานการณ์ควมรุนแรงของโรคและแมลง การใช้สารเคมีอย่างผิดวิธีและเกินความจำเป็นส่งผลให้เกิดอันตรายและเพิ่มต้นทุนการผลิต
รูปภาพ

5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : มีการวางแผนไว้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่เกิดขึ้น
รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170