รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : นิคมสงเคราะห์  อำเภอ/เขต : เมืองอุดรธานี  จังหวัด : อุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ :41000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :042237123  มือถือ :088-3384690  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด : อุดรธานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ : ความพยายามอยู่ตรงไหนความสำเร็จอยู่ตรงนั้น
1. ความรู้เฉพาะสาขา : การปลูกผักหวานป่า เทคนิคการปลูกผักหวานป่า 1.ควรปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำขัง ถ้าปลูกในพื้นที่ที่มีน้ำขังจะทำให้ต้นเหลืองตาย หรือเจริญเติบโตช้า 2. ควรปลูกใต้ต้นพี่เลี้ยง เพื่อป้องกันแสงแดดไหมใบผักหวานป่าในช่วง 3-4 ปีแรก และทำให้ต้นผักหวานเจริญเติบโตดีกว่าการปลูกโดยไม่มีต้นพี่เลี้ยง ต้นพี่เลี้ยงมีดังนี้ ตะขบ มะขามเทศ แคร์บ้าน ลำไย และพืชอื่นๆ
รูปภาพ

2. การจัดการปัจจัยการผลิต : การฟอกย้อมสีเส้นไหมไม่ใช้สีตก
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer : ตรวจแปลงเกษตรกร
รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170