การตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร (e-Check)

ให้บริการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการ ดังนี้
 1. ตรวจสอบสถานภาพการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
 2. ตรวจสอบข้อมูลความเหมาะสมของพื้นที่ด้านการเกษตรสำหรับการเพาะปลูก
 3. ตรวจสอบประวัติการรับบริการ
  • ตรวจสอบคำขอรับสารปรับสภาพดิน / สารเร่งพด.
  • ตรวจสอบคำขอรับเมล็ดพันธุ์พืชบำรุงดิน
  • ตรวจสอบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก
  • ตรวจสอบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
  • ตรวจสอบคำร้องขอฝนหลวง
 4. ค้นหาข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge base) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาอาชีพที่สนใจ เช่น ข้อมูลการผลิต การตลาด โรคและศัตรูพืช
 5. ค้นหาเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ / เจ้าหน้าที่ต้นแบบ (Smart Farmer /Smart Office) ที่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำได้ในแต่ละด้านสาขาอาชีพที่สนใจ
*** สามารถใช้บริการได้ที่นี่ กด ลงทะเบียน/ลงชื่อผู้ใช้งาน หรือที่จุดให้บริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ *** 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170