รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายเอกราช สิทธิมงคล
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : บ่อ  อำเภอ/เขต : เมืองน่าน  จังหวัด : น่าน  รหัสไปรษณีย์ :55000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :054682236  มือถือ :0810200615  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
หน่วยงาน : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯน่าน จังหวัด : น่าน
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : 1.เคมีวิเคราะห์โดยเทคนิคทาง GC, HPLC,Spectrophotometry, IR เป็นต้น 2.พันธุวิศวกรรมโดยเทคนิค PCR 3.ชีวเคมี 4.ปิโตรเคมีเทคโนโลยี
รูปภาพ

2. การจัดการปัจจัยการผลิต : 1.การปลูกหม่อน 2.การเลี้ยงไหม 3.การกำจัดแมลงศัตรูพืช 4.การฟอกย้อมสีผ้าไหม 5.การสาวไหม
รูปภาพ

3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : 1.การประชุมวางแผนงาน 2.แบ่งหน้าที่งาน 3.ร่วมปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : 1.การตรงต่อเวลา 2.ความรับผิดชอบ 3.มีการประสานงานเป็นระบบ 4.มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำ 5.ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : 1.มีสติในการคิดพิจารณา 2.ใช้ความรู้ที่เรียนมาแก้ไขปัญหางานที่รับผิดชอบ 3.มีความระมัดระวังต่องาน 4.ประสานงานอย่างเป็นระบบ 5.ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานที่ทำเสร็จทุกครั้ง


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170