รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางวรรณนภา คงเคว็จ
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : พิมาน  อำเภอ/เขต : เมืองสตูล  จังหวัด : สตูล  รหัสไปรษณีย์ :91000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล จังหวัด : สตูล
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :


องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จ


ปี 2553  - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด

ปี 2556  - ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสตูล

ปี 2556 และปี 2557   - ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต  การประกวดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ดีเด่น 2 ปีติดต่อกัน

ปี 2556  - ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตร

             - ชนะเลิศอันดับ 2 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับประเทศ

             - รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศกลุ่มยุวเกษตรกร

ปี 2557  - ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต  ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร

             - ชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเขต  สมาชิกกลุ่มยุวเกษตร

ปี 2558  - ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชน  

ปี 2558  - รางวัลชมเชยระดับประเทศ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร

คำจำกัดความ : สิ่งสำคัญในการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร - เจ้าหน้าที่จะต้องมีความพร้อม - จะต้องมีเป้าหมายในการดำเนินงาน - มีความมุ่งมั่น ปฏิบัติงานด้วยใจไม่ใช่หน้าที่ - ใช้หลักจิตวิทยาในการดำเนินงาน - ให้เกียรติซึ่งกันและกัน - ยุวเกษตรกรเปรียบเสมือนบุตรหลานให้ความรักเอาใจใส่ - เยี่ยม ติดต่อ ประสานงาน ให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอไม่ปล่อยให้กลุ่มโดดเดี่ยว - มีความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ - สร้างความเชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร - เข้าถึงผู้นำ เข้าถึงกลุ่ม


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170