รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายอดินันท์ บวชเหตุ
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : คลองขุด  อำเภอ/เขต : เมืองสตูล  จังหวัด : สตูล  รหัสไปรษณีย์ :91000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง ชำนาญงาน
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จังหวัด : สตูล
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : การแปรรูปสัตว์น้ำ การผลิตอาหารปลา
2. การจัดการปัจจัยการผลิต : การเตรียมวัตถุดิบที่เหมาะสม การวิเคราะห์วัตถุดิบที่เหมาะสมกับพื้นที่ การผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่และวัฒนธรรมชุมชน การตลาดและการบริโภค ต้นทุนผลตอบแทน
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เนื้อหาหลักสูตรที่จะถ่ายทอด
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : ความร่วมมือของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : การสร้างเครื่อข่ายในชุมชน การสร้างเกษตรกรแกนนำ


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170