รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายสายหยุด อาบสุวรรณ
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : แหลมงอบ  อำเภอ/เขต : แหลมงอบ  จังหวัด : ตราด  รหัสไปรษณีย์ :23120  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :09825870088  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เกษตรจังหวัดตราด
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตร จังหวัด : ตราด
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :

การถอดองค์ความรู้ "กระบวนการกลุ่ม” โดยนายสายหยุด อาบสุวรรณ เกษตรจังหวัดตราด

 

 1.เรื่อง "กระบวนการกลุ่ม”

 2.ที่มา นายสายหยุด อาบสุวรรณ เกษตรจังหวัดตราด

 3.ความเป็นมา นายสายหยุด อาบสุวรรณ เกษตรจังหวัดตราด มีความสามารถในงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ทำให้มีความรู้ความชำนาญในการจัดกระบวนกลุ่ม เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานในพื้นที่ เช่น กลุ่มยุวฯ กลุ่มปรับปรุงคุณภาพฯ กลุ่มแม่บ้านฯ กลุ่มวิสาหกิจฯ เป็นต้น

ข้อดีของการจัดกระบวนการกลุ่ม

ก่อนที่จะดำเนินการกระบวนกลุ่มต้องดำเนินการอย่างไร?

1.ทำไมต้องมีการรวมกลุ่ม   2.การเกิดกลุ่ม   3.ประเภทกลุ่ม แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

  1.) กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) เป็นกลุ่มที่สมาชิกมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก มีการพบปะสังสรรค์หรือพบหน้าค่าตากันอยู่เสมอ มีการร่วมมือกันทำงานโดยไม่หวังประโยชน์ตอบแทน

  2.) กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) เป็นกลุ่มที่สมาชิกมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการหรือโดยหน้าที่ ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว

        ประเภทของกลุ่มในการส่งเสริมการเกษตร มี 3 ประเภท 1.กลุ่มที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคล 2.กลุ่มที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคล 3.กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

 การพัฒนากลุ่มโดยกลุ่ม มี 4 ขั้นตอน

          ขั้นตอนที่ 1 การเกิดแรงกระตุ้น

          ขั้นตอนที่ 2 แรงจูงใจในการรวมกลุ่มลดลง

          ขั้นตอนที่ 3 ความมั่นใจตัวเอง

          ขั้นตอนที่ 4 กลุ่มสัมพันธ์ที่ดี

การพัฒนากลุ่มตามบทบาทเจ้าหน้าที่  มี 3 ขั้นตอน ขั้นการเตรียมการ   ขั้นกลุ่มศึกษาเรียนรู้   ขั้นกลุ่มกิจกรรม

องค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกลุ่ม

        ผู้นำกลุ่ม เป้าหมายกลุ่ม สมาชิก กฏเกณฑ์  กิจกรรมและแผนงาน  การสื่อสาร ผลประโยชน์

ลักษณะของกลุ่มที่มีความเหนี่ยวแน่น    

1. กลุ่มสามารถช่วยให้ความต้องการของบุคคลบรรลุถึงวัตถุประสงค์

          2.มีการยอมรับนับถือในหมู่สมาชิกด้วยกัน

          3. สมาชิกมีความสามารถ ช่วยงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกลุ่มได้

4.กลุ่มมีบรรยากาศของการร่วมมือมากกว่าการแข่งขันกัน

5.สมาชิกกลุ่มมีการพบปะสังสรรค์กันอยู่อย่างเนืองนิด

6.กลุ่มขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง จะมีความเหนียวแน่นมากกว่ากลุ่มขนาดใหญ่

7.ความคล้ายคลึงกันบางประการของสมาชิกจะมีส่วนช่วยให้กลุ่มเหนียวแน่นดีขึ้น

คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : วิทยากรกระบวนการกลุ่ม
รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170