รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายนายวีระวงษ์ กัณฑิโกวิท
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : โนนทอง  อำเภอ/เขต : บ้านผือ  จังหวัด : อุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ :41160  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0981403958  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัด : อุดรธานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170