รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายจำเริญ กาญจนพลี
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : หนองโสน  อำเภอ/เขต : เลาขวัญ  จังหวัด : กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ :71210  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :034576117  มือถือ :0858210557  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ จังหวัด : กาญจนบุรี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :

อำเภอเลาขวัญ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 519,532 ไร่ มีพื้นที่การเกษตรในปี พ.ศ.2557  รวมจำนวน 415,324 ไร่ พืชที่สำคัญได้แก่ อ้อย 174,601 ไร่ มันสำปะหลัง 187,512 ไร่ ข้าวนาปี 75,140 ไร่ มีมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท ในช่วงที่ผ่านมา ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ เนื่องจากกระบวนการผลิตของเกษตรกรยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเช่น ใช้ปุ๋ยและสารเคมีมากเกินความจำเป็น การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาด และเสริมสร้างความพร้อมให้กับเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแบบเติมรูปแบบในปี 2558 จึงได้จัดทำโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรมและส่งออก เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับระบบการผลิตพืชตามหลัก GAP เพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิต การให้น้ำระบบน้ำหยดเคลื่อนที่ ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด        

ประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้การผลิตตามหลักวิชาการเกษตรที่ดีและเหมาะสม การใช้ระบบน้ำหยดอย่างมีประสิทธิภาพ

คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : มันสำปะหลังระบบน้ำหยด


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170